Hans Quak

Hans Quak

Functie:
Senior Scientist
Hans Quak

Stadslogistiek houdt in dat er wordt gekeken hoe vrachtvervoer kan worden verspreid in stedelijke gebieden en welke strategieën er kunnen worden toegepast om dat efficiënter te doen en tegelijkertijd externe factoren zoals opstoppingen en uitstoot te verminderen.

Onderzoeksgebied

Het gaat hierbij om het bieden van diensten die bijdragen aan een efficiënte aansturing van goederenvervoer in steden en die een innovatief antwoord bieden op de behoeften van klanten. Dit omvat vraagstukken over last-mile-distributie en e-commerce, het inzetten van innovaties uit de automotive-industrie (bijv. elektrische vrachtwagens) of efficiënter en gezamenlijk organiseren/plannen om het aantal vervoerskilometers, en de benodigde ruimte in de stad, terug te dringen. Stadslogistiek heeft tot doel om vrachtvervoer in steden slimmer en duurzamer te maken door innovaties op het gebied van technologie (zowel voertuigtechnologie als ICT-ontwikkelingen), beleid en ruimtelijke ordening, en de logistieke organisatie (bijv. het gebruik van gezamenlijke hubs) bij elkaar te brengen. Ook vanuit het toegepaste onderzoek is er steeds meer interesse in stadslogistiek omdat er op (korte) termijn een echte transitie nodig is naar een duurzaam (of emissievrij) en meer autonoom systeem. Het is mijn ambitie om aan deze transitie bij te dragen door middel van kennisontwikkeling (data, logistieke concepten, verschillende partijen en disciplines samenbrengen) op basis van de mogelijkheden van innovaties uit andere sectoren.

Recente resultaten

TNO draagt met advies en de berekening van de impact van maatregelen bij aan het Nederlandse klimaatakkoord, waarin wordt gestreefd naar emissievrije stadslogistiek in 2025. In het kader van Europese projecten hebben we verschillende oplossingsrichtingen ontwikkeld die bijdragen aan de transitie naar een duurzamer systeem voor stadslogistiek. Enkele voorbeelden van deze projecten zijn: FREVUE (het inzetten van elektrische vrachtvoertuigen voor stadslogistiek), BuyZET (openbare aanbestedingen gebruiken als instrument om de markt voor emissievrije stadslogistiek te bevorderen) en CITYLAB (waarin we een living lab-aanpak hebben ontwikkeld voor publiek-private acties op dit gebied). Daarnaast zijn de oplossingen toegepast in verschillende (lokale) projecten in Nederlandse steden en met Nederlandse partners (bijv. een strategie voor Rotterdam, maar ook de logistieke hub van de overheid in Den Haag). We hebben een living lab opgezet waarin we samen met steden en logistieke partners werken aan de ontwikkeling van emissievrije logistieke oplossingen. Daarnaast verkennen we innovaties op het gebied van het stadslogistieksysteem, zoals mogelijkheden (en obstakels) voor een meer zelforganiserend logistiek systeem (SOLiD), de mogelijkheden van logistiekoplossingen voor de last mile binnen andere, aanverwante domeinen, zoals bouwlogistiek, en logistieke systemen die een meer extramuraal zorgsysteem mogelijk maken (waarbij thuisbezorging cruciaal is).

Recente projecten

  • CILOLAB, City Logistics Living Lab (TKI Dinalog, NWO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verschillende steden en private partners)
  • DECAMOD, Decarbonisatiemodel voor transport (Topsector Logistiek, TNO)
  • Outlook City Logistics (Topsector Logistiek, Connekt)
  • FLEX EV & VERZET (DKTI, samen met o.a. DHL)
  • Zero Emission City Logistics Strategy (Rotterdam)

Belangrijkste publicaties

  • B Kin, M Hopman, H Quak (2021) Different Charging Strategies for Electric Vehicle Fleets in Urban Freight Transport. Sustainability 13 (23), 13080
  • H Quak, R van Duin, B Hendriks (2020) Running an urban consolidation centre: Binnenstadservice 10 years back and forth. Transportation Research Procedia 46, 45-52
  • H Quak, N Nesterova, R Kok, RG Thompson (2019) Public procurement as driver for more sustainable urban freight transport. Transportation Research Procedia 39, 428-439
  • R Van Duin, M Slabbekoorn, L Tavasszy, H Quak (2018) Identifying dominant stakeholder perspectives on urban freight policies: a Q-analysis on urban consolidation centres in the Netherlands. Transport 33 (4), 867-880

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag