Een goede voorbereiding op het ouderschap draagt bij aan een optimale start voor kinderen. Ongunstige opgroeiomstandigheden en risicofactoren kunnen al voor de geboorte of conceptie aanwezig zijn. Onder de noemer Vroeg Erbij innoveert, adviseert en onderzoekt TNO op dit terrein. Dit gebeurt vaak in opdracht van gemeenten, verloskundigen(kringen), kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Ongunstige opgroeiomstandigheden en risicofactoren voor kindermishandeling zijn bijvoorbeeld: geweld tussen (aanstaande) ouders, psychische problemen of depressie en/of ontbreken van een sociaal netwerk etc. Verloskundigen en kraamverzorgenden kunnen dit signaleren en samen met (aanstaande) ouders en het netwerk kijken wat er nodig is voor een optimale start van de baby.

Soms is een steuntje in de rug voldoende; soms is er meer hulp nodig. Voor een effectieve aanpak is goede samenwerking belangrijk. Dit betekent dat verloskundigen, kraamverzorgenden, huisartsen en de jeugdgezondheidszorg (meer) met ouders en met elkaar moeten samenwerken. Pas dan ontstaat er een logische, doorgaande lijn van de prenatale periode met de babytijd en verder. Vroeg Erbij zet in op vroegtijdig investeren voor later.

Vroegsignalering

TNO ontwikkelde samen met professionals de ALPHA-NL voor verloskundigen. De ALPHA-NL is een korte vragenlijst die zwangeren invullen en bespreken met de verloskundige. Voorwaarde voor gebruik van de vragenlijst is dat de juiste vervolghulp beschikbaar is en dat er regionale ketenafspraken gelden. Het trainen van verloskundigen is belangrijk. Daarbij staat een positieve benadering centraal: "Wat hebben ouders nodig om een goede start met hun baby te maken?"

Voor kraamverzorgenden ontwikkelde TNO de Checklist Vroegsignalering, die veel kraamzorginstellingen inmiddels gebruiken. Deze checklist is een vervolgproject op 'Vroegsignalering van risicogezinnen in de kraamtijd' uit 2007. Deze checklist is een hulpmiddel voor de kraamverzorgende zelf. Ook hier geldt dat scholing van de kraamverzorgende en samenwerking met de verloskundige en de JGZ essentieel zijn. Vroegsignaleren doe je samen.

Bij de ALPHA-NL hoort een korte training. Het is onze visie dat de ALPHA-NL ‘slechts’ een hulpmiddel is voor verloskundig zorgverleners bij het signaleren van potentieel ongunstige opgroei-omstandigheden voor kinderen en het bespreken van deze omstandigheden met aanstaande ouders. Dit vraagt om bepaalde vaardigheden die in een training aan bod komen. We vinden het tevens van belang dat er samenwerking is of tot stand komt tussen verloskundig zorgverleners en de jeugdgezondheidszorg en/of aansluitende hulp na signaleren. Daarover gaan wij graag voorafgaand aan een training met u in gesprek.

Per 1 september 2016 vindt in opdracht van ZonMw vervolgonderzoek naar de effectiviteit en betrouwbaarheid van de ALPHA-NL plaats. Meer informatie: [email protected] / 06-21134483

Prenatale huisbezoeken JGZ

In een aantal JGZ-regio's kan de verloskundige de JGZ vragen om al tijdens de zwangerschap de (aanstaande) ouders te begeleiden. Het gaat om één of meer laagdrempelige huisbezoeken door de jeugdverpleegkundige. Deze verpleegkundige ontmoeten de ouders ook na de geboorte in het CJG (Centrum voor Jeugd & Gezin).

Het doel van deze prenatale begeleiding is om aanstaande ouders te helpen zich voor te bereiden op het ouderschap en een optimale start met hun baby. Deze relatief nieuwe werkwijze in de JGZ evalueerde TNO in twee regio's, in opdracht van ZonMw.

Contact

Drs. Remy Vink

  • kindermishandeling
  • huiselijk geweld
  • oudermishandeling
  • jeugd
  • vroegsignalering