TNO en Columbia University: komende vijf jaar veel beter beeld methaanemissie door satellieten

Thema:
Aardobservatie
Ruimtevaart en wetenschappelijke instrumentatie
14 oktober 2020

De beschikbaarheid van nieuwe satellietdetectiesystemen zal de komende vijf jaar, samen met bestaande lucht- en grond monitoringsystemen, voor een veel nauwkeuriger beeld zorgen van methaanemissies. Dat schrijft het Center on Global Energy Policy van de Columbia University in New York samen met TNO in een position paper.

tropomi-precursor-5-space
TROPOMI, in de Europese satelliet Sentinel-5Precursor, doet klimaatonderzoek. (Beeld: still uit ESA animatie)

Momenteel worden emissies van methaan, na CO2, het belangrijkste broeikasgas, nog vaak geschat op basis van modellen. Deze modellen bevatten onzekerheden waardoor exacte omvang en locatie van methaanemissies in de wereld niet bekend zijn. Nauwkeuriger inzicht in methaanuitstoot biedt een belangrijke kans voor emissiereductie en het halen van de doelstellingen van het Parijs akkoord.

Vanwege dit belang komt de Europese Commissie waarschijnlijk nog deze maand ook met een Europese methaanstrategie. Dit zal waarschijnlijk gaan zorgen voor flinke wijzigingen in politieke besluitvorming en van invloed zijn op het handelen van de olie & gas industrie evenals de financiële sector die in deze industrie investeert.

Methaanuitstoot

Methaan is een belangrijk broeikasgas dat deels vrijkomt uit natuurlijke bronnen. Ongeveer 60% van de methaanemissie is afkomstig van bijvoorbeeld de olie & gas industrie, kolenproductie, landbouw en afvalwerking. De schattingen lopen uiteen, maar methaan is als broeikasgas zo’n dertig keer sterker dan CO2. Wereldwijd komt er wel veel minder methaan dan CO2 in de atmosfeer.

Toch is methaan verantwoordelijk voor zo’n twintig tot dertig procent van de mondiale opwarming zegt Hugo Denier van der Gon, Co-auteur vanuit TNO Circular Economy & Environment: “Vanwege de beperkte aanwezigheid van meetgegevens is niet exact bekend hoe groot het probleem is en waar precies. Met behulp van de voorspelde toename in satellietdata zijn nauwkeurige analyses mogelijk, waarmee we inzichtelijk maken wat de wereldwijde impact is van de emissies.”

Detectie met satellieten

Tussen 2022 en 2026 zullen er verschillende nieuwe satellietdetectiesystemen worden gelanceerd die zowel globaal als regionaal de hoeveelheid methaan in de atmosfeer meten. Deze systemen kunnen in toenemende mate gebruikt worden om emissies te kwantificeren.

Ook worden er nieuwe satellietdetectiesystemen gelanceerd die speciaal ontworpen zijn om emissies te meten op het niveau van individuele installaties. Daar komt bij dat het Nederlandse TROPOMI satellietinstrument als sinds 2017 dagelijks en wereldwijd de samenstelling van de atmosfeer in kaart brengt en ook waardevolle data oplevert om emissies te meten.

Co-auteur Anton Leemhuis van TNO Space & Scientific Instrumentation: “Wij zijn ervan overtuigd dat al deze satellietinstrumenten bij elkaar de komende vijf jaar voor een belangrijke doorbraak kunnen gaan zorgen in het kwantificeren en monitoren van methaanemissies. Tot nu toe wordt hier vooral vanuit het oogpunt van wetenschap naar gekeken. Het waardevolle aan deze publicatie is dat we met experts op het gebied van ruimtevaart, broeikasgasemissies, de financiële wereld, overheidsbeleid en industrie naar de praktische implicaties hebben gekeken. ”

Gevolgen politiek, industrie en financiële sector

Met de komst van steeds betere informatie over methaanemissies via satellieten zullen mensen veel beter weten hoeveel methaan wordt uitgestoten, waar, door wie en voor hoe lang. In het paper wordt beschreven dat de olie- en gasindustrie hierdoor de kans krijgt om zelf maatregelen te nemen en zich te differentiëren. Tegelijkertijd zal de sector geconfronteerd worden met veel meer toezicht van de beleidsmakers, regelgevers, aandeelhouders, en milieugroeperingen.

Onder invloed van de klimaatproblematiek worden investeringskeuzes meer en meer gestuurd door de mate waarin bedrijven actief bezig zijn met het verminderen van klimaat- en milieuproblematiek. Momenteel beschikken investeerders nog niet over onafhankelijke emissiedata. Investeerders in deze sector kunnen de toekomstige satellietdata gebruiken om hun keuzes beter te onderbouwen.

De komst van methaansatellietdata zal ook een belangrijke rol spelen in het maken van beleid. Een beter zicht op methaanemissies zal helpen prioriteiten in emissiereductie te stellen, het maken van nieuwe regelgeving voor de industrie, maar bijvoorbeeld ook met betrekking tot het beleid voor herkomst van gas import.

De paper is gepubliceerd door het Center on Global Policy van de Colombia University School of International and Public Affairs (SIPA) en is hier te vinden.

Meer informatie over SIPA vind je op http://www.sipa.columbia.edu/ en http://www.energypolicy.columbia.edu/.