Anita Cremers

Anita Cremers

Functie:
Researcher Human-Computer Interaction
Anita Cremers

Wij werken aan de ontwikkeling van tools, methoden, richtlijnen en rijke casusbeschrijvingen die ontwerpers en andere professionals helpen om meer inclusief te kunnen ontwerpen.

Onderzoeksgebied

Aan het lectoraat Co-design zijn twee lectoren verbonden: Remko van der Lugt (systemisch ontwerpen) en Anita Cremers (inclusief ontwerpen). De twee lectoren werken samen aan het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag "Hoe kunnen ontwerpers en professionals bij co-designprocessen hun ontwerpcapaciteit inzetten ten behoeve complexe maatschappelijke vraagstukken?”. Inclusief ontwerpen houdt in dat bij het ontwerpproces ook mensen worden betrokken die gewoonlijk minder goed gehoord worden, en dat er bij het ontwerpen zodanige keuzes worden gemaakt dat de oplossing kan worden gebruikt door diverse relevante spelers. Wat dat laatste betreft kan de toepassing van nieuwe technologische mogelijkheden, bijvoorbeeld voor vergaande personalisatie of alternatieve interactiemethodes, kansen bieden die vooralsnog te weinig zijn benut. Wij werken aan de ontwikkeling van tools, methoden, richtlijnen en rijke casusbeschrijvingen die ontwerpers en andere professionals helpen om meer inclusief te kunnen ontwerpen. Ook ontwikkelen we richtlijnen en ontwerppatronen voor nieuwe interactietechnologieën, zoals conversationele interfaces, om meer interactiemogelijkheden te bieden dan alleen de gebruikelijke grafische gebruikersinterface. Hiervoor werken we nauw samen met experts op het gebied van kunstmatige intelligentie. Met name het Human Interaction team van TNO (onderzoeksgroep Perceptuele en cognitieve systemen) heeft voordeel van deze kennis. De toepassingsgebieden zijn met name DSS, HL en ICT.

Recente resultaten

Er hebben verschillende projecten plaatsgevonden waarbij technologische oplossingen en ontwerprichtlijnen en -methoden zijn ontwikkeld om specifieke doelgroepen te betrekken bij het ontwerpproces van technologie, bijvoorbeeld laaggeletterden (Cremers et al., 2017), mensen met een lichte verstandelijke beperking of autisme (www.powertoolkit.nl) en ziekenhuisverpleegkundigen (https://husite.nl/count/). Als lid van het landelijk lectorenplatform 'Zelfmanagement' werd een bijdrage geleverd aan een visie op zelfmanagement, die werd gepresenteerd in de vorm van een animatiefilm. Er werd een kennisprogramma genaamd 'Diversiteit in interactie' opgericht (in samenwerking met de onderzoeksgroep Meertaligheid en onderwijs), waarbinnen het gebruik van technologie ten behoeve van inclusief en divers onderwijs wordt onderzocht. Een relatief nieuwe technologie die geschikt is voor inclusieve interactie, is de conversationele interface. Samen met het lectoraat 'Betekenisvol Digitaal Innoveren' en publieke en private partners richtten we de Conversational Interface Coalition op en er werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp.

Begeleiding van promovendi

  • Co-promotor: Dylan G.M. Schouten (2020). A virtual coach for low-literates to practice societal participation. TU Delft.

Belangrijkste publicaties

  • A.H.M. Cremers, M. Welbie, K. Kranenborg & H. Wittink, “Deriving guidelines for designing interactive questionnaires for lowliterate persons: development of a health assessment questionnaire”, Universal Access in the Information Society, 16, 161-172, 2017.
  • D.G.M. Schouten, N.J.J.M. Smets, M. Driessen, K. Fuhri, M.A. Neerincx, A.H.M. Cremers, “Requirements for a virtual environment to support the social participation education of low-literates”, Universal Access in the Information Society, 16, 681–698, 2017.
  • F. Verhoeven, A. Cremers, M. Schoone & J. van Dijk, “Mobiles for mobility: Participatory design of a ‘Happy walker’ that stimulates mobility among older people”, Gerontechnology 15, 32-44, 2016."

Soesterberg

Kampweg 55
3769 DE Soesterberg

Postadres

Postbus 23
3769 ZG Soesterberg