Faraday Lab

Thema:
Duurzame samenleving

Voor grootschalige productie van groene waterstof uit duurzame bronnen als zon en wind moeten nog technologische drempels worden geslecht. Elektrolyse, een methode om water te splitsen in waterstof en zuurstof, is nodig om grote hoeveelheden windenergie te kunnen opslaan en transporteren naar industrie en voor zwaar transport. Dat gebeurt nu nog op te kleine schaal. In Europa's grootste waterstof onderzoeksfaciliteit, het Faraday laboratorium werkt TNO aan technologische doorbraken voor opschaling.

Faraday innovatielab: Europa's grootste waterstof onderzoeksfaciliteit

Er zijn momenteel verschillende belemmeringen om waterstof op grote schaal duurzaam te produceren. De hiervoor benodigde electrolysers zijn nog te duur om te kunnen concurreren met het goedkope fossiele aardgas dat nu wordt gebruikt om waterstof te maken. Zo bevat de PEM (Protom Exchange Membrane) electrolyser onderdelen die gemaakt zijn van schaarse, dure materialen als iridium en platinum. Het aantal leveranciers van componenten is beperkt en er is beperkt samenwerking tussen partijen in de keten. Tot slot moet het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit nog  sterk stijgen willen we op grote schaal groene waterstof produceren.

Elektrolyse onmisbaar voor verduurzaming energievoorziening

TNO breidt het Faraday lab in Petten de komende periode sterk uit met faciliteiten om samen met industriële partners aan innovatieve oplossingen te werken. Elektrolyse is niet alleen een onmisbare schakel in de verduurzaming van onze energievoorziening, maar biedt ook enorme kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De markt groeit het komend decennium naar verwachting van honderd miljoen naar vijf miljard euro in Noordwest-Europa. Nederland kan een belangrijke toeleverancier worden van componenten van electrolysers. Samen met leveranciers ontwikkelen we efficiënte systemen met duurzaam ontworpen componenten en goedkopere materialen.

Faraday Lab

Partners in binnen- en buitenland

De productie van duurzame waterstof naar een industrieel niveau tillen vergt een schaalvergroting met een factor duizend. Om dit te bereiken werkt TNO met partners uit binnen- en buitenland in het project om een 'Gigawatt Elektrolysefabriek’ te ontwerpen. Warmte en zuurstof kunnen daarbij waardevolle nevenproducten van elektrolyse zijn. Het Faraday lab wisselt verder kennis uit met het Hydrohub in Groningen, waar TNO met andere kennisinstellingen en bedrijven de grootschalige duurzame productie van waterstof door waterelektrolyse onderzoekt. Ook hier is snelle opschaling van de technologie het uitgangspunt.

Optimaliseren elektrolyse technologieën

Faraday is een open innovatielab dat zich richt op het optimaliseren van bestaande electrolyse technologieën zoals PEM, alkaline, SOEC en AEM. De toekomstige electrolysers moeten efficiënter werken, meer produceren, bestaan uit goedkopere materialen en dus aantrekkelijk zijn om te gebruiken.

TNO werkt hiervoor samen met fabrikanten van electrolysers en hun toeleveranciers. Maakbedrijven kunnen nieuwe materialen, componenten en toepassingen met TNO ontwikkelen en testen onder verschillende condities. Alle faciliteiten zijn daarvoor in het lab aanwezig. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hierin voorop lopen en zich met innovatieve producten onderscheiden op de wereldmarkt.

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Doorbraak ontwikkeling elektrolysers: 200 keer minder iridium gebruikt

Informatietype:
Nieuws
24 oktober 2022

Groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse met elektriciteit uit zon en wind, speelt een cruciale rol in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Iridium is een schaars materiaal dat op dit moment nog onmisbaar is in elektrolysers die werken met de veel gebruikte PEM (Proton Exchange Membrane)-technologie.

Onderzoek TNO en EBN: Waterstofopslag op zee lijkt haalbaar

Informatietype:
Nieuws
11 juli 2022
Ondergrondse opslag van waterstof op zee lijkt technisch gezien een haalbare en relevante optie om te betrekken bij de planning en aanleg van het toekomstige energiesysteem. Dat is de belangrijkste bevinding van een studie van Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO naar de haalbaarheid van ondergrondse opslag van waterstof op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor de realisatie van de opslag moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan en is nader onderzoek vereist.

Methaanpyrolyse: waterstof maken zonder CO2-uitstoot

Informatietype:
Artikel
We ontwikkelden een technologie om waterstof schoon te produceren: methaanpyrolyse. Hiermee maken we waterstof zonder CO2-uitstoot.

Met blauwe waterstof naar groene waterstof

Informatietype:
Artikel
Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie omdat bij het gebruik ervan geen broeikasgassen in de lucht komen. Lees meer over blauwe waterstof.

Groene waterstof

Informatietype:
Artikel
Waterstof produceren zonder CO2-uitstoot noemen we groene waterstof. Het is gemaakt uit water via elektrolyse met elektriciteit van zon en wind.