Informatietype:
Project
Thema:
Data sharing
Unit:
ICT, Strategy & Policy

Stikstof meten: veilig en transparant gevoelige data uitwisselen

In samenwerking met

Provincie Groningen door OnePlanet, Zicht op Stikstof, UvA, WUR/WLR, RIVM

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een stikstofaanpak die bijdraagt aan het herstel en de versterking van de natuur. Er ligt een uitdaging voor zowel de natuur als onder andere de landbouw. Door stikstofmetingen uit te voeren krijgen we meer zicht op waar de stikstof vandaan komt, waar deze neerkomt en om welke hoeveelheden het gaat. Zo weten we beter hoe we moeten handelen. Maar hoe trekken we conclusies uit de data die onze metingen leveren?

Perspectief voor de landbouw én natuur herstellen

Om perspectief te bieden aan de landbouw en de natuur te herstellen, heeft de provincie Groningen de Adviescommissie Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Stikstof Liefstinghsbroek ingesteld.

De opdracht van de commissie is om een advies op te stellen voor de provincie Groningen met een gedragen pakket aan maatregelen om de mogelijke invloed van stikstof op het Natura2000-gebied Liefstinghsbroek te verminderen. Én om een toekomstbestendige positie voor de landbouw te realiseren.

Pilot 'Maatwerk met Meetwerk'

Het advies van de commissie wordt gebaseerd op extra stikstofmetingen, water- en bodemonderzoeken, gesprekken met gebiedspartners, lokale boeren en omwonenden.

Een onderdeel van deze gebiedsgerichte aanpak is de pilot ‘Maatwerk met Meetwerk’. Deze pilot bestaat uit het meten van stikstof in en rond het Liefstinghsbroek. De pilot kan na afloop eventueel als een standaard meetnet worden voortgezet.

Stikstof meten

Verdeeld over het gebied staan meetopstellingen met verschillende meetmethoden. Dit zijn deels al gevestigde technieken, deels methoden die nog in ontwikkeling zijn. Hiermee worden stalemissie en concentraties in de buitenlucht gemeten en wordt depositie gemonitord.

Zo meten we in de pilot op 11 locaties om de paar minuten de concentratie ammoniak en stikstofdioxide, met andere meetmethoden dan gebruikt in het Landelijk Luchtmeetnet.

Hoewel onze methode minder nauwkeurig is, levert het een veel fijnmaziger inzicht dan tot nu toe mogelijk was. Daarnaast meten we op 33 locaties de maandgemiddelde concentratie ammoniak.

Deze concentraties kunnen worden gekoppeld aan de emissiemetingen en depositiemonitoring. Door dit fijnmazige meten hopen we inzichtelijk te maken welke maatregelen zinvol zijn.

Stikstof data verwerken

Om verbanden te kunnen leggen is de combinatie van data van diverse meetmethoden, meteorologische data en informatie die wordt aangeleverd door ondernemers uit het gebied essentieel. Bij een dergelijk gevoelig onderwerp willen de partijen die data aanleveren zeker weten met wie ze data uitwisselen, dat de data klopt en waar de data voor gebruikt mag worden.

Een manier van werken die hier goed bij aansluit is het opzetten van data spaces. Een data space is een (meestal besloten) samenwerkingsverband waar afspraken zijn gemaakt over hoe de data wordt gedeeld en onder welke voorwaarden. Deelnemers aan een data space committeren zich aan deze regels en daarmee ontstaat een veilige en vertrouwde omgeving om data uit te wisselen.

TNO heeft een data space opgezet gebaseerd op de “International Data Spaces” (IDS) standaarden, met door TNO ontwikkelde open source componenten. In de Liefstinghsbroek-pilot werkt TNO aan de modelontwikkeling en maakt de data inzichtelijk middels een data dashboard.

Partners

Deze pilot wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Groningen door OnePlanet, Zicht op Stikstof, UvA (Universiteit van Amsterdam), WUR (Wageningen University & Research)/ WLR, RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en TNO.

Samenwerken met TNO

Deze manier van werken kunnen we ook toepassen op andere onderzoeksgebieden waar het om gevoelige data gaat die door meerdere partijen moet worden beoordeeld en verwerkt. Meer informatie? Neem contact met ons op.

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud van start

Informatietype:
Nieuws
21 maart 2023

Vanaf vandaag kunnen bedrijven bij het 'Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud' terecht voor kennis en expertise deling voor datadeel- en cloud vraagstukken. Ontdek meer.

Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek

Informatietype:
Nieuws
10 maart 2023

Zes onderzoekspartijen meten twee jaar lang de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak in en rond het Natura2000 gebied het Liefstinghsbroek.

HERACLES project voor benutten gezondheidsdata van start

Informatietype:
Nieuws
23 december 2022

In het HERACLES project werken we gezamenlijk aan het toegankelijk maken van patiëntdata. Met behoud van privacy, door privacy enhancing technologies.

Nederland en Europa digitaal steeds afhankelijker van VS en China

Informatietype:
Nieuws
15 juni 2022

Op vrijwel alle digitale fronten zijn Nederland en Europa te afhankelijk geworden van niet-Europese landen. Meer dan 90% van de Europese data staat op Amerikaanse servers opgeslagen en het merendeel van de digitale infrastructuur is in handen van een beperkt aantal niet-Europese leveranciers. Om die afhankelijkheid te verkleinen moet de invloed op het design en het gebruik van digitale technologieën en de data die daarmee gegenereerd en verspreid wordt vergroot worden, zowel op nationale als Europese schaal. Beleidsmakers, het bedrijfsleven en kennisinstellingen kunnen bijdragen door op technologisch, zakelijk en beleidsvlak samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie van technologieën, die digitale soevereiniteit als ontwerp principe hanteren. Dat schrijft TNO in een nieuw paper over de digitale soevereiniteit van Nederland en Europa. Op maandag 20 juni worden de inzichten uit het paper uitgediept tijdens het ECP Deelnemersspecial - Digitale Soevereiniteit.

Betere triage dankzij 5G-video en datafeed van ambulances

Informatietype:
Nieuws
23 december 2021

Het gebruik van realtime video en vitale data verbetert de beoordeling in noodsituaties aanzienlijk in vergelijking met de huidige communicatie met alleen audio. Dit blijkt uit een onlangs afgeronde 5Gtest uitgevoerd door TNO, telemedicine-bedrijf RedZinc en AmbulanceZorg Groningen. Hierin is onderzocht in hoeverre een patiënt op afstand beter kan worden beoordeeld met behulp van audio-video verbinding en/of monitoring van vitale functies op basis van 5G.