Schone scheepvaart: naar een duurzame scheepvaart

Verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Daaraan werkt TNO met onderzoek naar circulariteit, slimme logistiek, zuinige motoren en alternatieve brandstoffen. Bovendien onderzoeken we het framework en daarbij behorende voorwaarden voor het realiseren van de maritieme energietransitie.

Meer weten?

Meer weten over het onderzoek van TNO naar schone schepen? Bekijk de voorbeelden op deze pagina of neem direct contact op met Jurrit Bergsma.

Contact opnemen

“Samen met de scheepvaartindustrie, kennisinstellingen en de overheid geven we vorm aan de energietransitie voor de Nederlandse maritieme sector”, zegt Jurrit Bergsma van TNO. “Daartoe hebben we de afspraken van de Internationale Maritieme Organisatie van de VN doorvertaald in de nationale Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Concreet gaat het om 40 procent CO2-reductie per schip in 2030 en 50 procent reductie voor al het scheepvaartverkeer wereldwijd in 2050.”

Complex speelveld

In het complexe speelveld van scheepswerven, scheepseigenaren en toeleveranciers brengt TNO alle benodigde expertise samen. Bergsma: “Zo bieden we circulaire oplossingen, waarbij je de materialen voor de schepen en de infrastructuur slim hergebruikt. Ook hebben we expertise rond het optimaliseren van de logistieke bewegingen. Verder werken we aan motoren die de CO2- of NOx-uitstoot afvangen. En tot slot doen we onderzoek naar alternatieve brandstoffen en energiedragers.”

Overkoepelend vraagstuk

Naast het praktische onderzoek werkt TNO aan een overkoepelend vraagstuk, het sluiten van de businesscase rondom de maritieme vergroening. “Dat is logisch, want uiteindelijk is het primair een commerciële sector”, legt Bergsma uit. “Deze maatschappelijk gedreven energietransitie vraagt op dit moment serieuze investeringen, bijvoorbeeld voor nieuwe infrastructuur. Deze investeringen zijn uitdagingen, maar bieden ook enorme kansen voor het openen van nieuwe markten voor de hoogwaardige Nederlandse maritieme sector. Om dat te bereiken is goede samenwerking tussen alle stakeholders belangrijk: zowel de overheid, de grote partijen als de kleine partijen. TNO kan dat plaatje vervolgens schetsen en adviseren over de beste aanpak.”

Internationaal karakter

Door het internationale karakter van de maritieme sector werkt TNO veelal samen met multinationals. “Verder werken we samen met andere bedrijven die in Nederland zijn gevestigd. En natuurlijk betrekken we kennisinstellingen, de EU, werven en toeleveranciers bij ons onderzoek. Het gemeenschappelijke beeld dat we zo creëren is een harde voorwaarde om duurzame scheepvaart blijvend op de kaart te zetten.”

Sustainable Traffic and Transport
Contact

Jurrit Bergsma

  • Maritime
  • Offshore