Informatietype:
Project
Thema:
Energie in de gebouwde omgeving
Unit:
Mobility & Built Environment

Nieuwe voorstellen gezocht voor deeltraject industriële modulaire prefab

In samenwerking met

BTIC

De uitstoot van stikstof in de bouw moet omlaag. De komende 2,5 jaar trekt de overheid daarom 50 miljoen euro uit binnen de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen voor een kennis- en innovatieprogramma dat zich richt op emissiearm bouwen. Het BTIC heeft de regie over dit grootschalige onderzoeksprogramma, dat is getiteld ‘Emissieloos Bouwen’.

Emissieloos Bouwen is onderverdeeld in 7 deeltrajecten. TNO geeft leiding aan het deeltraject Industriële Modulaire Prefab (IMP) in een zogenaamd ‘adaptief consortium’. Meer informatie over dit deeltraject beantwoorden we in de volgende 7 vragen.

1. Kan ik me aansluiten bij het deeltraject IMP?

Partijen uit de bouwsector kunnen zich op verschillende momenten gedurende de looptijd van het deelproject IMP aansluiten. De eerstvolgende sluitingsdatum is op vrijdag 30 september 2022 om 17:00 uur.

2. Wat is de doelstelling van het onderzoeksprogramma emissieloos bouwen?

Het overkoepelende Emissieloos Bouwen heeft als doelstelling om met innovaties en aanpassingen in het bouwproces de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof in de bouw terug te dringen. De ambities van het onderzoeksprogramma zijn:

 • 60% stikstofreductie ten opzicht van 2018 in het jaar 2030
 • 0,4 Mton CO2 reductie ten opzichte van 1990 in het jaar 2030
 • 75% gezondheidswinst door de uitstoot van fijnstof terug te dringen.

Meer informatie over emissieloos bouwen.

3. Met welke programmalijnen draagt het deeltraject industriële modulaire prefab bij?

Het deeltraject IMP draagt met 3 programmalijnen bij aan het onderzoeksprogramma Emissieloos Bouwen:

 • Lage uitstoot bouwmaterialen: als we kijken naar het onderdeel ‘materiaal’, wat is dan potentiële uitstootreductie?
 • Geïndustrialiseerde productie: welke -voor de bouw- vernieuwende productieprocessen zijn geschikt om uitstoot zoals genoemd in de ambities te realiseren? Wat kunnen zaken als bijvoorbeeld verdere industrialisatie, of file-to-factory hierin betekenen?
 • Optimalisatie van processen: het logistieke proces vormt een belangrijk onderdeel tijdens de bouw van een bouwwerk. Is met aanpassingen in de logistieke volgorde winst te behalen? Of kan er meer op andere locaties worden uitgevoerd? Voor dit onderdeel bestaat een nauwe samenwerking met de andere twee programmalijnen namelijk TKI Logistiek en DSGO.

4. Ik wil meewerken aan het deeltraject IMP. Waaraan moet mijn voorstel voldoen?

Houd rekening met onderstaande randvoorwaarden bij het indienen van een projectvoorstel. Alleen een projectvoorstel dat voldoet aan de randvoorwaarden nemen we in behandeling. Het voorstel dien je in bij programmamanager Mario de Rooij.

Randvoorwaarden

 • Het voorstel wordt ingediend in dit voorgeschreven format.
 • De maximale projectduur voor deze uitvraag is 1 jaar.
  Specifiek voor deze uitvraag wordt gekeken naar industrialisatie van modulaire elementen. In het bijzonder wordt daarbij gelet op de eventuele circulariteit van de gekozen oplossing. Ook wordt graag gezien dat er geïntegreerd is nagedacht over de gekozen oplossing.
 • Het voorstel moet voor minimaal 32% gefinancierd worden door het bedrijfsleven;
 • De partijen moeten de programmavoorwaarden accepteren.

Na het indienen van het projectvoorstel beoordeelt een onafhankelijke programmaraad het voorstel. Het voorstel inclusief advies van de programmaraad gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alwaar het ter besluitvorming wordt voorgelegd voor financiering.

5. Wat is de eerstvolgende sluitingsdatum om mijn projectplan in te dienen?

De eerstvolgende sluitingsdatum is op vrijdag 30 september 2022 om 17:00 uur.

6. Welke projecten lopen er momenteel binnen het deeltraject industriële modulaire prefab?

Binnen het onderdeel onder regie van TNO lopen momenteel al een aantal deelprojecten. Bekijk de deelprojecten in de laatste voortgangsrapportage (pdf).

7. Wie financiert het deeltraject industriële modulaire prefab?

Van de rijksbijdrage aan het onderzoeksprogramma Emissieloos Bouwen, is 20 miljoen euro bestemd voor het programma Industriële Modulaire Prefab. Daarnaast is 20 miljoen euro beschikbaar voor de Topsector Logistiek en 10 miljoen euro voor het digitaal stelsel gebouwde omgeving (DSGO) onder verantwoordelijkheid van DigiGO. Met beide andere programma’s vindt regelmatig afstemming plaats voor een optimale samenwerking.

Het bedrijfsleven financiert de overig benodigde 32%. Deze bijdrage kan door uren en materialen te investeren, waarop subsidie kan worden verkregen.

Laat je verder inspireren

15 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO: Milieuprestatie warmtepompen vrijwel altijd beter dan cv-ketel

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2023

TNO deed op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een verkennende studie op basis van nu beschikbare data naar zowel de milieu-impact van het materiaalgebruik als de milieu-impact van het energieverbruik van (hybride) warmtepompen.

Zo krijgen bestaande woningen energielabel A++++

Informatietype:
Insight
28 december 2022

Bestaande woningen moeten energiezuiniger worden. TNO en partners bedachten een innovatieve oplossing waarbij ook de gevels van woningen worden ingezet om warmte uit zonnestraling te winnen.

Installateurs slaan handen ineen om Nederland versneld aan de warmtepomp te helpen

Informatietype:
Nieuws
22 december 2022

Het consortium Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500) wil binnen drie jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met 500 extra warmtepompen per dag verhogen. Hiervoor moet de installatiesector op een andere manier te werk gaan. Zij hebben daarvoor vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van RVO een subsidie van 5 miljoen euro gekregen.

Heat Pump Application Center helpt energietransitie versnellen

Informatietype:
Insight
21 december 2022

In 2050 moeten zo’n 8 miljoen gebouwen in ons land aardgasvrij zijn. Een enorme opgave, waar we alternatieve verwarmingstechnieken als de hybride-warmtepomp hard bij nodig hebben.

Wordt de contingentenaanpak de doorbraak bij het verduurzamen van woningen?

Informatietype:
Insight
12 december 2022

Door slimme matching en vraagbundeling werkt TNO samen met onze partners aan een meer uniforme renovatieaanpak die het mogelijk maakt om verduurzamingsrenovaties efficiënter uit te voeren.