skipttomaincontent

Feiten en Cijfers 2019

TNO hecht grote waarde aan verantwoord proefdiergebruik. De TNO Beleidsnota ‘Proefdieren en dierproeven’ is een concrete leidraad hiertoe. De uitvoering van dierproeven wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan.

Over de afgelopen 35 jaar is het gebruik van proefdieren in Nederland meer dan gehalveerd. Ook bij TNO is zijn de aantallen gebruikte proefdieren beduidend verminderd. Na een forse daling in 2013, dankzij een herzien fokbeleid, blijft het aantal proefdieren bij TNO de afgelopen jaren stabiel. Er is veel aandacht voor verdere verbetering van het dierenwelzijn en er zijn samenwerkingen op gebied van proefdiervrije innovatie (o.a. met stichting Proefdiervrij).

TNO voert een actief beleid op de ontwikkeling en implementatie van de 3V’s (vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven) en op de ontwikkeling van proefdiervrije innovaties. In 2010 heeft TNO zich gecommitteerd aan de Code Openheid Dierproeven. Centraal in deze code staat dat TNO de dialoog aan gaat met de verschillende stakeholders over alle aspecten van proefdiergebruik. Openheid over proefdiergebruik en dierproeven is één van de kernpunten in het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid.

TNO geeft informatie over de dierproeven die onder eigen verantwoording zijn uitgevoerd. In het voorliggende document wordt aangegeven welke dierproeven voor welk doel over het jaar 2019 zijn uitgevoerd en op welke gronden de belangenafweging is gemaakt tussen maatschappelijk nut en dierenwelzijn.

De jaarrapportage 2019 over de dierproeven van TNO bevat de volgende onderwerpen:

Lees de TNO beleidsnota 'Proefdieren en dierproeven'

Download

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.