Informatietype:
Project
Thema:
Smart manufacturing
Unit:
High Tech Industry

Financiering van Smart Industry-fieldlabs in Nederland

In opdracht van Programmabureau smart industry hebben we in 2017 de monitoring van fieldlabs uitgevoerd. Dit deden we om zicht te houden op voortgang en resultaten van de smart industry-fieldlabs en waar nodig de fieldlabs te ondersteunen. Als onderdeel van deze monitoring zijn de investeringen in kaart gebracht voor de periode 2014-2021.

Ruim 163 miljoen euro geïnvesteerd in 32 fieldlabs sinds 2014

Bij de start van smart industry In 2014 zijn 10 fieldlabs van start gegaan. Dit aantal is inmiddels verdrievoudigd naar meer dan 30 fieldlabs. Per fieldlab lopen de investeringen zeer uiteen. Van een paar ton tot een paar miljoen, afhankelijk van het type technologie-ontwikkeling dat het fieldlab adresseert en de daarbij behorende benodigdheden. In 32 fieldlabs is in totaal ruim 163 miljoen euro geïnvesteerd in de periode 2014-2020. Daarbij zijn gegevens van 3 fieldlabs nog niet bekend. Het werkelijke bedrag zal daarom hoger liggen.

Van het totaal van 163 miljoen euro betreft 68 miljoen euro (42 procent) private middelen en ruim 95 miljoen euro (58 procent) publieke middelen. Fieldlabs zijn voor hun financiering afhankelijk van diverse bronnen. De publieke middelen bestaan uit diverse regionale, nationale en Europese middelen. Kennis- en onderwijsinstellingen worden tot de nationale middelen gerekend, zij hebben ongeveer 17 miljoen euro geïnvesteerd.

Daarnaast is er een tekort van ongeveer 12 miljoen euro. Dit tekort is gebaseerd op financiering die de fieldlabs nog nodig hebben om de reeds geplande activiteiten te kunnen uitvoeren. Tekorten die kunnen ontstaan doordat meer partijen aan een fieldlab willen gaan deelnemen of andere nog onzekere tekorten zijn hierin niet opgenomen.

Er is een duidelijk stijging te zien in de financiering vanaf 2015. Deze is voor een groot deel te wijten aan de komst van nieuwe fieldlabs. Na 2018 is er sprake van een daling van de financiering. Dat komt enerzijds doordat vroege projecten en financieringstrajecten (uit 2015 of eerder) aflopen in 2018 en anderzijds doordat veel fieldlabs nu nog bezig zijn met voorstellen voor projecten en financiering voor 2019.

Werkwijze

De gegevens zijn verzameld in de periode eind 2017 tot begin 2018 op basis van gesprekken met fieldlabs en openbare bronnen over subsidieverlening.

Conclusie

Sinds de start van het smart industry-programma in 2014 zijn er forse investeringen voor fieldlabs in gang gezet door zowel publieke als private partijen, met een aanzienlijke toename tot 2018. Dat neemt niet weg dat er ook na 2018 financiering nodig is om de Smart Industry-ontwikkelingen voor te zetten.

Laat je verder inspireren

1 resultaat

De invloed van technologie op werk

Informatietype:
Podcast
3 juli 2023
2 afleveringen
In deze podcastreeks gaan TNO onderzoekers met partners in gesprek over de invloed van technologie op werk.