Voor de uitvoering van de Mijnbouwwet heeft de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, een vaste rol als adviseur van het ministerie van Economische Zaken. Voor het opsporen en winnen van delfstoffen of aardwarmte moeten bedrijven een vergunning aanvragen. Dat geldt ook voor het in de diepe ondergrond opslaan van stoffen.

We ondersteunen het ministerie op verschillende gebieden. De Adviesgroep Economische Zaken (AGE) van GDN adviseert over het gebruik van de diepe ondergrond (> 500 meter onder maaiveld). Het gaat hier vooral om de winning van gas, olie, aardwarmte, zout en opslag van stoffen zoals CO2. GDN verzorgt daarnaast, namens het ministerie, de inname, het beheer en het toegankelijk maken van informatie die de industrie jaarlijks aanlevert. Bedrijven die onder ons land of het Nederlandse deel van de Noordzee delfstoffen winnen, zijn namelijk verplicht hun gegevens aan GDN ter beschikking te stellen.Die gegevens, voor zover niet vertrouwelijk, zijn voor het publiek toegankelijk via NLOG en DINOloket.

Gevolgen van gebruik ondergrond

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken beheren wij het Nederlands olie- en gasportaal, www.nlog.nl. Hier is algemene en specialistische informatie over het gebruik van de Nederlandse ondergrond te vinden. Wij leveren tevens als onafhankelijke partij kennis en informatie aan de overheid over de diepe ondergrond ten behoeve van de ruimtelijke ordening via de Structuurvisie Ondergrond. Daardoor kunnen overheden en bedrijven op een verantwoorde en duurzame manier gebruik maken van de ondergrond voor uiteenlopende activiteiten. GDN maakt inzichtelijk wat de gevolgen van die activiteiten kunnen zijn voor de samenstelling en kwaliteit van de ondergrond.

Advies over vergunningen

AGE adviseert de overheid verder over het al dan niet verlenen van vergunningen aan bedrijven voor bijvoorbeeld het kilometers diep boren naar delfstoffen of het winnen van zand op zee. AGE beoordeelt de vergunningaanvragen op diverse criteria. Denk aan de geologische onderbouwing, het veld- of cavernegedrag, haalbaarheid van het productie- of opslagprofiel, doelmatige winning en de mijnbouwrisico’s.

Zo onderzoeken we de kans op bodembewegingen zoals bevingen, trillingen, bodemdaling of lekkage tijdens en na afloop van winning of opslag. AGE rapporteert jaarlijks over alle activiteiten en gevolgen van opsporing, winning en opslag in de Nederlandse ondergrond, zowel nationaal als per operator in 'Delfstoffen en aardwarmte in Nederland’.

Contact

Drs. John Zegwaard