Levensduur en onderhoud van natte infrastructuur

Thema:
Natte kunstwerken

Waterveiligheid in Nederland is letterlijk een kwestie van leven en dood. Vooral als we kijken naar de stijgende zeespiegel en de toename van waterafvoer via de grote rivieren als gevolg van klimaatverandering. Nederland heeft een wereldwijde reputatie voor zijn kennis van waterwerken en waterveiligheid. Samen met Deltares blijven we die kennis ontwikkelen.

Levensduur constructies verlengen

Sluizen, dammen en waterkeringen zijn oude civiele werken die we zo lang mogelijk willen blijven gebruiken. Vervanging of renovatie ervan kost geld en veroorzaakt hinder en overlast. Een van de manieren waarop we onze kennis van constructies toepassen, is door de levensduur van bestaande constructies te verlengen. Dat doen we door beoordelingen en het realiseren van innovaties.

Renoveren of vernieuwen

Vanwege het verouderingsproces zijn veel hydraulische werken toe aan renovatie en vernieuwing. Bij dit soort projecten geven we prioriteit aan het verlengen van de levensduur. We ontwikkelen eenduidige testkaders, efficiënte inspectie- en monitoringtechnieken en methoden voor het beoordelen van prestaties, kosten en risico's. En we werken aan innovaties op het gebied van levensduurverlenging, renovatie en nieuwbouw. Daarbij richten we ons op materialen en constructies en op mogelijkheden om die op relevante locaties te implementeren.

Kennis TNO en Deltares combineren

Samen met Deltares werken we aan het ontwikkelen van kennis van waterwerken en waterveiligheid. TNO heeft kennis van hydraulische constructies zoals sluizen en Deltares heeft kennis van hoe water en bodem zich gedragen. Beiden werken we aan methoden voor risicoanalyse, berekeningsmethoden, standaarden en criteria. We zorgen dat onze aanpak bij deze methoden, berekeningen en standaarden op dezelfde principes zijn gebaseerd. Zo ontstaat een duidelijk en consistent testkader voor waterwerken en waterveiligheid. Voor waterveiligheid is dit vastgelegd in wettelijke beoordelingsinstrumenten in het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI). Voor bestaande constructies is het bijvoorbeeld vastgelegd in de beoordelingsrichtlijnen Richtlijn Beoordelen Bestaande Kunstwerken (RBBK).

Waterveiligheid

Verder spelen we een belangrijke rol op het gebied van visie, risicobenadering en implementatie van methoden voor het berekenen van waterveiligheid. Met onze kennis van de waarschijnlijkheidstheorie (ook wel probabilistiek) dragen we bij aan de ontwikkeling van modellen en richtlijnen voor het berekenen en beoordelen van waterbouwkundige constructies in waterkeringen.

Kennisprogramma voor bouwwerken in en om het water

Samen met Deltares en Marin zijn we in 2014 begonnen met kennisontwikkeling over bouwwerken in en om het water, die ook wel kunstwerken in de natte infrastructuur worden genoemd. Denk hierbij aan sluizen of gemalen. Sinds 2016 is ook RWS actief betrokken en er is vanaf 2017 een gezamenlijke programmering via een kennisprogramma Natte Kunstwerken.

Investeren in levensduur

Het kennisprogramma Natte Kunstwerken is bedoeld als een meerjarig investeringsprogramma om de kennis over technische en functionele levensduur van natte kunstwerken te vergroten. Daarnaast kijken we naar oplossingen voor de komende vervangingsopgave voor natte kunstwerken. Het correct beheren van infrastructurele 'assets' zoals bruggen, wegen en sluizen wordt daarbij steeds belangrijker.

Efficiënt onderhoud

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het functioneren van kunstwerken, maar er zijn beperkte middelen beschikbaar. Daarom is het belangrijk om onderhoud efficiënt aan te pakken en slim om te gaan met problemen rond het eind van de levensduur. Het kennisprogramma heeft sterkte relaties met het programma Vervanging & Renovatie, Multiwaterwerk en het Sluizenprogramma. In het programma is ook ruimte voor participatie van waterschappen en bedrijfsleven.

Innovaties voor vervanging en nieuwbouw

Het kennisprogramma richt zich op de technische en functionele levensduur van natte kunstwerken. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het inzetten van innovaties voor vervanging en nieuwbouw. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van vezelversterkte kunststoffen. In het programma wordt ook onderzocht hoe de besluitvorming bij Rijkswaterstaat en de Waterschappen kan bijdragen. En er wordt bekeken hoe de problemen rond het eind van de levensduur een kans voor ontwikkeling van het netwerk of gebied kan worden.

Aansluiten bij de praktijk

Het programma probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk. Gegevens uit bestaande meetcampagnes, zoals het onderzoek naar de staat van de kunstwerken in de Afsluitdijk, worden gebruikt om meer kennis op te doen. Waar nodig worden de meetcampagnes aangevuld met extra informatie. De generieke kennis wordt vastgelegd in rapporten en modellen en via de gebruikelijke wegen verspreid. Waar mogelijk wordt de kennis in handreikingen, toolboxes, leidraden of normen vastgelegd.

Laat je verder inspireren

20 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nationaal advies: aanpak van funderingsproblematiek in Nederland

Informatietype:
Nieuws
4 maart 2024
RLI adviseert een nationale aanpak voor toenemende funderingsproblemen in Nederland, veroorzaakt door klimaatverandering en lage grondwaterstanden bij oudere gebouwen.

Predictive Twin Lab voor de gebouwde omgeving

Informatietype:
Artikel

Forse renovatie-opgave infrastructuur vraagt inzicht en samenwerking van beheerders

Informatietype:
Insight
14 november 2023

Vernieuwing oudere infrastructuur essentieel en urgent

Informatietype:
Nieuws
14 november 2023

Internationale erkenning voor TNO's spin-off 'SHM NEXT' bij 15e EARTO Innovation Awards

Informatietype:
Nieuws
11 oktober 2023