Defensieactiviteiten zoals het afvuren van munitie, het gebruik van explosieven en het rijden met zware voertuigen kunnen qua geluid belastend zijn voor defensiepersoneel en omwonenden van een kazerne of oefenterrein. Om dit zo veel mogelijk te beperken, onderzoekt TNO de geluidoverdracht en de belasting van het geluid op de omgeving. Bovendien adviseert TNO over geluidreducerende maatregelen.

Naast meetmethoden om de geluidsterkte bij de bron vast te stellen, beschikt TNO over rekenmodellen om de geluidoverdracht van bron naar omgeving en de daaruit volgende geluidbelasting te bepalen. De modellen - die na nauwkeurig en uitgebreid onderzoek zijn vastgesteld - houden zowel rekening met meteorologische omstandigheden als bodemsoort. Land- en wateroppervlakten beïnvloeden immers de geluidoverdracht op verschillende manieren. En ook iedere weersgesteldheid heeft haar eigen invloed op de geluidoverdracht. De rekenmodellen van TNO berekenen deze tot in detail. Ook waar het geluidoverdracht over grote afstanden betreft. Met deze modellen is het zelfs mogelijk de geluidbelasting twee dagen vooruit te voorspellen.

Wapen- en voertuiggeluid

Vuurwapens, explosieven en defensievoertuigen brengen geluid en trillingen voort. Zo zijn er bij het afvuren van een schot drie mogelijke geluidsbronnen:

  • mondingsgeluid, dat ontstaat door explosieve verbranding van de lading van een projectiel;
  • kogelgeluid, dat ontstaat wanneer het afgeschoten projectiel sneller gaat dan het geluid;
  • detonatiegeluid, dat zich voordoet als het projectiel een detonerende lading heeft.

TNO heeft meet- en rekenmethoden ontwikkeld voor het vaststellen van de bronsterktes van deze geluiden en de berekening van de geluidbelasting. Ook heeft TNO samen met het Amerikaanse Ministerie van Defensie onderzocht welke geluidreducerende maatregelen kunnen worden getroffen tegen het laagfrequente geluid dat zware wapens produceren. Het geluid dat Leopardtanks voortbrengen is met behulp van meerdere microfoons onderzocht. Door de microfoons achter elkaar in een array te zetten en de richting van het geluid te meten, kan TNO adviseren over (de plaatsing van) speciale geluiddempers.

Omgevings- en trillingsgeluid

TNO onderzoekt tevens de geluidbelasting van schermenschietbanen op de directe woonomgeving en brengt advies uit over geluidreducerende maatregelen. Schermenschietbanen zijn banen met betonnen schermen boven het schietvlak. Hier worden in Nederland schietoefeningen met lichte vuurwapens en pistolen gehouden Tot slot meet TNO de trillingen die veroorzaakt worden door explosies. Deze geluidgolven verplaatsen zich niet alleen door de lucht maar ook via de bodem. Daardoor worden gebouwen in trilling gebracht waarbij mogelijke schade kan ontstaan. TNO voert deze metingen uit om de kans op mogelijke schade vast te stellen.

Contact