Direct naar de inhoud

Disclaimer TNO.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website TNO.NL (www.tno.nl) van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO. Op andere websites van TNO kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

GEBRUIK

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de websites bij het downloaden kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de websites verzendt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze sites te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de websites.

TNO behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de websites en/of van bepaalde diensten die op de webpaginas zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hoewel TNO zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de websites te verzekeren, aanvaardt TNO geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

TNO geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze websites. Hoewel TNO redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze websites virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. TNO garandeert niet dat deze websites foutloos of ononderbroken zullen functioneren.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen enkel geval zijn TNO, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze websites;

  • de informatie die op of via deze websites wordt aangeboden;

  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan TNO of aan u wordt gezonden;

  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze websites;

  • misbruik van deze websites;
  • verlies van gegevens;

  • het downloaden of gebruiken van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien TNO op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

TNO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TNO of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

INFORMATIE VAN DERDEN

Deze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van TNO. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door TNO worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. TNO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

ONLINE COMMUNICATIE

Berichten die u per e-mail aan TNO stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. TNO raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan TNO te sturen.

GEBRUIK SOFTWARE

Op software die kan worden gedownload van deze websites is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en is het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. TNO wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand.

WIJZIGINGEN

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door TNO te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze websites gepubliceerd zijn.

TNO behoudt zich het recht voor de websites naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. TNO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

DIVERSEN

Deze disclaimer is vertaald in het Engels. Indien de Engelse versie discrepanties vertoont of tot interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Op deze websites en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze websites, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van TNO’s privacy statement.
Vragen en klachten die betrekking hebben tot de websites dienen gericht te worden tot TNO. U kunt online contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch: 088 866 08 66.

Corporate Legal
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.