De groei van de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie op land en water heeft onvermijdelijk invloed op de omgeving. Dit kan een positieve invloed zijn of juist een risico op een negatieve invloed. Zonneparken kunnen bijvoorbeeld, afhankelijk van het ontwerp, bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit. Windturbines kunnen mogelijk een risico vormen voor vogels.

Meer weten?

Neem contact op met Wiep Folkerts

Contact opnemen

Zo zijn er behalve technologische uitdagingen tal van vraagstukken met betrekking tot effecten op de omgeving. TNO heeft uit dit scala aan vraagstukken een viertal geselecteerd waarvoor in een nieuwe onderzoeks-infrastructuur wordt geïnvesteerd.

Onze experts op het gebied van zonne- en windenergie werken daarvoor nauw samen met kennisinstellingen als Wageningen University & Research (WUR) en Deltares. Andere partners zijn ontwikkelaars, bouwers en beheerders van zonne- en windparken, energiebedrijven en ngo’s.

Fieldlab Green Economy Westvoorne

Onderzoek omgevingseffecten zonne- en windenergie uitbreiden

TNO doet samen met partners onderzoek op dit gebied, en werkt continu aan verbreding en verdieping van dit werk. Bestaande faciliteiten, waaronder mobiele installaties voor windmetingen, worden met financiële ondersteuning van het ministerie van EZK uitgebreid.

Samen met Hogeschool Zeeland doen we al onderzoek naar effecten van drijvende zonneparken op het leven onder water en biodiversiteit in het Fieldlab Green Economy Westvoorne op het Oostvoornse Meer. Op het gebied van wind neemt TNO deel aan verschillende internationale projecten rond detectie van vogelaanvaringen.

Windenergie en vogels

TNO beschikt over een 3D vogelradar, een WT Bird systeem om aanvaringen met windturbines te detecteren en een op laser gebaseerd meetsysteem om windsnelheden te meten. Met onze partners brengen we het gedrag van vogels rond windparken in kaart en onderzoeken we welke invloed de windturbines daarop hebben.

Zo worden er gedetailleerde onderzoekresultaten van vogelbewegingen in relatie tot windenergie toegevoegd aan de bestaande kennis. Die nieuwe kennis wordt vooral belangrijk nu vanuit de Europese ambities de hoeveelheid opgewekte wind op zee enorm gaat toenemen.

Invloed zonneparken op ecologie, bodemkwaliteit en waterkwaliteit

TNO heeft nieuwe faciliteiten om de invloed van zonneparken op land en binnenwater te onderzoeken. Het gaat om monitoring van de bodemkwaliteit waaronder nutriënten en vochtigheid, zoninstraling onder en boven water, het leven in water en waterkwaliteit inclusief zuurstof, nutriënten en algen. De meetinstrumenten voor wind zijn ook inzetbaar voor het gedrag van vogels rond zonneparken te bestuderen, zowel op land als op binnenwater.

Circulariteit en veiligheid van zonne-energiesystemen

Naast bovenstaande veelal mobiele faciliteiten, heeft TNO een nieuw lab om de (brand)veiligheid van zonne-energiesystemen en zonneparken te onderzoeken, evenals belangrijke zaken rondom circulariteit en recycling.

Uniek onderzoek

De TNO onderzoeksfaciliteiten en programma’s zijn uniek in de wereld. Niet eerder werden onderzoeken naar de omgevingseffecten van zonne- en windenergie gecombineerd uitgevoerd en expertises van verschillende kennisinstellingen zo gebundeld.

Nederland bouwt hiermee een unieke leidende positie op. Zowel overheden als bedrijven hebben behoefte aan nieuwe inzichten over zonne- en windenergie waarbij technologie, ecologie en veiligheid hand in hand gaan. Nieuwe kennis helpt Nederlandse bedrijven voorop te lopen in ecologisch verantwoord ontwerp, bouw en beheer van wind- en zonneparken.

Meer weten?

Neem contact op met Wiep Folkerts

Contact opnemen
Roadmap

Naar grootschalige opwekking van windenergie

De Nederlandse overheid heeft met de energiesector afgesproken dat al in de nabije toekomst een substantieel deel van alle energie uit duurzame bronnen zal worden opgewekt. Windenergie zal voor Nederland... Lees verder
Kennis

Windparken in synergie met de omgeving

Binnen enkele decennia zal ongeveer een kwart van de Noordzee bestaan uit windmolenparken. Dat is nodig om aan de groeiende vraag naar windenergie te kunnen voldoen. TNO ontwikkelt een tal van pilots die... Lees verder
Ons werk

Verantwoord zonnepark is zuinig op landschap en natuur

Over tien jaar wekt ons land naar verwachting vijf keer zoveel zonne-energie op als in 2020. Sommige scenario’s gaan ervan uit dat dat in 2050 bijna 20 keer zoveel is. Daarvoor is een forse uitrol van... Lees verder
Ons werk

Onderzoek naar ecologische effecten innovatieve zonneparken

Een samenwerkingsverband van LC Energy, TNO, Wageningen University & Research, Eelerwoude en SolarCentury doet onderzoek naar het effect van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. In... Lees verder
Ons werk

Drijvende zonnepanelen op zee

Zon op water kan een belangrijk onderdeel van de energietransitie zijn. Op de Noordzee is een groot areaal bestemd voor duurzame energie op zee. In eerste instantie offshore wind, maar tussen de windturbines... Lees verder
Ons werk

Drijvende zonnepanelen op grote binnenwateren in Nederland

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Sommige scenario’s voorspellen in 2050 in Nederland tweehonderd gigawattpiek (GWp) aan zonne-energie vermogen,... Lees verder

Contact

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?