Migratie

Thema:
Nationale veiligheid

Europa heeft te maken met grote vraagstukken, zoals migratie en asielzoekers. De oorzaken zijn complexe situaties, zoals politieke instabiliteit, conflicten, klimaatverandering en economische ongelijkheid in de regio’s rondom Europa. Een grote stroom van migranten en vluchtelingen komt via verschillende routes Europa binnen, zoals de Middellandse Zee, de Balkanroute en de Oost-Europese route. De grote uitdagingen rondom asiel betreffen vooral - in Nederland – het bieden van opvang, huisvesting, zorg en integratie aan nieuwkomers en vluchtelingen in een tijd waar het onderwerp voor polarisatie zorgt.

Europese samenwerking nodig

De aantallen migranten en vluchtelingen fluctueren, maar migratie en asiel blijven belangrijke vraagstukken in Europa. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk beleid op dit gebied, met een meer evenwichtige verdeling van vluchtelingen en een betere samenwerking tussen de EU-lidstaten bij het beheersen van de migratiestromen.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het versterken van de buitengrenzen van Europa en het voorkomen van mensensmokkel, maar wordt er ook aandacht besteed aan de bescherming van de rechten van vluchtelingen en het bieden van een veilige toekomst voor de mensen die niet kunnen terugkeren naar hun thuisland.

Volgens wetenschappers is de kans groot dat klimaatverandering nog meer migratie gaat veroorzaken. Door overstromingen en droogte kunnen gebieden (tijdelijk) onleefbaar worden. Migratie is daarom een onderwerp dat de komende jaren nog veel aandacht vereist.

Migratie en nationale veiligheid

Migratie van personen is een complex en multidimensionaal vraagstuk dat verschillende beleidsgebieden raakt, waaronder nationale veiligheid. Het debat in Nederland is momenteel gepolariseerd en dit heeft niet alleen gevolgen voor de sociale samenhang in de samenleving maar ook voor het vertrouwen in de overheid en haar beleid. Irreguliere of illegale migranten komen geregeld (negatief) in het nieuws, evenals degenen die geld verdienen aan deze groep mensen: de smokkelaars, de handelaren, de werkgevers en inleners.

Daarnaast hebben radicalisering en terrorisme er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat eventuele betrokkenheid van personen met een migratieachtergrond onder een vergrootglas kwam te liggen, waardoor de aandacht voor migratie en nationale veiligheid werd versterkt.

Het is belangrijk dat er een goed en effectief beleid wordt gevoerd voor een veilige samenleving. Er moet oog zijn voor de rechten van vluchtelingen, voor hun veiligheid en hun integratie in de samenleving. Een evenwichtige aanpak, waarbij een juiste balans wordt gezocht tussen veiligheid enerzijds en bescherming van de rechten van mensen op de vlucht anderzijds, kan bijdragen aan een inclusieve en veilige samenleving voor iedereen.

Best practices

Via diverse onderzoeksprogramma’s is TNO betrokken bij het maatschappelijk vraagstuk rondom asiel en migratie. In samenwerking met de IND zijn we bezig met een keten brede analyse met onze systeemdynamica-methode MARVEL. We zoeken naar knelpunten en naar keten-effecten van beleid, en helpen de keten in te zien dat iedere beweging op andere plekken in meer of mindere mate effect heeft. Dit doen we ook voor de IND zelf. Zo dragen we bij aan het verbetering van hun operatie en uitvoer. Daarnaast proberen we voor het COA inzicht te krijgen in gedrag en overlast. Dit doen we vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines, zoals gedragswetenschappen en machine learning.

Wat kunnen wij doen?

Migratie is een complex vraagstuk dat grote gevolgen heeft voor de samenleving, bijvoorbeeld voor de veiligheid en de economie. Expertise en kennis zijn nodig voor het vinden van innovatieve en duurzame oplossingen. TNO doet onderzoek naar de economische en maatschappelijke effecten van asiel en migratie, en de mogelijke beleidsmaatregelen die hierop kunnen inspelen.

Zo hebben wij expertises in huis die helpen bij de ontwikkeling van betere grensbewakingstechnologieën tegen mensensmokkel en oplossingen die de veiligheid en efficiëntie van asielprocessen verbeteren. De ontwikkeling van taal- en cultuurtrainingen is een ander belangrijk aspect.

Onderzoek kan helpen om tot een beter begrip te komen van het vraagstuk, waardoor een meer feitelijk en constructief debat ontstaat. Polarisatie en stigmatisering kunnen hierdoor verminderen en er kan een meer inclusievere samenleving ontstaan, waarin asiel en migratie structureel een plek krijgen.

Wil je meer weten over migratie en TNO?

Neem contact op met Giselle Schellekens

Laat je verder inspireren

27 resultaten, getoond 1 t/m 5

Samen misdaad anders bestrijden

Informatietype:
Nieuws
3 april 2024
Misdaad bestrijden doe je niet alleen. Nieuwe kansen in Publiek-Private Samenwerking (PPS) zijn daarom belangrijk voor publieke organisaties zoals het Openbaar Ministerie, politie en andere bijzondere opsporingsdiensten (BOD's).

Onderzoek levert nieuwe mogelijkheden op voor flexibel bewaken en beveiligen

Informatietype:
Nieuws
26 november 2023

GPT-NL versterkt Nederlandse autonomie, kennis en technologie in AI

Informatietype:
Artikel

Onderzoeksresultaten meerjarig vraaggestuurd cybersecurity onderzoeksprogramma 2019-2022

Informatietype:
Artikel

TRESSPASS: onderzoek naar risicogestuurde grenscontroles

Informatietype:
Nieuws
9 maart 2023