Het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie. Dat is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). Door bedrijfsleven, kennisinstellingen, ministeries en koepelorganisaties te laten samenwerken aan innovaties, bevordert het BTIC een CO2-vrije en vlot toegankelijk gebouwde omgeving in 2050.

Meer weten over het BTIC?

Stuur je vraag naar Huub Keizers

Contact opnemen

Tussen nu en 2050 staat onze maatschappij voor grote uitdagingen, van het streven naar een CO2-vrije gebouwde omgeving tot toenemende verstedelijking, van de digitalisering van data en werkprocessen tot klimaatverandering, en van veroudering van onze nationale infrastructuur tot schaarste aan materialen en goed opgeleide vakmensen. 

De hele keten is aangesloten 

Het BTIC gaat met de opgaven aan de slag. Ook TNO, waar het Klimaatakkoord als een rode draad door de aandachtsgebieden loopt, is aangesloten. Andere deelnemers uit de hele keten van de bouw-, ontwerp- en technieksector zijn de ministeries van EZK, BZK en IenW, 4TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, Techniek Nederland, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland. 

Samenwerken in vijf meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s 

Om de doelen te bereiken onderscheidt het BTIC vijf meerjarige kennis- en innovatieprogramma’s, die zijn afgestemd op de Bouwagenda. Zo beoogt het programma ‘Integrale energietransitie bestaande bouw’ om in 2025 per jaar 80.000 woningen en gebouwen gerenoveerd op te leveren en in 2030 jaarlijks 200.000 woningen. 

Duurzamer, veiliger en sneller bouwen met meer rendement 

Logo van het BTIC

Het tweede programma, ‘Digitalisering’, richt zich op een vergaande digitale transformatie van de bouw-, ontwerp- en technieksector. Bijvoorbeeld door nieuwe businessmodellen te ontplooien, die de bestaande barrières doorbreken en leiden tot duurzamer, veiliger en sneller bouwen met meer rendement. Zoals in elk programma, draagt TNO als partner belangrijk bij aan de innovaties. 

Transitie naar een circulaire economie versnellen 

‘Circulaire bouweconomie’ gaat over strategieën, methoden en instrumenten die de transitie naar een circulaire economie versnellen. Ook betreft het innovaties die de levensduur van constructies verlengenen onderzoek naar nieuwe materialen. Tot slot besteedt dit programma aandacht aan methodes die de milieu-impact, kosten en sociale impact in kaart brengen. 

Oog voor mobiliteit, klimaat en materiaal- en energiegebruik 

Het programma ‘Infrastructuur’ geeft een impuls aan de vervangingsopgave van de Nederlandse infrastructuur. Bovendien draait het om toekomstbestendige en robuuste netwerken, met oog voor mobiliteit, klimaat en materiaal- en energiegebruik. Het vijfde programma tot slot, ‘Gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie’, focust op de aankomende klimaatveranderingen. 

Eerste consortia gingen al van start 

Eind 2019 gingen de eerste vier consortia voor meerjarige innovatie ten behoeve van de energietransitie in de gebouwde omgeving van start. Het BTIC initieerde het consortium ‘Integrale Energietransitie Bestaande Bouw’ (IEBB), een samenwerkingsverband van ruim 125 partners vanuit de bouw-, ontwerp- en technieksector, overheden, woningeigenaren, bewoners en kennisinstellingen. De IEBB-partners ontwikkelen binnen dit meerjarig missiegedreven programma betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten. 

Andere consortia zijn in de opstartfase 

Verder zijn enkele consortia op het gebied van digitalisering en circulariteit in de opstartfase, onder andere gericht op duurzaam hergebruik van bouwmaterialen en de ontwikkeling van circulaire alternatieven. Als initiator en verbinder zal het BTIC steeds meer van dit soort samenwerkingen opzetten. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over het BTIC of het werk van TNO, omdat je de innovaties wilt toepassen, dan wel omdat je wil bijdragen aan de ontwikkeling? Bezoek de website van BTIC of stuur ons een bericht. Dan brengen wij je graag in contact met de juiste expert. 

Contact