De TNO code

TNO is een kennis en -innovatieorganisatie met een goede naam. Onze ruim 3400 medewerkers zetten hun kennis, inspiratie en klantgerichtheid in om antwoorden te vinden op de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. De TNO code geeft weer waar wij gezamenlijk voor staan en is een leidraad voor medewerkers en bestuurders.

Waarden in de TNO code

Integriteit, onafhankelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn onze kernwaarden. Maar ook klant- en impactgedrevenheid, innovatie, verbinding en inspiratie zijn voor ons zo belangrijk in de dagelijkse bedrijfsvoering, dat we ze hebben opgenomen in de TNO code (pdf). Voor wat betreft de wetenschappelijke integriteit hebben we ons gecommitteerd aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (pdf, 1.4 MB) (NGWI). In deze NGWI zijn principes, normen en institutionele zorgplichten opgenomen. Naar de NGWI wordt in de TNO code verwezen.

Borging van de TNO code

Naast deze codes hebben we een Regeling bij een vermoeden van een misstand (pdf). Dit maakt het mogelijk voor (voormalig) medewerkers om vermoedens van misstanden die naar hun mening in strijd zijn met de TNO code te melden en klachtenregelingen voor medewerkers en externen die de NGWI in acht nemen. We hebben een pool van vertrouwenspersonen, een Integrity Officer, een Integrity Advisory Board en nemen tal van maatregelen om de TNO code te borgen.

Nevenactiviteiten van medewerkers

We hebben een nevenactiviteitenbeleid vastgesteld dat, na instemming van de Ondernemingsraad, is opgenomen in de Arbeidsvoorwaarden TNO en waarnaar ook wordt verwezen in de TNO code. Uitgangspunt van dat beleid is dat nevenactiviteiten niet onverenigbaar dienen te zijn met de belangen van de TNO-organisatie.

Nevenactiviteiten doorgeven

Onderdeel van het nevenactiviteitenbeleid is dat medewerkers via een TNO-systeem regelmatig opgaaf moeten doen van hun nevenactiviteiten en dat de leidinggevende(n) op die verzoeken toestemming dient te verlenen, eventueel nadere voorwaarden kan stellen of eerdere toestemming kan intrekken. Als het management niet (meer) instemt met de nevenactiviteit wordt er een gesprek met de betreffende medewerker gevoerd om tot een oplossing te komen, om of de nevenactiviteit of de werkzaamheden voor TNO te beëindigen. Het beleid over nevenactiviteiten is regelmatig onderwerp van gesprek tussen leidinggevende en de medewerker.