Corporate legal

Op zoek naar informatie omtrent brieven, verzoekschriften, klachten en juridische documenten? Lees verder voor meer informatie of neem contact met ons op.

Brieven, verzoekschriften, vragen, klachten en juridische documenten:

  • in het kader van juridische procedures, onder meer bezwaarschriften
  • in het kader van de Wet Open Overheid (Woo-verzoeken)
  • betrekking tot een specifieke klacht over het handelen van TNO in zijn algemeenheid, of een medewerker van TNO in het bijzonder
  • betrekking tot de juridische status van TNO
  • enige andere juridische kwestie

kunnen schriftelijk worden gericht aan:

TNO Raad van Bestuur
t.a.v. de afdeling Corporate Legal & Compliance
Postbus 96800
2509 JE Den Haag

dan wel per e-mail:

  • aanzien van Woo-verzoeken aan: woo@tno.nl
  • aanzien van overige juridische brieven, verzoekschriften, vragen, klachten of juridische documenten aan corporatelegal@tno.nl

Houd u er rekening mee dat indien u uw brief, verzoekschrift, vraag, klacht of juridisch document naar een andere afdeling stuurt dan hierboven aangegeven, of op een andere wijze verzendt zoals hierboven aangegeven, de termijn zoals genoemd in de bijbehorende wet pas aanvangt op het moment dat deze ontvangen is bij de Raad van Bestuur, afdeling Corporate Legal & Compliance.

Woo contactfunctionaris

Op grond van artikel 4.7 Woo heeft TNO Woo contactfunctionarissen aangewezen. Bij vragen over welke informatie beschikbaar is of over de behandeling van uw Woo-verzoek, kunt u met de Woo contactfunctionarissen contact opnemen door een e-mail te sturen aan woo@tno.nl

Externe klachtenregeling

Kijk voor externe klachten in het document Externe klachtenprodecure (pdf) (Engels).