Klimaatverandering en luchtverontreiniging

Het beperken van de klimaatverandering en luchtverontreiniging is misschien wel de grootste maatschappelijke uitdaging. Daar kan TNO bij helpen. We ontwikkelen methoden om broeikasgassen, fijnstof en stikstof te meten en we brengen de bronnen en gevolgen van emissies in kaart. Daarmee kunnen bedrijven en overheden weloverwogen en effectieve maatregelen nemen. Zo speelt TNO een sleutelrol bij het in gang zetten van de klimaattransitie.

Wil je meer weten over ons werk op het gebied van klimaat en luchtverontreiniging?

Neem contact met ons op!

Contact
Luchtverontreiniging en klimaatverandering

In het akkoord van Parijs zijn wereldwijd afspraken gemaakt over klimaatdoelstellingen. Nederland heeft zich hierin gecommitteerd aan een broeikasgasreductie van 49% in 2030. Daarnaast is er in mondiaal en Europees verband de wens om luchtverontreiniging verder te reduceren. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de schadelijke effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid, in het bijzonder fijnstof.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn wereldwijd radicale veranderingen nodig. In het energiesysteem, industriële productieketens, gebouwen, verkeer en landbouw. Daarvoor is het belangrijk te weten hoe emissies ontstaan, hoe ze klimaatverandering en luchtverontreiniging beïnvloeden én hoe ze effectief gereduceerd kunnen worden.

Effectieve maatregelen

TNO heeft jarenlange ervaring met het in kaart brengen van emissies in alle sectoren. Door metingen, satellietdata en complexe klimaatmodellering te combineren kunnen we bronnen en gevolgen van emissies steeds accurater vaststellen. Zo adviseren en ondersteunen we bedrijven en overheden bij het bepalen van de beste maatregelen om emissies terug te dringen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een verificatiesysteem voor broeikasgassen: TNO ontwikkelt methodes en modellen om de uitstoot van CO­2 en andere broeikasgassen te meten. Zo wordt met internationale partners gewerkt aan een Europees verificatiesysteem voor broeikasgassen op basis van meet- en satellietdata.
  • Grip krijgen op bronnen van fijnstof: TNO heeft de ‘fijnstoftool’ TOPAS (TNO Operational Source Apportionment Service) ontwikkeld, die inzicht biedt in de herkomst van fijnstof. TOPAS kan verklaren waarom op bepaalde plekken veel fijnstof is en wat hiervan de oorzaak is. Op basis daarvan kunnen vervolgens voorzorgsmaatregelen genomen worden.
  • Gedetailleerd in kaart brengen van stikstofdepositie: TNO brengt depositie van stikstof op kwetsbare gebieden in kaart. Inzicht in vermesting en verzuring is van belang voor behoud van biodiversiteit en productiviteit. Depositiekaarten helpen beleidsmakers de juiste maatregelen op het gebied van luchtverontreiniging te nemen om deze gebieden te beschermen.
Het Lotos-Euros model
TNO Insights

Methaan: een broeikasgas dat we in de gaten moeten houden

12 december 2019
Na CO2 is methaan de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. Dat de hoeveelheid methaan sinds 2007 sterker oploopt dan verwacht, is dus ronduit slecht nieuws. En wat die stijging precies veroorzaakt?... Lees verder

Milieu en klimaat
Contact

Dr. Ir. Gerard van der Laan

  • Research Manager Climate Air
  • Sustainability
  • Klimaat
  • Emissies
  • Luchtkwaliteit