Direct naar de inhoud

Doelen van de dierproeven

Werkt een nieuw geneesmiddel? Hoe blijven mensen gezond? Hoe kunnen we tijdig ziektes herkennen? Verantwoord proefdiergebruik helpt ons in het vinden van antwoorden op deze gezondheidsvragen voor de mens. Daarnaast geven dierproeven inzicht in de preventie en/of de behandeling van ziektes en/of vergiftigingen. Dierproeven worden ingedeeld in internationaal gestandaardiseerde doelcategorieën.

De wetenschappelijke onderzoeksvragen waarvoor TNO oplossingen ontwikkelt, richten zich op maatschappelijke vraagstukken. Resultaten van dit onderzoek worden ingezet om mensen die lijden aan bijv. metabool syndroom, overgewicht of hart- en vaatziekten te genezen en om deze aandoeningen en ziektes te voorkomen. Daarnaast doet TNO onderzoek naar het herstel bij acute intoxicaties en eventuele gevolgschade daarvan tot een minimum te reduceren.

De dierproeven die binnen TNO worden uitgevoerd hebben als doel:

  • Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
  • Toegepast en translationeel onderzoek
  • Onderwijs

TNO voert het grootste deel van de dierproeven uit t.b.v. het testen van de werkzaamheid (effectiviteit) van geneesmiddelen of therapieën (85%). Het toegepaste onderzoek dat TNO uitvoert valt grotendeels in de domeinen van metabole ziektes en bescherming tegen intoxicaties. Als kennisinstelling verricht TNO naast toegepast onderzoek ook fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar mechanismen van ziekten (13%).

Deskundig geschoold personeel dat voldoet aan een ‘leven lang leren’ principe en gebruik van ‘best practice’ methoden zoals zijn opgesteld door o.a. NCad en IvD Platform (veelal verwerkt in gedetailleerde werkvoorschriften), dragen direct bij aan een verantwoord proefdiergebruik. Voor het scholen en blijvend trainen van personeel, het verfijnen van onderzoekstechnieken, en het implementeren van nieuwe onderzoekstechnieken/-modellen worden op kleine schaal proefdieren gebruikt (onderwijsdoeleinden: 2%). Van belang is dat het hier meestal dieren betreft, die niet speciaal voor dit doel zijn aangekocht, maar die aanwezig waren in de faciliteit en niet meer ingezet konden worden in andere experimenten.

Tabel 2: Aantal dieren ingezet voor de verschillende onderzoeksdoelen binnen TNO

Voordat dieren worden ingezet voor onderzoek wordt eerst gekeken of er andere onderzoeksmethodes ingezet kunnen worden ter vervanging van de dierproef. Indien het gebruik van dieren onvermijdelijk is, wordt er goed gekeken of het door middel van aanpassingen in de studieopzet mogelijk is om het onderzoek met minder dieren uit te voeren of dat er mogelijkheden zijn om de methodes te verfijnen. Uiteraard voldoet TNO ook aan de kaders gesteld in de Wet op de dierproeven (Wod) rondom het interne toezicht op de dierproeven.

Een instantie voor dierenwelzijn (IvD) is ingesteld binnen TNO. Deze toetst of de uit te voeren experimenten bijdragen aan het doel gesteld in de afgegeven vergunningen. Tevens houdt de IvD toezicht op – en is een vraagbaak voor – de werkvloer. De voorzitter van de IvD maakt geen deel uit van de afdelingen die dierproeven verrichten, waarmee een extra onafhankelijkheidsstap is ingeregeld.

Algemeen

Feiten en Cijfers 2020

TNO hecht grote waarde aan verantwoord proefdiergebruik. De TNO Beleidsnota ‘Proefdieren en dierproeven’ is een concrete leidraad hiertoe. De uitvoering van dierproeven wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid... Lees verder
Algemeen

Diersoorten

De diersoorten die bij TNO worden gebruikt in dierexperimenteel onderzoek zijn weergegeven in tabel 3. De keuze voor een diersoort voor toepassing in een dierproef is afhankelijk van de voorspellende... Lees verder
Algemeen

Ongerief

Wanneer dierproeven noodzakelijk zijn, streeft TNO ernaar om de dieren zo min mogelijk ongerief te laten ondervinden zonder in te leveren op de kwaliteit en de bruikbaarheid van de resultaten. Een goede... Lees verder
Feiten en Cijfers 2020
Contact

Dr. Ing. Tonny Lagerweij

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.