Ons land telt zo’n 17.000 kilometer aan waterkeringen, voornamelijk dijken. Daarvan is zo’n 1.600 in beginsel geschikt om zonnepanelen op te leggen. Maar wat doet dat met de veiligheid van de dijk? Passen ze wel in het landschap? Weegt de energie-opbrengst op tegen mogelijke nadelen? TNO zoekt met partners het antwoord op deze vragen.

Meer informatie over zonnepanelen op dijken?

Neem contact op met Maarten Dörenkämper

Contact opnemen
In een proefproject in Zeeland zijn verschillende systemen met zonnepanelen geplaatst.

Dat gebeurt in het driejarige project 'Zon op dijken' in een consortium met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Wageningen University & Research (WUR), Deltares, Arcadis en nog een aantal bedrijven. Inmiddels zijn er twee proeflocaties, een binnendijk bij Ritthem in Zeeland en de Knardijk bij Zeewolde in Flevoland, waar uiteenlopende typen zonnestroomsystemen op dijken worden beproefd.

Drie gigawatt mogelijk

Zonnestroomsystemen op dijken is een van de vele toepassingen van zonne-energie op land die TNO onderzoekt. Andere zijn het verwerken van PV-modules in gevels, daken, wegdek, fietspaden, geluidsschermen en zelfs in de carrosserie van auto’s. Dijken zouden op termijn goed kunnen zijn voor een geïnstalleerd vermogen van tenminste drie gigawatt (GW). Ter vergelijking: momenteel is in Nederland in totaal een vermogen van ongeveer acht GW aan zonne-energie geïnstalleerd.

Uiteenlopende typen en omstandigheden

Bouw proeflocatie Zon op Dijken op de Knardijk, Flevoland

In de proeven gaan de onderzoekers van TNO, WUR en Deltares na wat de effecten zijn van het plaatsen van zonnepanelen op een dijk. TNO, dat het project coördineert, houdt zich vooral bezig met het meten van de opbrengst van verschillende typen systemen onder uiteenlopende weersomstandigheden. Diverse bedrijven hebben dijkspecifieke systemen ontwikkeld. WUR en Deltares richten zich met name op de veiligheid. De vraag is hoe de dijk zich houdt als ze worden bedekt met zonnepanelen, hoe de grasmat reageert op minder licht of andere lichtinval en of dat afbreuk doet aan de veiligheid. Voor de waterschappen als beheerders van dijken is het onderzoek verder van belang om vergunningaanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen goed te kunnen beoordelen.

Landschappelijke waarde

Dijken zijn aangelegd om land en bewoners te beschermen tegen het water, maar ze hebben ook een ecologische en landschappelijke waarde die behouden moet blijven. Dat wordt in het project naast energieopbrengst en veiligheid nadrukkelijk meegenomen. Voor de deelnemende bedrijven is het van belang te ervaren hoe hun panelen en systemen presteren, of en in hoeverre er slijtage optreedt aan de systemen en de dijk en of ze een degelijke businesscase kunnen maken.

Grootschalige toepassing

Het project ‘Zon op dijken’ moet uiteindelijk uitmonden in grootschalige toepassing van zonnestroomsystemen op deze waterkeringen en zo bijdragen aan de energietransitie. De uitkomsten van het onderzoek leveren de dijkbeheerders belangrijke informatie om plaatsing van panelen te betrekken bij onderhoud aan en versterking van hun dijken. Dan gaan opwekking van duurzame energie en dijkveiligheid hand in hand.

Het project Zon op Dijken wordt financieel ondersteund door subsidie vanuit de Topsector Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ons werk

Groeiend potentieel voor zonne-energie in bouw en infrastructuur

De oppervlakte die in Nederland kan worden benut voor het opwekken van zonne-energie is groot en groeiende. TNO ontwikkelt zonne-energieconcepten voor optimale integratie in de gebouwde omgeving: van daken,... Lees verder
Ons werk

Zonne-energie in wegdek en wegbermen

Zonnepanelen integreren in het wegdek en wegbermen zijn oplossingen voor het grootschalig en onzichtbaar winnen van zonne-energie, zonder dat daar extra ruimte voor nodig is. Het idee is dan ook zoveel... Lees verder
Ons werk

Geluidsschermen die zonne-energie produceren

Lange tijd was het aanbrengen van zonnecellen in geluidsschermen technisch wel mogelijk, maar kostte de uitvoering veel geld en was het rendement relatief laag. TNO is er nu in geslaagd een ontwerp te... Lees verder
Ons werk

Zon en infrastructuur: hoe kunnen we onze infrastructuur gebruiken voor het opwekken van zonne-energie?

Een grootschalige uitrol van zonneparken vereist veel open ruimte. Aangezien de open ruimte in Nederland beperkt is en om het gebruik van landbouwgrond zoveel mogelijk te ontzien bekijken we de mogelijkheden... Lees verder

Contact

Maarten Dörenkämper

  • Solar Technology & Application

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?