Luchtkwaliteit meten voor een gezonde omgeving

Thema:
Stedelijke luchtkwaliteit

Slechte luchtkwaliteit heeft een grote, negatieve invloed op onze gezondheid. Daarom onderzoeken we de luchtkwaliteit en effecten van emissies met behulp van sensornetwerken. Op basis van deze inzichten kan de overheid passende maatregelen treffen. En werken we aan innovaties die de luchtkwaliteit verbeteren. Zo zorgen we voor een gezondere toekomst.

Luchtkwaliteit metingen op persoonlijk niveau

Een belangrijke stap die we maken, is het op persoonlijk niveau in kaart brengen van de luchtkwaliteit. We geven inzicht in de luchtkwaliteit door samen met de industrie, overheden, burgers en kennisinstellingen grootschalige sensornetwerken op te zetten.

Dat doen we onder ander in het concept ‘exposoom’ dat gaat over de totale blootstelling aan emissies van een mens gedurende zijn of haar hele leven. Ook werken we voor de chemische industrie aan een persoonlijke point-of-care-test. Daarmee ziet een werknemer aan het einde van de dag direct of hij nog onder de grenswaarden voor de gevaarlijke stof benzeen zit.

Bronnen herkennen

We koppelen real time, gevalideerde concentratiekaarten aan blootstellingskaarten en brengen de bron van de verontreiniging in kaart. Zo zijn we in staat om blootstelling aan emissies te inventariseren. We brengen de bron maar ook het effect op onze gezondheid in kaart. Zo is het voor gemeenten mogelijk om efficiënt beleid te maken. En dit met het meetnetwerk opnieuw te toetsen en monitoren.

Met sensoren meten we waaraan mensen worden blootgesteld, zoals verschillende soorten fijnstof, ultrafijnstof en gassen. Nader onderzoek naar de effecten van fijnstof is belangrijk. Zo blijkt dat 80% van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in Nederland is toe te schrijven aan fijnstof.

Uit cijfers blijkt dat de massa fijnstof in de lucht de afgelopen jaren flink is afgenomen, maar de laatste jaren stagneert de afname. Voor een gezondere lucht heeft TNO daarom een visie ontwikkeld voor een andere fijnstofaanpak voor meer gezondheidswinst.

Bekijk de real time luchtkwaliteit-kaart

En zie hoe het met de luchtkwaliteit is gesteld in Nederland en Europa en wat de bron is.

Luchtkwaliteit meten met burgers

Door middel van burgerwetenschap krijgen we toegang tot grote hoeveelheden informatie. Burgerwetenschap houdt in dat burgers participeren door data aan te leveren. Die informatie gebruiken we voor onze modellen en stellen we vervolgens beschikbaar via onder andere apps en websites.

Op die manier signaleren we vroegtijdig emissie vanuit de industrie. En kunnen we in geval van calamiteiten direct waarschuwen en effecten voorspellen. Bovendien meten we zo samen met burgers de luchtkwaliteit in een stad. En bedenken we samen maatregelen ter verbetering van die luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid.

Stedelijke meetnetwerken: een betere basis voor luchtkwaliteitsbeleid

Innovatief Luchtmeetnet

In Eindhoven werken we in een groot consortium (RIVM, GGD, Universiteit Utrecht en AiREAS) samen met omliggende gemeenten en de provincie aan het Innovatief Luchtmeetnet. Hoe staat de luchtkwaliteit in Eindhoven ervoor? Welke aspecten hebben daar invloed op en in hoeverre beïnvloedt dat de menselijke gezondheid? En wat kunnen we doen om de gezondheid ter plaatse te verbeteren? Zeker omdat Eindhoven aan het groeien is, willen beleidsmakers in het ontwerp van de gemeente de meest gezonde opties meenemen.

Fijnstofsensor

We werken aan fijnstofsensoren die inzicht geven in de samenstelling van stoffen in de lucht en de invloed van deze stoffen op de luchtverontreiniging. En daarmee de impact op de gezondheid. Die technologie maken we toepasbaar in een zo klein mogelijke sensor die elke werknemer, fietser, enzovoorts bij zich kan dragen. Met behulp van sensordata en onze rekenmodellen maken we real time luchtkwaliteitskaarten. Met rekenmodellen geven we direct aan wat de bron van het fijnstof is. Zo pakken we de bron aan en verlagen we de gezondheidsimpact.

Toepassing sensordata

Een van de oorzaken van mindere luchtkwaliteit is het verkeer. Om voor verbetering te zorgen, kan de lokale overheid een aantal dingen doen. Een optie is het verkeer omleiden of de maximumsnelheid verlagen. Maar de overheid kan ook een persoonlijk advies geven aan de burger over de snelste, kortste en meest gezonde fietsroute naar het werk. Toepassing van data uit de sensoren maakt het mogelijk om dit advies real time aan te bieden. De burger ontvangt het advies en de informatie digitaal. Bijvoorbeeld via apps die het bedrijfsleven gaat bouwen. Een belangrijk aandachtspunt in ons onderzoek is privacy. En de vraag wat de beste manier is om de verwerkte data terug te koppelen en te verspreiden.

Microplastics in de lucht

Tegenwoordig is er ook nog de zorg over microplastics. We vinden de minuscule plastic korreltjes in de lucht, het water, cosmeticaproducten en zelfs ons voedsel. Terwijl het gebruik van plastics blijft toenemen, is echter weinig bekend over de risico’s voor de gezondheid. Met onderzoek naar de aanwezigheid in de omgeving én het effect op de mens, helpen we bij het ontwikkelen van beleid en uiteindelijk een gezonde omgeving.

Laten we samenwerken

Om meer gezondheidswinst te realiseren met een schonere lucht is samenwerking belangrijk. Er is geen partij die dit alleen kan realiseren. Laten we samenwerken aan een duurzame en gezonde leefomgeving.

Wij zoeken de samenwerking op met provincies, gemeentes, onderzoekers en ontwikkelaars. In samenwerking kunnen we meer data koppelen om op een gedetailleerder niveau de luchtkwaliteit te monitoren. Ook gaan we graag het gesprek aan om verder te praten over een gerichtere aanpak op basis van deze data. Neem contact op met onze expert Fred Hartendorf.

Laat je verder inspireren

2 resultaten, getoond 1 t/m 2

Regionaal Meetnet

Informatietype:
Evenement

Ontmoet ons schoneluchtteam op donderdagmiddag 13 oktober tijdens de conferentie ‘Meten en dan? Samen doen!’ van het Regionaal Meetnet Lucht & Geluid in Eindhoven.

Startdatum:
Locatie:
Parktheater Eindhoven (Elzentlaan 50)

Congres en vakbeurs 'Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit'

Informatietype:
Evenement

Ontmoet ons schoneluchtteam op donderdagmiddag 8 & 9 november tijdens de conferentie Geluid Trllingen en Luchtkwaliteit in EXPO Hoevelaken.

Startdatum:
-
Locatie:
Expo Hoevelaken, Koninginneweg 1