Scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem

Thema:
Inclusieve energietransitie

Ons land moet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. De vraag is of we dat doel kunnen bereiken zonder de economie radicaal te hervormen of andere ingrijpende maatregelen. Zowel de Europese Commissie als het kabinet hebben de doelstellingen voor 2030 inmiddels flink aangescherpt.

Zo moeten de broeikasgasemissies al in 2030 met tenminste 55% omlaag en zal de energietransitie moeten worden versneld. Bovendien staat kernenergie weer op de politieke agenda. Reden voor TNO om de eerder opgestelde toekomstscenario's te actualiseren. Eén conclusie blijft onverkort overeind: een scenario met hogere ambities leidt niet tot hogere kosten.

Nieuwe verkenning toont grenzen mogelijkheden

Lees de whitepaper "Scenario's voor klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland"

Aanbevelingen energiebeleid

De whitepaper bevat een reeks concrete aanbevelingen voor het Nederlandse energie- en klimaatbeleid en bevat nieuwe inzichten en handvatten voor partijen die bij de energietransitie zijn betrokken, zoals beleidsmakers bij het rijk en andere overheden, energiebedrijven, industrie, brancheorganisaties en technologie-ontwikkelaars. Beide scenario’s zijn berekend tegen de laagste maatschappelijke kosten om het energiesysteem voor alle afnemers betaalbaar te houden.

Toekomstbeelden energievoorzieningen

In twee scenario’s worden toekomstbeelden geschetst voor de Nederlandse energievoorziening na 2030 en wordt inzicht gegeven wat de gevolgen zijn van de aangescherpte doelstellingen. Ze laten zien hoe een klimaatneutraal energiesysteem is te realiseren met verschillende verduurzamingsambities. Uitgangspunt is het streven naar een energiesysteem tegen de laagste kosten voor de maatschappij.

Adapt en transform

In het ene scenario (ADAPT) bouwen we als land voort op onze economische kracht en behouden we onze huidige levensstijl. In het tweede scenario (TRANSFORM) leidt gedragsverandering en de inzet van nieuwe innovatieve technologieën tot een schone, energiezuinige economie. TNO heeft expertises gecombineerd op het gebied van energie, technologie, economie, gedrag en sociale innovatie. De energietransitie is dermate ingrijpend dat je die vanuit verschillende invalshoeken moet benaderen en disciplines moet samenbrengen om effectieve, integrale oplossingen aan te kunnen bieden.

Wat TNO met deze scenario’s presenteert zijn geen blauwdrukken. Niemand weet hoe de wereld er over zoveel jaar uitziet. Maar we schetsen in deze scenario’s relevante ontwikkelingen met als doel om het denken hierover te stimuleren en het debat in brede zin te faciliteren. En daarvoor levert TNO wetenschappelijk gevalideerde inzichten aan. Wij maken geen keuzes, dat is aan de politiek.

Energy.nl het platform voor energieprofessionals

De Kenniscoalitie Energietransitie, een initiatief van TNO, brengt integrale, onafhankelijke en feitelijke kennis over de energietransitie bij elkaar. Het doel is een platform te bieden voor iedereen die zich professioneel met de energietransitie bezighoudt. Via http://energy.nl worden onafhankelijk onderzoek, data en tools ter beschikking gesteld.

Transform ambitieuzer dan adapt

In het TRANSFORM-scenario, dat qua duurzaamheid ambitieuzer is dan ADAPT, worden geheel nieuwe industriële processen toegepast voor productie van chemicaliën en brandstoffen; in ADAPT zijn de veranderingen in de industrie beperkter. Door gedragsverandering en verdergaande energiebesparing is de energievraag in het TRANSFORM-scenario lager dan in ADAPT. Voor TRANSFORM is verondersteld dat de internationale luchtvaart en scheepvaart, waarvan de emissies buiten de nationale klimaatdoelstelling vallen, vergaande reductiemaatregelen nemen.

Verder is in dit scenario voor koolwaterstoffen die gebruikt worden voor de productie van chemicaliën en kunststoffen een duurzaamheidsdoelstelling van toepassing. Hiermee is de lat voor het TRANSFORM-scenario hoger gelegd dan bij de scenarioanalyse van 2020. Het ADAPT-scenario is minder ambitieus dan TRANSFORM: fossiele brandstoffen kunnen nog als grondstof gebruikt blijven worden en de emissies voor internationale luchtvaart en scheepvaart worden maar met 50% gereduceerd. In ADAPT voldoet Nederland wel aan de Europese doelstellingen, maar is de bijdrage aan het halen van het Parijse klimaatdoel beperkter dan in TRANSFORM.

Webinar 'Klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland'

Hoe ziet onze duurzame toekomst eruit en met welk beleid? Wel of geen kernenergie in Nederland? Hoe gaan we versneld van aardgas af? In dit webinar onder leiding van TNO-collega Katharina Andres geeft Martin Scheepers, auteur van de whitepaper: 'Een klimaatneutraal energiesysteem voor Nederland', een beeld van ons toekomstig energiesysteem met onder andere het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, groene waterstof en eventueel kernenergie.

Zelfvoorzien in energievraag

In de toekomst zullen energie- en grondstoffen geïmporteerd blijven worden. Door overschakelen naar hernieuwbare energiebronnen daalt de afhankelijkheid van kolen, olie en aardgas in 2030 in de scenario’s met zo’n 26% en aardgas met 33% tot 46%. Wordt er in ADAPT ook in 2050 nog fossiele brandstoffen gebruikt, in TRANSFORM is er bewust van uitgegaan dat ons land in het overgrote deel van de energievraag zelf kan voorzien met hernieuwbare energiebronnen. Het deels importeren van biogrondstoffen en uitwisseling van elektriciteit met het buitenland blijft nog wel nodig.

In TRANSFORM zijn daarbij de grenzen van het mogelijke opgezocht en doorgerekend. Waterstof speelt hier een cruciale rol en is in grote hoeveelheden nodig voor de productie van groene chemicaliën, kunststoffen en synthetische brandstoffen. Om de waterstof volledig in eigen land te kunnen produceren, moet in 2050 de inzet van zonne- en windenergie maximaal zijn. Als die niet toereikend blijkt, is kernenergie als aanvullende bron onvermijdelijk.

Kernenergie als aanvulling

We zullen moeten streven naar een zo groot mogelijke inzet van zon en wind voor onze energievoorziening en verduurzaming van de zware industrie. Kernenergie kan daarop een noodzakelijke en CO2-vrije aanvulling zijn, maar mag de ambities voor zon en wind niet overschaduwen. In de scenario's redeneren we namelijk vanuit de voor onze samenleving meest kosteneffectieve oplossing. Kernenergie een grotere rol geven dan zon en wind past daar niet bij. De energievraag gaat, vooral door elektrificatie van de industrie, richting 300 terawattuur (TWh) of zelfs meer dan 500 TWh - 1 TWh is gelijk aan een miljard kWh - is niet uit te sluiten. In dat laatste geval red je het niet meer met alleen zon en wind.

Kosten duurzaam energiesysteem lager

In beide energiescenario’s worden de doelstellingen voor broeikasgasreductie gerealiseerd. De kosten van het toekomstige energiesysteem zijn zelfs lager dan wanneer dat niet klimaatneutraal zou worden. En een ambitieuzer klimaatbeleid hoeft niet tot hogere kosten te leiden. Door stijgende prijzen van fossiel brandstoffen nemen de kosten van het energiesysteem toe als fossiele brandstoffen een fors deel uit blijven maken van de energiemix. Overschakelen naar hernieuwbare energie dat steeds goedkoper wordt leidt tot lagere kosten.

Negatieve emissies

Een groot verschil tussen beide scenario’s heeft betrekking op CO2. Waar in ADAPT sprake is van de afvang van CO2 uit fossiele bronnen die wordt opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee, is de meeste CO2 in TRANSFORM biogeen en wordt deze hergebruikt. Overigens blijft het in dit scenario toch nog nodig een beperkte hoeveelheid van deze CO2 ondergronds op te slaan om andere moeilijk te reduceren broeikasgasemissies als methaan en lachgas te compenseren. Het gaat hier om zogeheten negatieve emissies die kunnen worden gerealiseerd met het opslaan van biogene CO2 en CO2 die met speciale technieken uit de lucht wordt gehaald.

Duurzame productie van chemicaliën en transportbrandstoffen

In de nieuwe scenariostudie heeft de productie van chemicaliën en transportbrandstoffen in de Nederlandse industrie bijzondere aandacht gekregen. In de petrochemische industrie zijn de productieprocessen voor deze verschillende producten sterk met elkaar verweven. Dit blijft ook zo als deze processen worden verduurzaamd en gebruikmaken van hernieuwbare energie en grondstoffen.

Voor het TRANSFORM-scenario is in de nieuwe studie verondersteld dat in 2050 de geproduceerde hoogwaardige chemicaliën voor 90% worden gemaakt van hernieuwbare koolstof, dat wil zeggen koolstof die afkomstig is van biomassa of CO2 uit de lucht. Daarnaast worden gerecyclede plastics gebruikt als circulaire optie. Dit sluit aan bij het Regeerakkoord dat spreekt over een ambitieus klimaatdoel voor de circulaire economie.

Laat je verder inspireren

13 resultaten, getoond 1 t/m 5

Waarom kiezen mensen (niet) voor een elektrische auto?

Informatietype:
Nieuws
14 september 2023

Om de klimaatdoelstellingen te halen stimuleert de overheid elektrisch vervoer met gericht beleid. TNO deed in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek naar wat consumenten beweegt of afremt elektrisch te gaan rijden.

TNO-onderzoek geeft inzicht in levens van huishoudens met energiearmoede

Informatietype:
Nieuws
4 september 2023

TNO deed onderzoek naar de levens van mensen die te maken hebben met energiearmoede. Door interviews kreeg TNO een gedetailleerd en diepgaand inzicht in welke problematiek de huishoudens ervaren, hoe ze hier mee omgaan en waar ze vanuit hun eigen perspectief mee geholpen zouden zijn.

Verschillen in kwetsbaarheid voor hoge energieprijzen vraagt om gericht beleid

Informatietype:
Nieuws
31 juli 2023

Een nieuwe TNO-studie geeft inzicht in de financiële kwetsbaarheid van huishoudens op de langere termijn als gevolg van hoge energieprijzen. Het onderzoek laat zien dat de mate waarin verschillende huishoudens kwetsbaar zijn voor hogere energieprijzen, sterk afhankelijk is van hun inkomen, woningkwaliteit en eigendomssituatie.

Forse energiebesparing dankzij subsidies voor verduurzaming koopwoningen

Informatietype:
Nieuws
18 juli 2023

In 2022 werden via de diverse financieringsregelingen circa 190.000 energiebesparende maatregelen genomen. Dak- en vloerisolatie en warmtepompen bleken de populairste maatregelen te zijn. De gemiddelde gerealiseerde energiebesparing ligt tussen de 16% en 47% per woning.

Steunmaatregelen energiearmoede hebben positieve effecten

Informatietype:
Nieuws
4 juli 2023

Uit ons onderzoek blijkt dat de steunmaatregelen positieve effecten hebben gehad op de portemonnee, de woning en de fysieke, mentale en sociale gesteldheid van de bewoners.