nieuws

Doelstellingen Energieakkoord dichterbij met meer vervangende nieuwbouw

22 sep 2015

Door meer en vaker te kiezen voor vervangende nieuwbouw in plaats van renovatie komen de doelstellingen van het Energieakkoord dichter binnen bereik. Nieuwbouw heeft veel voordelen: de energetische prestatie van de woning is beter, de kwaliteit hoger en de kosten over de hele levensduur relatief laag. Bovendien biedt vervangende nieuwbouw de mogelijkheid om de verhouding tussen vraag en aanbod in een regio of wijk aan te passen, de leefbaarheid van het gebied te vergroten en om de ruimtelijke structuur te verbeteren. Dit zijn mogelijkheden die renovatie niet of in veel mindere mate biedt. Daar tegenover staat dat renovatie minder kapitaalintensief is en minder overlast geeft.

Voorzitter van het NVTB Michiel Dankers overhandigt het rapport aan Ed Nijpels, rechts TNO-onderzoeker Guus Mulder

Dit staat in een onderzoek dat TNO deed in opdracht van Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw naar de effecten van de vervanging van woningen op de realisatie van de Nederlandse energiedoelstellingen. Het rapport is vandaag aangeboden aan drs. Ed Nijpels, de voorzitter van het SER- commissie Borging Energieakkoord.

Veel naoorlogse woningen aan einde levensduur

Veel woningen in ons land zijn kort na de oorlog gebouwd en raken aan het einde van hun technische levensduur. Daardoor voldoen er veel niet meer aan de moderne eisen voor veiligheid, energiegebruik, duurzaamheid en comfort. Vernieuwing is noodzakelijk. Maar de afweging die partijen moeten maken tussen renovatie of nieuwbouw is een lastige. De uitvoering van de afspraken in het Energieakkoord om via renovatie woningen een hoger energielabel toe te kennen, levert een energiebesparing op van 32,4%. Door E-, G- of F-label woningen niet te renoveren maar grotendeels te vervangen, loopt dit percentage op tot 47,1%. Als alleen woningen van woningcorporaties worden vervangen bedraagt de besparing 37,9%.

Traditionele bezwaren tegen nieuwbouw zijn steeds minder van toepassing door de ontwikkeling van bouwconcepten die niet alleen de doorlooptijd van vervanging terugbrengt naar een voor woningbezitters acceptabele periode maar tegelijkertijd ook de kosten verlagen. Er zijn hiervoor bovendien voldoende financieringsconstructies in de markt beschikbaar. Het door ontwikkelen van deze oplossingen tot volwassen producten die breed beschikbaar zijn, leidt tot een integrale oplossing voor woningcorporaties en particulieren. En een extra stap in het uitvoeren van het Energieakkoord.

Kosten en baten

Vervanging van alle woningen met energielabel E, F en G door energieneutrale nieuwbouw leidt in de periode tot 2050 tot een totale extra besparing van 27,4 miljard euro op de energiekosten en een verbetering van de WOZ-waarde van 45 miljard euro. Daarin zijn de bespaarde energiekosten na 2050 nog niet meegenomen. De totale extra benodigde investering tot 2050 bedraagt 145,1 miljard euro. Aan directe en indirecte werkgelegenheid levert de investering in de vervanging 35.000 voltijdsbanen op. Daarnaast zijn er positieve effecten te verwachten op de btw-inkomsten en andere belastinginkomsten van het Rijk. Deze zijn hier echter buiten beschouwing gelaten omdat daarvoor inzicht nodig is in de financiering van de extra vervangingsinspanningen.

Afweging bemoeilijkt door onevenwichtige stimulering

Om de afweging tussen renovatie en vervangende nieuwbouw beter en eerlijker te kunnen maken, verdient vervangende nieuwbouw meer en gelijkwaardige aandacht in overheidsprogramma’s en stimuleringsmaatregelen die nu vooral uitgaan van renovatie. Daarnaast zou de overheid aanvullende maatregelen kunnen nemen om vervanging te versnellen. Hier is een voorbeeld te nemen aan de slooppremie voor oude en vervuilende auto’s en valt te denken aan een fiscaal voordeel voor energieneutrale woningen.

Het rapport is op de volgende pagina te downloaden:

Vervanging reeel alternatief voor renovatie van woningen

Rapport
Ons werk

Vervanging reeel alternatief voor renovatie van woningen

Voor Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw onderzocht TNO de effecten van een grotere inzet op de vervanging van woningen, op de realisatie van de Nederlandse energiedoelstellingen. Vervangende nieuwbouw... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.