In de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’ geeft TNO suggesties om stapsgewijs over te schakelen van aardgas op andere bronnen van energie.

Download de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’

Download

Afscheid nemen van het aardgas is een rigoureuze stap in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Gemeenten spelen hierin een centrale rol als aanjager en regisseur. Deze rol kunnen ze alleen goed vervullen als zij nauw samenwerken met hun inwoners, lokale burgerinitiatieven, bedrijven en andere betrokkenen. In de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’ doet TNO hiervoor aanbevelingen.

Keuzevrijheid van bewoners voor alternatieve warmteconcepten is de beste manier om te komen tot innovaties en kostendalingen. Draagvlak creëren en het enthousiasmeren van burgers zijn cruciale succesfactoren in de energietransitie.

Stimuleer pioniers

Er is een groot verschil met de overstap van kolen op aardgas indertijd. Dat was een door de overheid geregisseerde operatie. Nu zijn er veel meer partijen die een actieve rol kunnen spelen. Bewoners van een wijk slaan bijvoorbeeld de handen ineen voor de aanschaf van een gezamenlijke warmtepomp of windturbine. In de paper pleit TNO ervoor dat gemeenten zulke initiatieven stimuleren. Daarnaast hebben zij een rol bij het aandragen van betaalbare alternatieven voor aardgas, zodat burgers niet in de kou staan, maar in ieder geval daarop kunnen terugvallen.

Gemeenten past een rol om burgers en bedrijven te verbinden, kennis te delen, bijeenkomsten te organiseren en gericht subsidies te verlenen. Ook kunnen ze lokale initiatieven ondersteunen die kleinschalige warmtenetten willen organiseren, seizoensopslag, slimme inzet van collectieve warmtepompen of aansluiting op goedkope bronnen voor duurzame warmte. In landen om ons heen, waar aardgas nooit vanzelfsprekend was, blijken burgerinitiatieven een groot succes. Het is van belang daarmee in ons land te gaan experimenteren.

Betere en goedkopere technieken op komst

Het afscheid van aardgas kan sneller verlopen dan voorzien door kostendalingen op verschillende fronten. Naarmate meer wijken van het aardgas af gaan worden de technieken beter en goedkoper. Dit gebeurde ook bij zonnepanelen, batterijen en windenergie. Verder zullen nieuwe methoden en businessmodellen voor grootschalige renovaties de kosten drukken. TNO ontwikkelt concepten om hele straten in één keer snel aan te pakken. Als we op industriële schaal gaan renoveren zullen de kosten fors dalen. De investeringen in deze innovaties zijn dan veel sneller terug te verdienen. Een besparing van duizend euro per woning levert voor heel Nederland zo’n zes miljard euro op. Maar TNO verwacht dat dit een veelvoud kan worden.

In de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’ geeft TNO suggesties om stapsgewijs over te schakelen van aardgas op andere bronnen van energie. Het lukt alleen als consument, bouwbedrijven, installateurs, de energiesector, gemeenten en rijksoverheid anders gaan samenwerken.

TNO Insights

Artikelen

Lees verder
TNO Insights

Hoe maken we Nederland aardgasvrij?

18 september 2018
Het aardgasvrij maken van ons land is een eerste rigoureuze stap in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Nieuwbouw krijgt al geen gasaansluiting meer. Om bestaande wijken... Lees verder
Roadmap

Naar een energie producerende gebouwde omgeving

Het niet langer aansluiten van nieuwe woningen op het gasnet is een belangrijke stap in het aardgasvrij maken van ons land. Maar dat realiseren in alle bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave.... Lees verder
Kennis

Succesvolle wijkaanpak: motiveer bewoners

Wat moet er precies gebeuren, door wie en wanneer om aardgasvrije wijken grootschalig mogelijk te maken? Dat is de vraag waarover onderzoekers van TNO zich buigen. Nu al is duidelijk dat het betrekken... Lees verder
Ons werk

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder
Contact

Prof. mr. dr. Annelies Huygen