Ons werk

Drijvende zonnepanelen

Drijvende zonnepanelen is een relatief nieuwe uitvoeringsvorm van grootschalige opwekking van zonnestroom. De belangrijkste motivatie voor deze toepassing is de schaarste aan geschikt en beschikbaar land voor zonneparken. Het Nationaal Consortium Zon op Water heeft als doel om 2 GWp drijvende zonnepanelen te realiseren in Nederland tussen nu en 2023.
Drijvende zonnepanelen op De Slufter -de Maasvlakte/Drijvend zonnepark Lingewaard

Wateroppervlaktes zoals irrigatiebekkens, baggerdepots, zandwinplassen en bassins bij zuiveringsinstallaties kunnen ingezet worden voor opwekking van zonne-energie in de leefomgeving. Een andere manier om waterareaal in te zetten is door middel van nieuw gecreëerde eilanden (bv in het Markermeer) met diverse bestemmingen, waaronder zonne-energie. Op de langere termijn zullen ook zonneparken op zee technisch en economisch haalbaar worden, bijvoorbeeld in combinatie met offshore windparken.

Voordelen drijvende zonnepanelen

Interessante aspecten van drijvende zonnepanelen zijn daarnaast:

  • Zon op water zal gemiddeld grootschaliger uitgevoerd kunnen worden dan zon op land. Dit brengt een kostenvoordeel met zich mee.
  • Zon op water projecten zullen in het algemeen op minder maatschappelijke weerstand stuiten. Zeker in die gevallen waar de aanleg van een drijvend zonnepark niet strijdig is met mogelijk andere functies van het betreffende water.
  • Zon op water kan een hogere stroomopbrengst opleveren. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn: natuurlijke koeling van de panelen, reflecties van licht aan het wateroppervlak en hogere instraling boven water vergeleken met boven land.
  • In een aantal gevallen kunnen drijvende zonneparken multifunctioneel zijn als afdekking van het wateroppervlak. Dit is als deze afdekking meerwaarde heeft door het tegengaan van vervuiling of verdamping van het water.

Drijvende zonnepanelen bij windparken

Zon op water projecten zullen relatief vaak uitgevoerd worden op locaties waar ook windenergie wordt opgewekt. Aangezien zonne-energie en windenergie in hoge mate complementair zijn in de tijd, kan hiermee een effectiviteitsvoordeel behaald worden voor wat betreft de investering in de benodigde elektrische infrastructuur.

De belangrijkste technische uitdagingen liggen op de volgende onderwerpen:

  • Golf- en windbestendigheid van de drijvende zonnepanelen. Dit betreft het ontwerp van het systeem zelf en de verankeringsmethode.
  • Relatie tussen ontwerp en logistiek. Hoe kan het systeem zo ontworpen worden dat een snelle opbouw van het drijvende zonnepark op locatie mogelijk is? Hoe vinden we de juiste balans tussen off-site productie van systeemonderdelen, transportkosten en opbouw op locatie? Hoe kunnen de onderhoudswerkzaamheden geminimaliseerd worden door optimaal ontwerp?
  • Levensduur en betrouwbaarheid onder vochtige en corrosieve omstandigheden.
  • Ontwerpaspecten met betrekking tot opbrengsten en kosten. Dit betreft o.a. optimalisatie van het koelingseffect, eventueel toepassing van sun-tracking of bifacial, keuze van de tilthoek in relatie tot windload en instralingsoptimalisatie.

Het Nationaal Consortium Zon op Water is een Nederlands consortium bestaande uit 32 partijen (overheden, kennisinstellingen en bedrijven) met als doel om 2 GWp drijvende zonnepanelen te realiseren in Nederland tussen nu en 2023. In de najaarsronde 2016 van de SDE+ zijn voor het eerst drie drijvende zonnestroomprojecten toegekend. In de voorjaarsronde van 2017 werden er 13 projecten toegekend.

Onderstaande grafiek toont de verwachting van het Nationaal Consortium voor de ontwikkeling van het geïnstalleerd vermogen drijvende zonnepanelen op basis van informatie van de waterbeherende partijen in het Nationaal Consortium Zon op Water.

Prognose cumulatief geïnstalleerd vermogen drijvende zonneparken in Nederland
Contact

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.