Direct naar de inhoud

Ons beleid

Proefdieren hebben recht op optimale verzorging gedurende hun hele leven. TNO hanteert een formeel beleid voor het gebruik van proefdieren en het toepassen van de 3Vs om te garanderen dat dieren de best mogelijke behandeling krijgen. Dit beleid is onderdeel van het TNO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid en fungeert als een officiële richtlijn voor het TNO management en werknemers. Een werkgroep dierproeven en alternatieven evalueert dit beleid elk jaar opnieuw en rapporteert rechtstreeks aan de TNO Raad van Bestuur.

TNO erkent dat individuele dieren een intrinsieke waarde hebben. TNO beaamt tevens de visie dat bepaalde omstandigheden het gebruik van proefdieren rechtvaardigen en realiseert zich tegelijkertijd dat door het uitvoeren van dierproeven, de onderzoeker en de TNO Raad van Bestuur verantwoordelijk zijn voor de ethische overwegingen en het dierenwelzijn.

Het TNO beleid voor dierproeven en alternatieven omvat tevens instructies voor gerelateerde onderwerpen zoals het trainen van personeel, onderwijs, faciliteiten, transparantie en verantwoordelijkheid. In januari 2018 heeft TNO het dierproevenbeleid herzien zodat deze gelijk loopt aan de TNO strategieperiode (2018-2021). Klik hier om het beleid te downloaden.

Dierproeven zijn slechts geoorloofd wanneer een geschikt alternatief ontbreekt, waarbij het doel van het onderzoek zwaarder weegt dan het ongerief dat de dieren zouden kunnen ondervinden. Verfijning, vermindering en vervanging (3Vs) van dierproeven zijn de hoofdprincipes. TNO opereert binnen de grenzen van de relevante wetgeving en, waar van toepassing, overeenkomstig kwaliteitscriteria zoals van de Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC). Al sinds 1985 evalueert een toegewijde, onafhankelijke dierexperimentencommissie alle testen waarbij dieren betrokken zijn*. De Instantie voor Dierenwelzijn van TNO waarborgt samen met betrokken medewerkers een ‘culture of care’ rondom proefdieren.

Ondanks het feit dat dierproeven op wetenschappelijk gebied en op het gebied van humane gezondheid en welzijn vooruitgang mogelijk hebben gemaakt, is er in het werkveld behoefte aan methoden waarvan de voorspellende waarde voor de mens/patiënt beter is onderbouwd. Verbeteringen van huidige methoden zijn mogelijk door innovatieve 3V methoden te ontwikkelen en toe te passen. Deze gedachte is verankerd in ons beleid, onderzoeksprogramma's en communicatie.

AMBITIE

  • TNO heeft de ambitie om excellent biomedisch onderzoek uit te voeren, met als doel om de gezondheid van de mens te verbeteren. Hiervoor worden verschillende technologieën ontwikkeld en toegepast, zowel klinisch als preklinisch. Bij de preklinische technieken (in silico, in vitro, proefdieren) staat de voorspellende waarde voor de mens centraal.
  • Investeren in proefdiervrije alternatieven betekent niet dat TNO de komende jaren geen dierproeven zal uitvoeren. Het betekent wel dat TNO gericht eigen onderzoeksmiddelen zal inzetten voor vervanging en vermindering, maar zeker ook om verfijning te bewerkstelligen.
  • Het is onze ambitie om niet alleen nieuwe innovatieve 3V methoden te ontwikkelen, maar tevens om sneller acceptatie te verkrijgen voor het toepassen van deze methoden. Daarom betrekken wij en werken wij samen met alle relevante partijen waaronder academici, wet- en regelgevers, overheid en de industrie.

Voor TNO zijn transparantie en communicatie van essentieel belang. TNO verschaft heldere informatie over haar activiteiten en positie op het gebied van dierproeven om een dialoog op gang te brengen op basis van wederzijds respect. Deze dialoog wordt versterkt door het objectief uitwisselen van informatie - zonder het aantasten van de veiligheid van onderzoekers en proefdieren of de vertrouwelijkheid van de onderzoeksgegevens - en maximale transparantie. Hiertoe behoort ook het transparant en systematisch publiceren van dierproeven zoals recent vastgelegd in de ARRIVE-richtlijn en golden standard checklist. TNO medewerkers hebben de "Montréal Declaration on the Synthesis of Evidence to Advance the 3Rs Principles in Science" onderschreven en publicaties van TNO, gebaseerd op dierproeven, bevatten de volgens internationale richtlijnen essentiële informatie om herhaling van dierproeven te voorkomen en meta analyses mogelijk te maken.

Jaarverslagen

*  Sinds eind 2014 de Wet op de Dierproeven is aangepast, brengt deze commissie haar advies uit aan de Centrale Commissie Dierproeven. Het jaarverslag van 2014 is daarmee het laatste  verslag dat de dierexperimentencommissie aan TNO heeft uitgebracht.

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.