Teveel stikstofdepositie leidt tot verlies aan biodiversiteit en heeft gevolgen voor belangrijke ecosysteemfuncties als voedselproductie en waterberging. TNO maakt gedetailleerde kaarten van stikstofdepositie om te bepalen met welke maatregelen kwetsbare gebieden het beste beschermd kunnen worden.

Zeventig procent van de beschermde natuurgebieden in Nederland en Europa heeft te maken met teveel stikstofdepositie: het neerslaan van stikstof uit de atmosfeer naar de bodem. In deze kwetsbare gebieden loopt de biodiversiteit terug door een combinatie van vermesting (eutrofiëring) en verzuring. ​Dit verlies aan biodiversiteit heeft gevolgen voor ecosysteemfuncties als voedselproductie, bestuiving en waterberging.​ Landbouw, verkeer en industrie zijn belangrijke veroorzakers van stikstofoverschotten en luchtverontreiniging.

Bekijk de factsheet

Over stikstofemissie en -depositie in Nederland

Download

Stikstofdepositie en stikstofemissie in Nederland

We hebben een factsheet over stikstofemissie en -depositie in Nederland gemaakt. Hierin kijken we naar verschillende uitstootbronnen op basis van de nu beschikbare data. We concluderen dat er in de huidige data nog veel onzekerheden zitten. 

Door veel meer meetdata van ammoniak en stikstofoxiden in de lucht te verzamelen, nemen we effectievere maatregelen. We verzamelen deze meetdata door de volgende activiteiten:

  • met een meetwagen op verschillende plekken in Nederland meten;
  • meetinstrumenten langdurig op verschillende plekken plaatsen;
  • satellietdata analyseren.

Stikstofdeposities in Natura 2000 gebieden

TNO heeft kennis en technologie in huis om de impact van verontreinigende emissies op ecosystemen in kaart te brengen. Hiermee identificeren we in welke mate kwetsbare ecosystemen – zoals bijvoorbeeld beschermde Natura 2000-gebieden – teveel stikstof ontvangen. ​Met data uit in-situ en satellietmetingen is TNO in staat om onzekerheden steeds verder te verkleinen, zodat we stikstofdepositie nauwkeuriger kunnen bepalen.

Beleidsmakers helpen

De kosten voor het reduceren van stikstofemissies in Europa bedragen jaarlijks meer dan een miljard euro. Een belangrijke vraag voor beleidsmakers en sectoren is dan ook hoe stikstofemissies zo doelmatig mogelijk kunnen worden vermeden. TNO biedt ook inzicht in de herkomst van stikstofemissies in een bepaald gebied. Hiermee kunnen we lokaal en regionaal identificeren welke maatregelen het meest effectief zijn. Zo kan TNO beleidsmakers en bedrijven helpen de vraag te beantwoorden met welke maatregelen deze gebieden kunnen worden beschermd, om zo natuurschade te beperken en ecosystemen te herstellen.

Stikstofkaart Duitsland

Samen met het Umweltbundesamt (UBA) in Berlijn, het Duitse RIVM, maakt TNO binnen het langlopende project PINETI gedetailleerde kaarten van stikstofdepositie in Duitsland. Met behulp van deze stikstofdepositiekaarten ontwerpt de Duitse overheid effectief beleid omtrent het reduceren van stikstofemissies.

Wil je meer weten over ons werk op het gebied van stikstofdepositie?

Neem contact op met Gerard van der Laan

Contact opnemen

Contact

Dr. Ir. Gerard van der Laan

  • Research Manager Climate Air
  • Sustainability
  • Klimaat
  • Emissies
  • Luchtkwaliteit