Direct naar de inhoud

INTERREG 10-punten plan 2021 – 2027

INTERREG investeert in innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Deze Europese subsidieregeling stimuleert partijen om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke uitdagingen en kansen in de regio. Zo realiseren we meer innovatiekracht, een beter milieu en verkleinen we de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

Wil je als kennisorganisatie of universiteit ons plan steunen?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen

INTERREG wordt door de kennisorganisaties, de universiteiten en het bedrijfsleven gezien als een zeer waardevol instrument, onder andere vanwege de innovatiegerichte onderzoeksactiviteiten met hoge TRL-niveaus die in de projecten bereikt kunnen worden. In het programma 2014-2020 lopen op dit moment diverse (inhoudelijk) zeer succesvolle projecten.

Verantwoording op besteding van publiek geld is cruciaal en evident, echter … Ervaringen op het gebied van controle en verantwoording zijn zodanig dat zij de effectiviteit van de uitvoering tegenwerken en vaak contrair zijn aan de voorziene impact van de programma’s , soms op zodanige wijze dat partijen ervoor kiezen om af te zien van deelname aan INTERREG-programma’s. Daarmee wordt de doelstelling van het programma ondergraven.

Om die reden hebben de ondergetekende organisaties een 10-punten plan opgesteld voor verbeteringen in het INTERREG-programma 2021 – 2027.

10-punten plan

1. Zet nog meer in op het toepassen van vereenvoudigde kostenopties, zoals het gebruik van forfaitaire percentages voor diverse kostensoorten. Op die manier kan de financiële bewijslast gereduceerd worden. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de reële kosten van de projectpartners voldoende gedekt blijven.

2. Communiceer tijdig de regels voor het nieuwe programma, zodat er tijdens de uitvoer en looptijd van het programma minder onduidelijkheid is over de interpretatie van regels. Hierbij is van belang dat de MA’s betrokken partijen en stakeholders actief en tijdig kunnen informeren. Beperk de wijzigingen in de regelgeving tijdens de looptijd van het programma. Een lijst met (tussentijdse) wijzigingen opnemen in het programmareglement is daarbij erg behulpzaam.

3. Harmoniseer de administratieve basisverplichtingen van de verschillende INTERREG-regelingen. Daarmee hoeven de MA’s minder tijd te besteden aan ontwikkeling en uitvoering van de administratie en de projectpartners in het programma werken met herkenbare (want gelijke) administratieve verplichtingen. Dit verlaagt bovendien sterk de kans op fouten.

4. Leg voor aanbestedingen niet meer regels op dan de nationale regels. Verwijs naar de aanbestedingsregels uit de eigen lidstaat en laat ruimte voor de aanbestedingsprocedure van de partners in het project. De beoordeling ‘value for money’ is vaak al belegd in de (meestal ook specifiek geauditeerde) inkoopprocedure van de partners.

5. Verlaag de administratieve lasten door harmonisering van het declaratieformat van de cost statement en harmoniseer het e-loket/portal. Harmoniseer het declaratieformat tussen de verschillende INTERREG-regelingen. Streef er hierbij naar om de (financiële) rapportages zo spoedig mogelijk te laten verlopen via de bestaande EU portal, SEDIA (Single Electronic Data Interchange Area).

6. Zorg voor een betere gebruiksvriendelijkheid van het e-loket/portal. Invoering in de portals van het huidige programma komt neer op het, op kostenregelniveau, handmatig kopiëren van de boekhouding van de begunstigede en is daarmee zeer bewerkelijk. Bovendien worden de kostenregels individueel beoordeeld en afgewikkeld. De combinatie van individuele kostenregels en de presentatie daarvan in de huidige e-loketten/portals levert voor projectpartners een zeer onoverzichtelijk geheel op.

7. Beperk de bewijslast die wordt gevraagd bij indiening in het e-loket/portal. Dit betreft bijvoorbeeld arbeidscontract, loonstrook, mantelcontracten en aanbestedingsdossiers, en het repeterend aanleveren daarvan. Indien bewijslast al in de portal moet worden opgenomen, dan zou één keer aanleveren voldoende moeten zijn. Beperk het verplicht uploaden in het e-loket van persoonsgegevens zoveel mogelijk, in de geest van de AVG (GDPR).

8. Beperk de frequentie van financiële rapportering. Minder frequente financiële rapportering zou een sterke vereenvoudiging inhouden. In het huidige INTERREG programma kan het gebeuren dat kosten niet meer declareerbaar zijn door het overschrijden van de declaratie termijn, ondanks de inhoudelijke relevantie. Ons voorstel is om maximaal jaarlijks, liefst elke 18 maanden een financiële rapportering in te bouwen. Als gevolg kan er dan een voldoende voorschot worden voorzien aan het begin van het project zodat organisaties zonder risico op financiële problemen van deze administratieve vereenvoudiging kunnen genieten.

9. De auditdruk is hoog door de vele, elkaar controlerende, instanties. Werk vanuit de gedachte van “single-audit” en “cross-reliance on audits”. Stel een hiërarchie in de uitvoering vast en laat elke opvolgende auditor het auditplan en de audituitvoering controleren van de vorige auditor, maar start niet opnieuw onderaan in de lijn van de verantwoording (bij de begunstigde). Dit voorkomt dat elke keer opnieuw dezelfde vragen worden gesteld. Als de controlerende instanties beter samenwerken, en meer op elkaars werk steunen, dan scheelt dat enorm in de controledruk voor projectpartners. Controles worden uitgevoerd door FLC, JS en Audit Autoriteit (ADR). Maak bij het uitvoeren van controles gebruik van bestaande, sluitende beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing die de partner kan overleggen. Door cross-reliance on audits in te bouwen kan er een grote efficiëntiewinst worden gerealiseerd.

10. Er bestaat onduidelijkheid over de controleverantwoordelijkheden van de MA’s en de projectverantwoordelijke. Daardoor ontstaat onduidelijkheid tussen beide partijen. Het zou daarom goed zijn om scherper vast te leggen wat precies de verantwoordelijkheden van de MA’s zijn.

Ondergetekende organisaties

 

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.