Voor grootschalige productie van groene waterstof uit duurzame bronnen als zon en wind moeten nog technologische drempels worden geslecht. Elektrolyse, een methode om water te splitsen in waterstof en zuurstof, is nodig om grote hoeveelheden windenergie te kunnen opslaan en transporteren naar industrie en voor zwaar transport. Dat gebeurt nu nog op te kleine schaal. In Europa's grootste waterstof onderzoeksfaciliteit, het Faraday laboratorium werkt TNO aan technologische doorbraken voor opschaling.

Meer weten over het Faraday lab?

Neem contact op met Lennart van der Burg

Neem contact op

Er zijn momenteel verschillende belemmeringen om waterstof op grote schaal duurzaam te produceren. De hiervoor benodigde electrolysers zijn nog te duur om te kunnen concurreren met het goedkope fossiele aardgas dat nu wordt gebruikt om waterstof te maken. Zo bevat de PEM (Protom Exchange Membrane) electrolyser onderdelen die gemaakt zijn van schaarse, dure materialen als iridium en platinum. Het aantal leveranciers van componenten is beperkt en er is beperkt samenwerking tussen partijen in de keten. Tot slot moet het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit nog  sterk stijgen willen we op grote schaal groene waterstof produceren.

Elektrolyse onmisbaar voor Verduurzaming energievoorziening

TNO breidt het Faraday lab in Petten de komende periode sterk uit met faciliteiten om samen met industriële partners aan innovatieve oplossingen te werken. Elektrolyse is niet alleen een onmisbare schakel in de verduurzaming van onze energievoorziening, maar biedt ook enorme kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De markt groeit het komend decennium naar verwachting van honderd miljoen naar vijf miljard euro in Noordwest-Europa. Nederland kan een belangrijke toeleverancier worden van componenten van electrolysers. Samen met leveranciers ontwikkelen we efficiënte systemen met duurzaam ontworpen componenten en goedkopere materialen.

Partners in binnen- en buitenland

De productie van duurzame waterstof naar een industrieel niveau tillen vergt een schaalvergroting met een factor duizend. Om dit te bereiken werkt TNO met partners uit binnen- en buitenland in het project om een 'Gigawatt Elektrolysefabriek’ te ontwerpen. Warmte en zuurstof kunnen daarbij waardevolle nevenproducten van elektrolyse zijn. Het Faraday lab wisselt verder kennis uit met het Hydrohub in Groningen, waar TNO met andere kennisinstellingen en bedrijven de grootschalige duurzame productie van waterstof door waterelektrolyse onderzoekt. Ook hier is snelle opschaling van de technologie het uitgangspunt.

optimaliseren elektrolyse technologieën

Faraday is een open innovatielab dat zich richt op het optimaliseren van bestaande electrolyse technologieën zoals PEM, alkaline, SOEC en AEM. De toekomstige electrolysers moeten efficiënter werken, meer produceren, bestaan uit goedkopere materialen en dus aantrekkelijk zijn om te gebruiken.

TNO werkt hiervoor samen met fabrikanten van electrolysers en hun toeleveranciers. Maakbedrijven kunnen nieuwe materialen, componenten en toepassingen met TNO ontwikkelen en testen onder verschillende condities. Alle faciliteiten zijn daarvoor in het lab aanwezig. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hierin voorop lopen en zich met innovatieve producten onderscheiden op de wereldmarkt.

Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Ons werk

Productie duurzame waterstof optimaliseren met elektrolyse

Waterstof die momenteel in ons land wordt geproduceerd is vooral bestemd als grondstof voor de productie van kunstmest en het ontzwavelen van brandstoffen. De huidige waterstofproductie is nu gebaseerd... Lees verder
Ons werk

Grootschalige opslag en transport waterstof

Met de sterke uitbreiding van het aantal windparken op zee het komend decennium tot een capaciteit van 11,5 gigawatt in 2030 wordt grootschalige opslag en transport van de opgewekte energie in de vorm... Lees verder
Ons werk

Waterstof als nieuwe brandstof en grondstof

De industrie gebruikt enorme hoeveelheden waterstof voor de productie van ammoniak, verschillende kunststoffen en raffinage. Maar omdat de waterstof wordt gemaakt met aardgas komt er veel CO2 vrij. Groene... Lees verder
Contact

Lennart van der Burg MSc

  • Waterstofexpert
  • Electrolyse
  • Warmtenetten
  • Energietransitie