nieuws

Het BTIC: innovatievliegwiel voor bouw, techniek en ontwerp

18 jun 2020

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) viert 25 juni 2020 haar eenjarig bestaan. Het BTIC bundelt innovatievragen, -behoeftes en onderzoekstrajecten in integrale kennis- en innovatieprogramma’s. Door op die manier  te werk te gaan kunnen innovaties versneld, efficiënter en op grote schaal tot stand komen. Bovendien draagt een innovatieve bouwsector zo bij aan het oplossen van grote maatschappelijke opgaven.

Meld je aan voor BTIC Talks

Het BTIC bestaat 1 jaar en dat vieren we met een live streaming event: BTIC Talks – Inspiratie voor Innovatie.

Aanmelden

De bouw-, ontwerp- en technieksector spelen een belangrijke rol bij grote maatschappelijke vraagstukken. Deze maatschappelijke uitdagingen worden steeds complexer. Ze gaan dwars over sectoren heen én moeten bovendien voldoen aan eisen voor duurzaamheid en circulariteit. Dit maakt slimme en efficiënte oplossingen noodzakelijk. En vraagt om nieuwe technieken en producten, een andere manier van samenwerken, nieuwe circulaire businessmodellen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. 

BOUW EN TECHNIEK INNOVATIECENTRUM

Aankondiging BTIC-Talks

Om bovenstaande te realiseren is in juni 2019 het BTIC opgericht. Het BTIC is een publiek-private samenwerking vanuit drie ministeries (Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Infrastructuur en Waterstaat), drie brancheorganisaties (Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland en drie kennisinstituten (TNO, 4TU.Bouw en Vereniging Hogescholen).

De focus van het innovatiecentrum lig op vijf complexe maatschappelijke opgaven: energietransitie bestaande bouw, circulariteit, digitalisering, vervanging infrastructuur en klimaatadaptatie. 

“Als het BTIC verbinden we bedrijfsleven, kennisinstellingen, ministeries en koepelorganisaties om samen te werken aan de ontwikkeling van innovaties op bouw-, ontwerp-, en techniekgebied. We werken actief samen met regionale initiatieven, mensen uit de praktijk, andere kennispartners en onderwijsinstellingen”, legt TNO-er Huub Keizers uit.

DUURZAMER BOUWEN MET MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT

Het BTIC gaat aan de slag met vijf kennis- en innovatieprogramma’s – integrale energietransitie bestaande bouw, digitalisering, circulaire bouweconomie, infrastructuur, gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie. Deze programma's dragen bij aan het realiseren van een innovatieve bouwsector die klaar is voor de grote maatschappelijke uitdagingen. De eerste drie programma’s zijn al in detail uitgewerkt, en de consortia die deze programma’s gaan uitvoeren krijgen inmiddels vorm.

Zo is in december 2019 het door het BTIC geïnitieerde IEBB-consortium (Integrale Energietransitie Bestaande Bouw) van start gegaan. Binnen IEBB zullen de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld.

Het samenwerkingsverband bestaat uit ruim 125 deelnemende partijen vanuit kennisinstellingen, de bouw, techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners. Hiermee draagt het BTIC bij aan innovaties om de energietransitie in de bestaande bouw haalbaar, schaalbaar en betaalbaar te maken. In 2020 zullen meer van dit soort initiatieven opgestart worden, ook rond digitalisering, circulariteit en infrastructuur.

SPIL IN HET WEB

Het BTIC werkt als aanjager, facilitator en makelaar. Huub Keizers vormt met Henk Visscher (TU Delft) en Richard Mulder (Bouwend Nederland) het BTIC managementteam.

“Samen inventariseren we waar innovaties nodig zijn en werken we die op hoofdlijnen programmatisch uit. We agenderen deze innovaties en organiseren de totstandkoming ervan door middel van het samenbrengen van markt, kennis en overheid. Vervolgens wordt de voorgang van de innovatietrajecten gemonitord en het open karakter bewaakt. Het spreekt voor zich dat we dat niet alleen doen.

Alleen in samenwerking met vele TNO-collega’s en collega’s van andere partners kunnen we het BTIC tot een succes maken. Het is erg leuk om te ervaren dat een groot deel van de bedrijven, overheidsinstanties en kennisinstellingen graag onderdeel willen uitmaken van onze integrale meerjarige innovatieprogramma’s. Tegelijkertijd voelen dit soort open samenwerkingsverbanden voor sommige partijen nog onwennig aan. Wat dat betreft is het tot uitvoering brengen van deze samenwerkingen een innovatie op zich”, benadrukt Huub Keizers.

Wil je meer weten over het BTIC?

Of heb je interesse om innovatiepartner te worden en om samen grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken? Neem dan contact met op ons.

Contact opnemen
Ons werk

BTIC bevordert wonen en werken in klimaatneutrale bouw en infrastructuur

Het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie. Dat is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Door bedrijfsleven, kennisinstellingen, ministeries en koepelorganisaties te laten samenwerken... Lees verder

Nieuws
Contact

Mediavragen?