Voor het realiseren van een samenleving zonder uitstoot van emissies en broeikasgassen in 2050 is een forse uitbreiding van de energie-infrastructuur noodzakelijk. Daarover zijn alle betrokken partijen het eens en er liggen ook tal van plannen om dat doel te bereiken. Maar het vraagstuk is complex en er zijn veel onzekerheden. TNO doet onderzoek naar de knelpunten en adviseert overheden en bedrijven over de gewenste aanpak voor uitbreiding van energie-infrastructuur.

Rapport van TNO, PBL en RVO

Reflectie op Cluster Energiestrategieën (CES 1.0)

download

Energie-infrastructuur onmisbaar voor emissieloze toekomst

De vijf grote industriële clusters in Nederland (Noord-Nederland, Rotterdam-Moerdijk, Noordzeekanaalgebied, Zeeland-West-Brabant, Chemelot in Limburg) hebben elk een Cluster Energiestrategie opgesteld. Hierin geven zij aan hoe ze gaan verduurzamen, welke toekomstige vraag naar energiedragers ze verwachten en welke energie-infrastructuur dit vergt.

Als alle plannen van bedrijven zouden worden uitgevoerd, kan daardoor de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 dalen met circa 21 megaton gerealiseerd door de industrie zelf. De overige 10 megaton komt geheel of gedeeltelijk van buiten de industrie. Realisatie van de plannen van bedrijven zijn mede afhankelijk van de tijdige beschikbaarheid van energie-infrastructuur en van financiering. Als de overheid de industriële clusters wil ondersteunen in de transitie naar een toekomst zonder CO2-uitstoot, dan is de gevraagde infrastructuur daarvoor onmisbaar.

Dat zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Reflectie op Cluster Energiestrategieën (CES 1.0)’ dat het PBL, TNO en RVO.nl gezamenlijk hebben opgesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. TNO is als kennisinstelling betrokken bij het Nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI), waarin de Rijksoverheid, de industrie, netbeheerders, energieproducenten en regionale overheden samenwerken aan tijdige realisatie van energie-infrastructuur, zodat de doelen uit het Klimaatakkoord behaald kunnen worden.

Energie-infrastructuur verbindt vraag en aanbod

Om de energietransitie mogelijk te maken is een infrastructuur nodig die vraag, aanbod en opslag van elektriciteit, waterstof, warmte en CO2 verbindt. De noodzaak tot snelle uitbreiding van de infrastructuur blijkt al uit de CES-plannen die voorzien in een verdubbeling van de vraag naar elektriciteit door de industrie van 43 terawattuur (TWh) nu naar 128 TWh in 2030. Dat is zo’n tachtig procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in ons land.

Ook de behoefte aan waterstof groeit fors in de CES’en: naast 185 petajoule (PJ) blauwe waterstof (waarbij de CO2 wordt afgevangen) gaat het om nog eens 75 PJ groene waterstof in 2030. Daarvoor zou negen gigawatt aan opgesteld vermogen voor elektrolyse nodig zijn. Ook voor het transport en opslag van waterstof is uitbreiding en aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk.

Reductie CO2-uitstoot industrie haalbaar

Door afvang en opslag van CO2 is een emissiereductie van 21 megaton door de industrie te realiseren in 2030. Investeringen in de benodigde infrastructuur voor het transport van CO2 vergt tot dat jaar een tot twee miljard euro en is relatief snel te verwezenlijken. Uitvoering van alle plannen uit de CES’en kan zelfs leiden tot 31 Mton minder CO2-emissies. De extra reductie van 10 Mton is het gevolg van onder meer productie van groene waterstof en elektrificatie van industriële processen.

Samenwerken aan energietransitie

Samenwerken met TNO om de energietransitie te realiseren en de energie-infrastructuur versneld uit te breiden is essentieel. Recent leverde TNO belangrijke bijdragen aan de onlangs verschenen routekaart voor elektrificatie van de industrie en aan de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), samen met het PBL, RIVM en CBS.

Meer informatie over ons onderzoek over energie-infrastructuur

Neem contact op met Faruk Dervis

Contact opnemen
Ons werk

Blauwe waterstof effent weg voor groene waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie omdat bij het gebruik ervan geen broeikasgassen in de atmosfeer komen. Groene waterstof is echter momenteel nog niet in grote volumes beschikbaar... Lees verder
Ons werk

SEWGS: revolutionaire technologie voor CO2-reductie en blauwe waterstof productie

Om bestaande industriële productieprocessen schoner te maken, ontwikkelde TNO een technologie die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelijkertijd blauwe waterstof produceert. SEWGS  is een revolutionaire... Lees verder
Roadmap

Een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem

De transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare,... Lees verder
Kennis

Robuustheid en flexibiliteit van het energiesysteem

Ons huidige energiesysteem is ingericht op zekerheid: de productie van elektriciteit en gas wordt afgestemd op een voorspelde variatie in de energievraag. Het net kent een zeer hoge betrouwbaarheid. Die... Lees verder
Ons werk

Sectorkoppeling: de motor van een CO2-vrije samenleving

Niet alle sectoren schakelen even snel om naar duurzame energie. En dat terwijl sectorkoppeling de motor is van een CO2-vrije samenleving. Met name de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw... Lees verder
Contact