LNG Safety Program

LNG wordt sinds kort ook in Nederland ingezet als nieuwe schonere en stillere brandstof voor de scheepvaart en het wegtransport. Voor een succesvolle introductie als alternatieve brandstof moeten veilige opslagplaatsen, tankstations, enzovoorts worden gebouwd. Maar de wet- en regelgeving is nog onvoldoende ontwikkeld om hiervoor vergunningen te kunnen verkrijgen. Daarom ging in februar 2016 het LNG Safety Program officieel van start.

Rolande LNG truck fuelling station Tilburg, The Netherlands

Liquefied natural gas of LNG is vloeibaar aardgas met een temperatuur van -162 °C. De lage temperatuur reduceert het volume met een factor 600, zodat het efficiënter kan worden getransporteerd en opgeslagen. Bovendien komen bij de verbranding minder fijnstof en emissies vrij, zijn motoren op LNG stiller en maakt de nieuwe brandstof ons land minder afhankelijk van olie.

Het Nationaal LNG Platform maakt zich sterk om de brandstof te introduceren, het doel is om in 2013 via de Nederlandse markt 2 tot 3 miljoen ton LNG in te zetten als alternatieve brandstof. Daarmee wordt ruim een 1 megaton CO2 en tot 600 ton fijnstofuitstoot gereduceerd per jaar, de zogeheten Green Deal LNG. Binnen het platform ontstond het idee om een nationaal veiligheidsprogramma op te zetten, dat beoogt om drempels vanuit de wetgeving weg te nemen, zoals vergunningaanvragen.

Hiaten in kennis en regelgeving

Een vergunningaanvraag is breder dan alleen een wetgevingsissue. In het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) liggen voorwaarden vast waaronder vergunningen verleend kunnen worden. Zo geeft het BEVI aan hoe risico's berekend moeten worden, wat bepaalt welke afstand tot bebouwing in acht moet worden genomen. LNG wordt in dat besluit nog niet genoemd. Daardoor weet de industrie niet waar ze een installatie mag neerzetten. Ook weet de brandweer nog niet goed hoe zij moet optreden als er iets misgaat, en zo zijn er nog meer hiaten in kennis en regelgeving. De overheid laat zich adviseren door het RIVM, maar ook dat kan niet alle vragen zelf beantwoorden. Door in een programma de krachten te bundelen en besluiten te nemen over de uitvoeringsvormen van installaties, is het beter mogelijk om wetgeving tot stand te brengen.

Unieke samenwerking

Het LNG Safety Program is een tweejarig onderzoeksprogramma naar de veiligheid van LNG als transportbrandstof. Naast TNO, NEN, RIVM en andere kennisdragers, zijn de veiligheidsdiensten en de industrie betrokken. In deze publiek-private samenwerking wordt een derde gefinancierd door het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI), een derde door het ministerie van Infrastructuur en Milieu door de bijdrage van het RIVM en een derde door de industrie, ofwel de leden van het Nationaal LNG Platform. NEN is programmacoördinator en TNO verzorgt de technische coördinatie. TNO werkt vaker voor het RIVM, de overheid of bedrijven. Nu support de industrie de onderzoeken ter onderbouwing van de gewenste wet- en regelgeving. Dat al die partijen dit collectief tot stand brengen is uniek, zoals ook duidelijk wordt in dit programma. Er is bijvoorbeeld een technische commissie waarin publieke en private partijen kennis delen over installaties.

Downloads
Partners van TNO
Contact

Dr. Johan Reinders