Direct naar de inhoud

De TNO Code

TNO heeft een goede naam als innovatie- en kennisorganisatie. Deze kennis komt voort uit onze ruim 3200 medewerkers. Als u zaken doet met TNO mag u inhoudelijk veel van ons verwachten. Naast de inhoudelijke expertise, die per medewerker verschillend kan zijn, delen we een aantal gezamenlijke waarden.

Integriteit, onafhankelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn de kernwaarden van TNO. Maar ook klant- en impactgedrevenheid, innovatie, verbinding en inspiratie zijn voor ons zo belangrijk in de dagelijkse bedrijfsvoering, dat we ze hebben opgenomen in de TNO code. Voor wat betreft de wetenschappelijke integriteit heeft TNO zich gecommitteerd aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (NGWI). In deze NGWI zijn principes, normen en institutionele zorgplichten opgenomen. Naar de NGWI wordt in de TNO code verwezen.

Naast deze codes heeft TNO een ‘Regeling bij een vermoeden van een misstand’ om (voormalig) medewerkers in staat te stellen vermoedens van misstanden die naar hun mening in strijd zijn met de TNO code te melden en klachtenregelingen voor medewerkers en externen die de NGWI in acht nemen. TNO heeft een pool van vertrouwenspersonen, een Integrity officer, een Integrity Advisory Board en neemt tal van maatregelen om de TNO code te borgen.

TNO heeft  een nevenactiviteitenbeleid vastgesteld dat, na instemming van de Ondernemingsraad, is opgenomen in de Arbeidsvoorwaarden TNO en waarnaar ook wordt verwezen in de TNO code. Uitgangspunt van dat beleid is dat nevenactiviteiten niet onverenigbaar dienen te zijn met de belangen van de TNO-organisatie.

Onderdeel van dat beleid is dat medewerkers via een TNO systeem regelmatig opgaaf moeten doen van hun nevenactiviteiten en dat de leidinggevende(n) op die verzoeken toestemming dient te verlenen, eventueel nadere voorwaarden kan stellen of eerdere toestemming kan intrekken. Als het management niet (meer) instemt met de nevenactiviteit wordt er een gesprek met de betreffende medewerker gevoerd om tot een oplossing te komen, om of de nevenactiviteit of de werkzaamheden voor TNO te beëindigen. Het beleid over nevenactiviteiten is regelmatig onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en de medewerker.

We nodigen u van harte uit om te reageren op onze TNO code.

Lees meer

TNO Missie en strategie
Contact

Corporate Legal

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.