Een bewezen effectieve innovatie in de preventie of zorg wordt niet per definitie een succes. Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren van het gebruik van de innovatie is belangrijk om gerichte invoerstrategieën te kunnen inzetten. TNO ontwikkelde hiervoor een kort en generiek diagnose-instrument. Implementatiebegeleiders en onderzoekers kunnen dit MIDI inzetten om hun advies te onderbouwen en het implementatieproces te monitoren.

Bestaande innovatiemodellen hebben een belangrijk gemeenschappelijk uitgangspunt: ze gaan uit van een analyse van factoren (determinanten) die invoering belemmeren of bevorderen. Op grond hiervan worden invoerstrategieën ontwikkeld die het gebruik van de innovatie verbeteren. Het meten van determinanten is daarmee een eerste en basale activiteit voor alle onderzoekers en implementatiebegeleiders. Er is echter nog te weinig systematische kennis beschikbaar over succesvolle invoering en evaluatie van innovaties (richtlijn, interventie, programma) in preventie en zorg. TNO heeft de kennis over ontwikkeling, implementatie en evaluatie van innovaties gebundeld en adviseert implementatiebegeleiders en onderzoekers over de juiste aanpak bij de invoering.

Totstandkoming MIDI

TNO doet sinds 1999 onderzoek naar determinanten die het daadwerkelijk gebruik van innovaties voorspellen. In 2002 stelde zij een lijst van 60 mogelijk relevante determinanten samen en in 2012 voerde zij een meta-analyse uit om te komen tot een empirische onderbouwde reductie van de oorspronkelijke lijst. De gereduceerde lijst met 29 determinanten is omgezet naar een generiek diagnose-instrument. De meta-analyse is verricht over verschillende eerder uitgevoerde TNO-studies naar de invoering van preventieve innovaties in de Jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Na analyse is bepaald welke determinanten het gebruik van de innovaties het best voorspelden. De resultaten zijn vervolgens ter toetsing voorgelegd aan implementatiedeskundigen, werkzaam in beleid, onderzoek en praktijk.

De determinanten zijn beschreven in het MIDI: Meetinstrument Determinanten van Innovaties. Daarin is naast de definitie aangegeven met welke vraagstelling(en) en antwoordcategorieën de determinant bij voorkeur gemeten wordt. Graag willen we samen met onderzoekers de predictieve validiteit van de determinanten verkennen.

Training of advies op maat

Het invoeren van nieuwe (zorg)programma’s, interventies of richtlijnen is een uitdagend proces. De manier waarop de innovatie wordt ingevoerd is van cruciaal belang. Daarbij kunnen verschillende vragen leven. Hoe introduceer ik de innovatie? Wat moet ik allemaal regelen en op welke termijn? TNO kan u helpen via advies of een maatwerk training over zowel het MIDI als over het invoeren van innovaties.

Gebruik MIDI vragenlijst

Wanneer u de vragenlijst gebruikt, dient u te verwijzen naar het artikel Towards a measurement instrument for determinants of innovations over de totstandkoming van het MIDI met deze vermelding: MAH Fleuren; TGWM Paulussen; P Van Dommelen; S Van Buuren, International Journal for Quality in Health Care , 26 (5), 2014: 501-510; doi: 10.1093/intqhc/mzu060.

Contact

Dr. Symone Detmar

  • jeugdgezondheid
  • opvoeding
  • opgroeien
  • kwaliteit van leven