Faraday Lab

Thema:
Duurzame samenleving

Voor grootschalige productie van groene waterstof uit duurzame bronnen als zon en wind moeten nog technologische drempels worden geslecht. Elektrolyse, een methode om water te splitsen in waterstof en zuurstof, is nodig om grote hoeveelheden windenergie te kunnen opslaan en transporteren naar industrie en voor zwaar transport. Dat gebeurt nu nog op te kleine schaal. In Europa's grootste waterstof onderzoeksfaciliteit, het Faraday laboratorium werkt TNO aan technologische doorbraken voor opschaling.

Faraday innovatielab: Europa's grootste waterstof onderzoeksfaciliteit

Er zijn momenteel verschillende belemmeringen om waterstof op grote schaal duurzaam te produceren. De hiervoor benodigde electrolysers zijn nog te duur om te kunnen concurreren met het goedkope fossiele aardgas dat nu wordt gebruikt om waterstof te maken. Zo bevat de PEM (Protom Exchange Membrane) electrolyser onderdelen die gemaakt zijn van schaarse, dure materialen als iridium en platinum. Het aantal leveranciers van componenten is beperkt en er is beperkt samenwerking tussen partijen in de keten. Tot slot moet het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit nog  sterk stijgen willen we op grote schaal groene waterstof produceren.

Elektrolyse onmisbaar voor verduurzaming energievoorziening

TNO breidt het Faraday lab in Petten de komende periode sterk uit met faciliteiten om samen met industriële partners aan innovatieve oplossingen te werken. Elektrolyse is niet alleen een onmisbare schakel in de verduurzaming van onze energievoorziening, maar biedt ook enorme kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De markt groeit het komend decennium naar verwachting van honderd miljoen naar vijf miljard euro in Noordwest-Europa. Nederland kan een belangrijke toeleverancier worden van componenten van electrolysers. Samen met leveranciers ontwikkelen we efficiënte systemen met duurzaam ontworpen componenten en goedkopere materialen.

Faraday Lab

Partners in binnen- en buitenland

De productie van duurzame waterstof naar een industrieel niveau tillen vergt een schaalvergroting met een factor duizend. Om dit te bereiken werkt TNO met partners uit binnen- en buitenland in het project om een 'Gigawatt Elektrolysefabriek’ te ontwerpen. Warmte en zuurstof kunnen daarbij waardevolle nevenproducten van elektrolyse zijn. Het Faraday lab wisselt verder kennis uit met het Hydrohub in Groningen, waar TNO met andere kennisinstellingen en bedrijven de grootschalige duurzame productie van waterstof door waterelektrolyse onderzoekt. Ook hier is snelle opschaling van de technologie het uitgangspunt.

Optimaliseren elektrolyse technologieën

Faraday is een open innovatielab dat zich richt op het optimaliseren van bestaande electrolyse technologieën zoals PEM, alkaline, SOEC en AEM. De toekomstige electrolysers moeten efficiënter werken, meer produceren, bestaan uit goedkopere materialen en dus aantrekkelijk zijn om te gebruiken.

TNO werkt hiervoor samen met fabrikanten van electrolysers en hun toeleveranciers. Maakbedrijven kunnen nieuwe materialen, componenten en toepassingen met TNO ontwikkelen en testen onder verschillende condities. Alle faciliteiten zijn daarvoor in het lab aanwezig. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hierin voorop lopen en zich met innovatieve producten onderscheiden op de wereldmarkt.

Laat je verder inspireren

15 resultaten, getoond 1 t/m 5

Tijdmakers: 200 keer minder iridium nodig voor groene waterstof productie

Informatietype:
Insight
1 juni 2023

In deze aflevering van Tijdmakers, spreken we tijdmaker Lennart van der Burg, Cluster manager Green Hydrogen over de doorbraak ontwikkeling in elektrolysers, en over hoe we op grotere schaal groene waterstof kunnen produceren.

Nederland neemt voortouw in ontwikkeling derde generatie electrolyser

Informatietype:
Insight
31 mei 2023

In het project 'Derde-generatie electrolyzers' werkt een consortium onder leiding van TNO aan de ontwikkeling van een compleet nieuw type electrolyser. Dit nieuwe ontwerp zal hogere efficiency, lagere kosten en een circulair ontwerp bieden, met als doel het faciliteren van grootschalige productie van groene waterstof.

Combinatie offshore wind en drijvende zonnepanelen om kosten groene waterstof te verlagen

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2023

Nieuw onderzoeksproject SENSE-HUB, onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Er wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Kennisdeling Noordzeelanden nodig om offshore waterstofproductie te versnellen

Informatietype:
Insight
10 februari 2023

In opdracht van het ministerie van EZK onderzocht TNO de voordelen van een gezamenlijke aanpak door de Noordzeelanden en hoe conversie naar waterstof op zee het potentieel aan energie uit de Noordzee beter kan benutten.

Doorbraak ontwikkeling elektrolysers: 200 keer minder iridium gebruikt

Informatietype:
Nieuws
24 oktober 2022

Groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse met elektriciteit uit zon en wind, speelt een cruciale rol in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Iridium is een schaars materiaal dat op dit moment nog onmisbaar is in elektrolysers die werken met de veel gebruikte PEM (Proton Exchange Membrane)-technologie.