Ons toekomstige, op hernieuwbare bronnen gebaseerde, duurzame energiesysteem zal in grote mate flexibel moeten zijn om de grotere variaties in energieproductie en -verbruik te kunnen opvangen. TNO onderzoekt samen met partners EBN, Gasunie, Gasterra, NAM en Nouryon welke rol grootschalige ondergrondse energieopslag (in de vorm van waterstof en perslucht) kan spelen in het behoud van leveringszekerheid bij integratie van grote hoeveelheden wind- en zonne-energie. Het doel is om de vraag naar opslag nu en in de toekomst te kwantificeren en belangrijke technische en niet-technische hindernissen te adresseren die marktimplementatie beïnvloeden. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met investering van de Nederlandse overheid.

Meer weten over grootschalige, betrouwbare en duurzame energieopslag?

Neem contact op met Remco Groenenberg

Contact opnemen

WAAROM ENERGIEOPSLAG?

Ons toekomstige, op hernieuwbare bronnen gebaseerde, duurzame energiesysteem zal in grote mate flexibel moeten zijn om de grotere variaties in energieproductie en -verbruik te kunnen opvangen. Het zal worden gekenmerkt door een groter aandeel van onvoorspelbare hernieuwbare energiebronnen (wind, zon), aangevuld met andere (flexibele) vormen van stroom- en warmteproductie, verbeterde interconnectie met buurlanden, vraagsturing, en de inzet van energieopslagtechnologieën.

Energieopslag zal een cruciale rol spelen bij het bieden van de benodigde flexibiliteit aan het geïntegreerde energiesysteem. Grotere inzet van energieopslag zal nodig zijn op verschillende schalen van kleinschalige oplossingen met een laag vermogen en snelle reactietijd (<1 kW; <1 sec) tot zeer grootschalige oplossingen voor het balanceren van vraag en aanbod op langere termijn (> 1 GW; uren, dagen, maanden). Op de zeer grote schaal kan de benodigde flexibiliteit geleverd worden in de vorm van ondergrondse opslag van elektriciteit, gas en warmte.

Grootschalige ondergrondse energieopslag kan de samenleving essentiële diensten bieden die de leveringszekerheid waarborgen, zoals balanceringsoplossingen voor onvermijdelijke dagelijkse tot seizoensgebonden variaties in vraag en aanbod, en strategische energiereserves. Groei van deze diensten is essentieel voor een robuuste, betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening.

Om de inzet van grootschalige ondergrondse energieopslag dichter bij marktimplementatie te brengen moeten stappen gezet worden op meerdere terreinen (techniek, marktparticipatie, wet- en regelgeving, sociale inbedding). Er ligt nu een unieke kans om het momentum voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van grootschalige ondergrondse energieopslag weer op te bouwen, en daarbij te profiteren van synergie met ontwikkelingen in aangrenzende onderzoeksterreinen (waterstofproductie, slimme energieystemen, energiesysteemintegratie, ontwikkeling van energietransportinfrastructuur).

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Verbeteren van inzicht in de rol die grootschalige ondergrondse energieopslag kan spelen in het vergroten van de flexibiliteit van het huidige en toekomstige transitie-energiesysteem.

Addresseren van belangrijke technische, economische, juridische, en sociale uitdagingen die de marktimplementatie van grootschalige ondergrondse energieopslag beïnvloeden, en het identificeren van risico’s die samenhangen met het gebruik van de ondergrond voor opslag van energie in de vorm van waterstof of perslucht.

SAMENWERKEN

TNO zal het onderzoek uitvoeren in nauwe samenwerking met partners EBN, Gasunie, Gasterra, NAM en Nouryon.
De activiteiten zijn verdeeld over 4 werkpakketten:

1. Analyse van de rol van grootschalige opslag in het toekomstige Nederlandse energiesysteem: hoe groot wordt de vraag naar grootschalige opslag in de periode 2020-2050, en waar in ons energiesysteem (geografisch) zal opslag nodig zijn?
2. Techno-economische modellering (prestaties, kosten, verdienmodellen) van grootschalige energieopslagsystemen, gericht op opslag van waterstof en perslucht in zoutcavernes, en opslag van waterstof in lege gasvelden (analoog aan aardgasopslag).
3. Beoordeling van huidige beleidskaders, wet- en regelgeving, en marktwerking en hoe deze de inzet van grootschalige energieopslag ondersteunen of beperken, en onderzoek naar sociale inbedding.
4. Identificeren van risico’s die samenhangen met het gebruik van de ondergrond voor opslag van energie in de vorm van waterstof of perslucht.

WAT LEVERT HET OP?

Na dit project zal er een duidelijker beeld zijn van de hoeveelheid ondergrondse energieopslag die nodig zal zijn in het toekomstige Nederlandse energiesysteem, welke technologieën het meest geschikt zijn, en welke uitdagingen er nog liggen voor verdere ontwikkeling (pilots, demonstraties) richting marktimplementatie.

Dit project, het eerste in zijn soort op het gebied van ondergrondse energieopslag, wordt gefinancierd vanuit het deelprogramma Geo-energie van TKI Nieuw Gas. Het kent een looptijd van één jaar en zal naar verwachting zijn definitieve resultaten opleveren vóór de zomer van 2020. De definitieve resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens een openbaar evenement, en verspreid in de vorm van een publiek rapport. Tussentijdse resultaten worden periodiek op deze projectpagina geplaatst.

Thema

Energietransitie: Een duurzame toekomst is de enige toekomst

De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Dit biedt het... Lees verder
Roadmap

Een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem

De transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare,... Lees verder
Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Kennis

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder
Contact

Dr. Remco Groenenberg