De samenleving wordt zich steeds meer bewust van de mogelijke gevolgen van microplastics voor het milieu en onze gezondheid, en de huidige zorgen rondom microplastics zitten ’m dan ook in het feit dat er nog geen grip is op de risico’s die deze deeltjes vormen.

Meer weten wat het TNO Microplastics Research Center voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem contact op met Susana Gomez Santana

Contact opnemen

We komen er dagelijks mee in aanraking, maar hoe schadelijk zijn deze deeltjes? Wat zijn de belangrijkste blootstellingroutes? Aan hoeveel deeltjes worden we precies blootgesteld en hoe lang blijven ze in het milieu? Hoe gevaarlijk zijn met name de allerkleinste nanoplastics?*

Primaire en secundaire microplastics zijn schadelijk voor milieu, mens en dier

Kennis van bron tot effect

Op dit moment is er nog weinig kennis beschikbaar over het ontstaan van microplastics, wat de bijbehorende emissie is, hoe de mens daarmee in aanraking komt en wat de uiteindelijke effecten zijn op de gezondheid van de mens. Deze kennis is wel hard nodig.

Zo zijn materiaalstudies nodig om te begrijpen hóé het plastic degradeert, om vervolgens inzicht te krijgen in de mechanische- en chemische eigenschappen van plastic over de tijd. Deze kennis kan worden gebruikt om risicobeoordelingen te kunnen doen van plastics, maar ook om nieuwe plastics te ontwerpen die uiteindelijk zorgen voor minder plasticafbraak.

Daarnaast is het zo dat wanneer er kennis is over het ontstaan van microplastics, er een vollediger beeld kan worden geschetst over de bronnen van microplastics en hun emissie, de daaropvolgende concentratie in het milieu en de belangrijkste blootstellingsroutes voor de mens. Deze inzichten zijn hard nodig om verder onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van microplasticvervuiling.

Wat is de invalshoek van TNO?

Binnen TNO streven we naar een samenleving waar gezond leven en welzijn voor elk mens, ongeacht afkomst of leeftijd, centraal staat. Het is ons doel om steden en leef- en werkomgevingen veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.

Omdat momenteel niet bekend is wat de gevolgen van microplastics zijn op onze omgeving en onze gezondheid, is het duidelijk dat er oplossingen en mitigatiestrategieën ontwikkeld moeten worden die hier oplossingen voor kunnen bieden. Hiervoor is binnen TNO het TNO Microplastic Research Center opgezet.

Het TNO Microplastics Research Center verbindt overheid, bedrijfsleven en samenleving, en levert objectieve input voor maatschappelijke zorgen en oplossingen. Binnen dit centrum ligt de focus op het produceren van relevante en betrouwbare kennis, met als uiteindelijk doel om:

i) inzicht te verwerven in de gehele vervuilingsketen, van bron tot effect;
ii) oplossingsstrategieën te bieden waarbij de risico’s van microplastics worden geminimaliseerd en verkleind, bij voorkeur al bij de bron.

Binnen dit programma ligt de focus op vier verschillende onderwerpen:

Vier onderwerpen van het TNO Microplastic Research Center

Met deze onderwerpen streven we naar het ontwikkelen en optimaliseren van meetmethodes, betere modellering en verbeterde beslissingsondersteunende systemen voor milieu, luchtkwaliteit en procesveiligheid. Dit programma maakt onderdeel uit van verschillende initiatieven in Nederland en Europa, zoals de Microplastics & Health-initiatieven van ZonMw[1] en projecten vanuit de Europese Commissie (Leon-T).

Hierbij zullen we nauw samenwerken met verscheidene onderzoekpartners (UU, UMCU, UMCG et cetera), kennispartners zoals het RIVM, wetenschappelijke netwerken zoals TI Coast, en industriële partners. Bij TNO werken we via vertrouwelijke en vaak zeer complexe projecten met belanghebbenden in de hele waardeketen van een bepaald materiaal of product, waarbij microplastics in het heden of in de toekomst een probleem kunnen zijn.

*Safe handling of nanotechnology, A.D. Maynard et al., Nature, 2006 (444), 267

Ons werk

Microplastics en de onbekende risico’s

Microplastics ontstaan door het gebruik en uiteenvallen van kunststof producten. Terwijl de toepassing van plastics nog steeds toeneemt, is er weinig bekend over de risico's van de minuscule deeltjes... Lees verder
Ons werk

Hoe ontstaan microplastics?

Microplastics zijn overal om ons heen te vinden, van geïsoleerde plekken als de hoge toppen van het Himalayagebergte tot aan de diepe bodems van de Atlantische oceaan. Sinds het in de jaren 50 werd uitgevonden,... Lees verder
Roadmap

Een schoon en gezond milieu en klimaat

Door de ontwikkeling van modellen en kleine sensoren die de blootstelling aan bijvoorbeeld fijnstof, microplastics en geluid meten en voorspellen dragen we bij aan een schoon en gezond klimaat in Nederland.... Lees verder

Contact

Dr. Ir. Ingeborg Kooter (ERT)

  • Milieu en Gezondheid / microplastic / fijn stof / luchtkwaliteit / Zeer Zorgwekkende Stoffen / geluid / sensoren

Het gevaar van microplastics