De capaciteit van duurzame energie op de Noordzee zal sterk toenemen, terwijl de binnenlandse productie van fossiele brandstoffen de komende decennia zal afnemen. Deze macrotrends gaan gepaard met grote investeringen.

Waarom systeemintegratie op de Noordzee?

 In Nederland is al 7 miljard gereserveerd voor de ontmantelingskosten van putten en infrastructuur, waarvan meer dan de helft voor de offshore. 

Tegelijkertijd vergt de ontwikkeling van een offshore infrastructuur voor het transport van elektriciteit om nieuwe windparken en andere bronnen aan te sluiten op de Nederlandse kust miljarden aan investeringen vanuit de industrie en de samenleving. Een elektriciteitsnet dat 3,5 GW aan windenergie kan transporteren, zal naar verwachting 4 miljard kosten. In de langetermijnplannen voor Nederland wordt rekening gehouden met een massale inzet van offshore-windenergie van meer dan 100 GW en mogelijk met de aanleg van een offshore-supernetwerk met grootschalige interconnectoren tussen landen.

In totaal zullen waarschijnlijk investeringen van enkele honderden miljarden nodig zijn. De bestaande infrastructuur kan deze kosten echter verminderen door een nieuwe rol te vinden voor de fysieke en logistieke middelen. Het koppelen van de sectoren offshore-windenergie en offshore-koolwaterstofproductie biedt grote kansen. Zo zou overtollige offshore-windenergie die beschikbaar is op momenten dat de vraag gering is, kunnen worden opgeslagen en naar de wal kunnen worden getransporteerd via de bestaande gaspijpleidingen, waarvan de energietransportcapaciteit veel groter is dan die van elektriciteitskabels. Een gezamenlijke visie op de Noordzee is nodig voor strategische ruimtelijke ordening, veiligheid, milieu, logistiek en activa -onderhoud.

Meest nuttige opties voor systeemintegratie

Op de Noordzee hebben we een aantal interessante systeemintegraties gevonden, zowel vanuit technisch als vanuit economisch oogpunt.

Platform Elektrificatie

Bestaande offshore-activa verbranden zelf koolwaterstoffen in hun turbines en motoren, waardoor ze CO2 en andere vervuilende stoffen produceren. Deze motoren kunnen worden vervangen door elektrische aandrijvers die worden aangedreven door duurzame energie die wordt opgewekt in naburige windparken. Daarom kan het actief zijn emissies vrijwel tot nul reduceren; de algehele systeemefficiëntie neemt ook toe.

Volgens de huidige schattingen kan jaarlijks 1 miljoen ton uitgestoten CO2 worden voorkomen door de huidige offshore-gas- en offshore-windenergie-infrastructuur aan elkaar te koppelen en stroom uit te wisselen. Deze schattingen zijn gebaseerd op de meest energieverslindende platforms die momenteel op de Noordzee in bedrijf zijn, wanneer al hun verwarmings- en energiebehoeften op stroom kunnen worden overgeschakeld. In het kader van het programma worden meer gedetailleerde studies uitgevoerd om deze ramingen te verbeteren.

Energie naar gas

Hernieuwbare energie kan worden omgezet in energiedragers waarin de energie wordt opgeslagen of getransporteerd via de gasinfrastructuur. Het grootste voordeel van dit concept is dat met de gasinfrastructuur grote hoeveelheden energie over lange afstanden kunnen worden getransporteerd. Daarnaast kan de uitdaging van het opvangen van grote pieken in de levering aan ons elektriciteitsnet uit duurzame bronnen worden verlicht.

Opslag van deze energiedragers is ook mogelijk voor later gebruik, maar ook voor gebruik in de chemische industrie als grondstof. Een recent voorbeeld van deze optie is de productie van waterstof op platforms van offshore windparken: de vernieuwing van de infrastructuur voor dit doel is technisch mogelijk en kan in bepaalde omstandigheden rendabel zijn.

Gas naar draad

Dit concept heeft betrekking op de directe opwekking van elektriciteit uit bijna uitgeputte en gestrande gasvelden. In combinatie met CO2-afvang en -opslag (CCS) zou deze elektriciteit worden geproduceerd uit gas met weinig tot geen CO2-voetafdruk. Uiteindelijk wordt de stroom via de beschikbare capaciteit van het offshore elektriciteitsnet naar de wal gestuurd.

Contact

Dr. ir. René Peters

  • Waterstof
  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie