Nederland heeft op dit moment nog niet de infrastructuur voor een volledig duurzame energievoorziening. Hoe groot is de verbouwing waarvoor we staan? TNO werkt met partners aan innovatieve methoden om onze energienetten robuust te maken voor de leveringszekerheid van de toekomst.

Op zoek naar meer informatie over ons toekomstige energienet?

Neem contact op met Bob Ran.

Contact opnemen
Toekomstbestendige energienetten om leveringszekerheid te garanderen

Energienetten spelen een cruciale rol in de leveringszekerheid van het energiesysteem. Maar onze netten voor het transport van elektriciteit, gas en warmte zijn nog niet klaar voor een volledig duurzame energievoorziening.

Zo loopt het elektriciteitsnet tegen grenzen aan, het gasnet moet geschikt worden gemaakt voor grote hoeveelheden waterstof en groen gas en de toekomstige warmtenetten moeten geschikt worden gemaakt voor meerdere warmteleveranciers.

Bij energienetten gaat het om een goede balans tussen voldoende capaciteit, flexibiliteit en maatschappelijke kosten. Om die afweging te kunnen maken levert TNO technologieën om netten intelligent te maken en expertise op het gebied van rekenmodellen, toekomstscenario’s en markt- en businesscases.

Die zijn van belang voor netbeheerders, overheden, energieproducenten en -leveranciers en  eindgebruikers. Daardoor kunnen partijen hun energienetten efficiënter opereren en worden ze ondersteund in het maken van optimale investeringsbeslissingen.

Intelligente energienetwerken

Het energiesysteem van de toekomst kent een grote variëteit in het aanbod om elk moment en ondanks fluctuaties bij zon en wind in de energievraag te kunnen voorzien. TNO ontwikkelt intelligente netwerken en Smart Multi Commodity Grids die elektronen, moleculen en warmte verbinden, evenals duurzame bronnen, conversies, opslag en transport naar eindgebruikers. In het ontwerp van die netten spelen ICT en kunstmatige intelligentie (AI) een grote rol.

Ook ontwikkelt TNO technologie om de energieflexibiliteit uit elektrische auto’s, warmtepompen en industriële processen op grote schaal te benutten voor het voorkomen van congestie in het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen investeringen in verzwaring van het elektriciteitsnet worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.

Rekenmodellen

TNO beschikt over een suite van rekenmodellen waarmee multi-commodity energiesystemen kunnen worden doorgerekend. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de werking van het toekomstige energiesysteem, zoals bijvoorbeeld het effect van bijmenging van waterstof en biogas in het bestaande gasnet, een techno-economisch optimale wijkaanpak of de haalbaarheid van een waterstofnetwerk in een havengebied.

Een voorbeeld hiervan is Essim (Energiesysteem simulatie model). Gebruikers kunnen zelf op een interactieve manier energiesimulatie scenario's creëren om sneller beslissingen te nemen en betere keuzes te maken ten aanzien van het energiesyteem. Deze simulaties zijn beschikbaar: warmtenet, load flow (van elektrisiche systemen), gas netwerk en energies transities.

Toekomstvisies en scenario’s Energienetten

Partijen staan voor de vraag hoe de energienetten er op de lange termijn uit moeten zien. TNO levert kennis om daarin onderbouwde keuzes te kunnen maken. We helpen toekomstvisies en scenario's te ontwikkelen, maken analyses en geven advies.

Dat doen we voor Regionale Energiestrategieën (RES), gemeenten, de rijksoverheid, de Europese Commissie, netbeheerders, de industrie. Voor verschillende provincies doen we met onze partners systeemstudies om een integraal beeld te schetsen van de gewenste energie-infrastructuur tussen nu en 2050.

GO-e

TNO werkt met regionale netbeheerders, diensten- en technologieleveranciers, adviseurs en kennisinstellingen samen in het GO-e project. Dit consortium ontwikkelt schaalbare flexdiensten die zorgen voor een betere benutting van lokale energiebronnen èn bijdragen aan reductie van de toename in piekbelasting van regionale elektriciteitsnetten. Met de resultaten van GO-e kunnen netbeheerders tevens onderbouwd beslissen of, wanneer, waar en hoe flexibiliteit van energie ingezet kan worden om overbelasting te voorkomen.

ReFLEX

ReFLEX is een software oplossing die de energieleverancier van de toekomst in staat stelt om een krachtige Virtual Power Plant (VPP) te maken. Want naast een paar grote centrales voor opwekking en levering door energiebedrijven komen er nieuwe aanbieders en tussenpartijen.

Bovendien groeit het aantal warmtepompen, elektrische auto’s en thuisbatterijen voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Die zijn ook prima in te zetten om pieken in vraag en aanbod op te vangen. Dat vergt een systeem dat flexibiliteit van vraag en aanbod tot in het uiterste organiseert: ReFLEX.

POCITYF: slimme energietransitie historische steden

Europese steden hebben historische centra met veel cultureel erfgoed die het meer dan waard zijn om te vormen tot duurzame, slimme gebieden. TNO speelt een prominente rol in het Europese project H2020 POCITYF om dit doel te bereiken.

Ons werk

GO-e consortium onderzoekt energieflexibiliteit in gebouwde omgeving

Het nieuw opgerichte Consortium GO-e (Gebouwde Omgeving Elektrificatie) onderzoekt of slimme flexibiliteitsdiensten een alternatief kunnen bieden voor verzwaring van het elektriciteitsnet in de gebouwde... Lees verder
Roadmap

Een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem

De transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare,... Lees verder
Ons werk

Sectorkoppeling: de motor van een CO2-vrije samenleving

Niet alle sectoren schakelen even snel om naar duurzame energie. En dat terwijl sectorkoppeling de motor is van een CO2-vrije samenleving. Met name de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw... Lees verder
Ons werk

Nederland bij uitstek geschikt voor energieopslag en omzetten energie

Het grote voordeel van fossiele bronnen is dat zij een constante stroom energie kunnen leveren. Het aanbod uit hernieuwbare bronnen wisselt daarentegen sterk. Om de energietransitie te voltooien moeten... Lees verder
Ons werk

Toekomstbestendige energiemarkten

Op het weer hebben we - ook in 2050- geen invloed. Hetzelfde geldt grotendeels voor het aanbod van elektriciteit uit zon en wind. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de manier waarop we in elektriciteit... Lees verder
Ons werk

Energiearmoede voorkomen

Hoe voorkomen we energiearmoede? De transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar een duurzame energiehuishouding is veel meer dan een technische innovatie. Minstens zo belangrijk zijn de vraagstukken... Lees verder
Ons werk

Energy storage platform: werken aan energieopslag na 2030

In de huidige grotendeels fossiele energievoorziening beschikt Nederland over grote voorraden olie en gas als buffer voor onverwachte gebeurtenissen. Maar na 2030 komt een groot deel van onze energie... Lees verder
Ons werk

Scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem

Ons land moet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. De vraag is of we dat doel kunnen bereiken zonder de economie radicaal te hervormen of andere ingrijpende maatregelen. Zowel de Europese... Lees verder
Ons werk

Toekomstbestendige warmtenetten: een nieuw ontwerp

Nu we in Nederland massaal van het aardgas af gaan, wordt veel verwacht van warmtenetten, zowel in de gebouwde omgeving als voor sectoren als de glastuinbouw. Warmte uit de ondergrond, uit de industrie,... Lees verder
Kennis

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder
Nieuws

Helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk

20 mei 2022
In 2021 gaven 173.000 vrouwelijke werknemers aan dat overgangsklachten weleens invloed op hun werk hadden. Dit komt overeen met 55 procent van alle vrouwelijke werknemers in de overgang. Bij 8 procent... Lees verder
Nieuws

Aantal flexibele contracten met meer zekerheid in eerste kwartaal 2022 toegenomen

17 mei 2022
Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam in het eerste kwartaal van 2022 toe ten opzichte van een jaar geleden. Vooral het aantal flexibele werknemers met relatief meer zekerheid, zoals... Lees verder
Nieuws

TNO Symposium 40 jaar zonne-energie

17 mei 2022
Op donderdag 12 mei 2022 kwam de solar community bij elkaar bij TNO in Petten. Het symposium 40 jaar Zonne-energie werd georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid en pensioen van Wim Sinke, hoofdonderzoeker... Lees verder

Contact