Naar een duurzaam gebruik van de ondergrond

De ondergrond is belangrijk. Hij levert ons energie, water en verschillende delfstoffen. Zijn eigenschappen en gedrag bepalen grondstabiliteit, mogelijkheden voor ondergronds ruimtegebruik, in welke mate bodem en grondwater kwetsbaar zijn voor menselijk handelen, en in hoeverre mijnbouwactiviteiten kunnen leiden tot bodemdaling en aardbevingen. De ondergrond moet je dus kennen, en dat is precies waar de Geologische Dienst Nederland voor bestaat.

Onze missie en taken

Gebruik van de ondergrond

De Geologische Dienst Nederland levert geowetenschappelijke gegevens, informatie en kennis voor:

  • Een duurzaam beheer van ondergrondse bestaansbronnen
  • De reductie van maatschappelijke kosten en risico’s gerelateerd aan grondgedrag

Het merendeel van ons werk valt onder twee taken die we in opdracht van de Rijksoverheid uitvoeren: (1) het borgen van ondergrondgegevens en de kartering van de ondergrond (informatietaak), en (2) de advisering van de Rijksoverheid inzake de Mijnbouwwet (adviestaak). Internationaal helpen wij overheden en bedrijven om investeringen in exploratie naar delfstoffen veilig te stellen en te profiteren van de inkomsten uit productie daarvan.

Onze activiteiten strekken zich uit vanaf het maaiveld tot ongeveer zes kilometer diepte. In dit bereik speelt zich een grote variëteit van activiteiten af, wij bedienen dan ook een breed scala aan beleidsterreinen en bedrijfssectoren. Maar het is uiteindelijk altijd terug te voeren op twee basale maatschappelijke behoeften: aan grondstoffen en een veilige leefomgeving.

Grondslag en positie

Omdat wij werken voor de publieke zaak is alles wat wij maken en doen is in principe voor iedereen beschikbaar; dit overigens niet alleen omdat dat nu eenmaal moet, maar omdat wij geloven in open data. Op deze webpagina’s staan omschrijvingen van onze organisatie en activiteiten, op onze portalen DINOloket.nl en NLOG.nl vindt u de resultaten daarvan.

De rol van de Geologische Dienst als informatiebeheerder voor de diepe ondergrond is geregeld in de Mijnbouwwet. De Basisregistratie Ondergrond breidt de wettelijke grondslag uit naar de ondiepe ondergrond.

Onze mensen en hun expertise

Bij de geologische dienst werken ruim 110 medewerkers, voor ruim de helft zijn dit aardwetenschappers, die samenwerken met IT-specialisten, databeheerders en ondersteunend personeel. Ze werken in drie van TNO’s expertisegroepen: Geo Data & IT, Geomodelling, Applied Geosciences en Advisory Group for Economic Affairs.

Kennis

Geologische Dienst Nederland

Om veilig tunnels te kunnen graven, grote gebouwen neer te zetten, te boren naar olie en gas of ondergronds CO2 op te slaan, moet je precies weten wat er in de bodem zit. De Geologische Dienst Nederland... Lees verder
Contact

Drs. Tirza van Daalen