Er zijn in Nederland ca 3.500 bedrijventerreinen en over het energieverbruik daarvan is relatief weinig bekend. TNO heeft berekend dat de mogelijke besparing op CO2-uitstoot van deze bedrijventerreinen in potentie net zo groot is als de besparing door het aardgasvrij maken van woonwijken, zodat de kabinetsdoelstelling van 3,4 MT besparing op CO2-uitstoot door de gebouwde omgeving hiermee aanzienlijk dichterbij wordt gebracht. Aardgasbesparende maatregelen op bedrijventerreinen kunnen jaarlijks in totaal 1,7 MT CO2-uitstoot besparen. Zo worden bedrijventerreinen CO2-neutraal of zelfs energie positief en dragen ze bij aan het versnellen van de energietransitie.

Lees het rapport

Versnellingsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen

Download het rapport

Er is ook een samenvatting van het rapport. Deze vind je hier.

Transities werken pas echt wanneer deze tot stand komen door samenwerking, eigenaarschap en draagvlak. Daar werken TNO en partners aan in het versnellingsprogramma Verduurzaming bedrijventerreinen en in de stichting BE+ (Bedrijventerreinen Energiepositief).

Energietransitie bedrijventerreinen 5 Succesfactoren

Bedrijventerreinen bieden met hun ondernemerschap en industriële karakter langs de randen van de gemeenten unieke mogelijkheden om op industriële schaal transities te bewerkstelligen. Daarmee kunnen ze niet alleen de energietransitie voor bedrijven versnellen maar ook haar omgeving.

Dit zijn de 5 succesfactoren:

  1. Een hoge organisatiegraad: het betreft de reeds aanwezige organisatiegraad in de vorm van een bedrijvencollectief, zoals een ondernemersvereniging, commissie of parkmanagement.
  2. 2 Een formele en actieve (non-profit) collectiviteit: het betreft een collectieve entiteit van de bedrijven dat volledig is gewijd aan duurzaamheid of waar duurzaamheid tot de kernactiviteiten behoort, met een breed gedragen missie en visie.
  3. 3 Professionaliteit: naast de juiste expertise gaat het vooral om de competenties voor structurele ondersteuning van bedrijven in de energietransitie: verbindend en dienend.
  4. 4 Samenwerking tussen publieke en private partijen: het betreft de structurele samenwerking tussen het bedrijfsleven en (decentrale) overheden.
  5. 5 Toegang tot kapitaal: het betreft de toegang tot kapitaal onder gunstige voorwaarden in de vorm van bijvoorbeeld een energiefonds, een ondernemersfonds of stimulerende regelingen.

Hoe werkt het versnellingsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen?

Met een expertisecentrum voor publieke en private partijen ontwikkelen we en delen we kennis. Dit doet het programma over bedrijventerreinen maar ook over sectoren waar oplossingen voor de hele sector gedeeld worden. Zo kan succes bij één bedrijf versnelling voor andere bedrijven betekenen.

Het programma helpt de eerste bedrijventerreinen projecten op te starten met toegepast onderzoek en kennis om oplossingen aan te dragen voor uitdagingen, zodat snel keuzes gemaakt en beslissingen genomen kunnen worden. Door elkaar te helpen, dragen bedrijventerreinen bij aan de doelstellingen in het klimaatakkoord, niet allen voor haarzelf maar mogelijk ook voor haar omgeving. Doordat kennis, succes en geleerde lessen gedeeld worden hoeven de bedrijventerreinen niet overal het wiel opnieuw uit te vinden en worden kosten bespaard. Ook kunnen grotere issues die over de gehele branche of over meerdere bedrijventerreinen in één keer opgelost worden in plaats dat elke locatie dat alleen voor zichzelf doet.

Samenwerken en kosten besparen

Het versnellingsprogramma verduurzaming Bedrijventerreinen is een initiatief van Transitiemakers, stichting CLOK en TNO en wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Het is vooral bedoeld voor ondernemers en biedt een platform waarin ondernemers en overheid elkaar helpen. In afgelopen jaar zijn de actoren in sessies bevraagd naar waar de behoefte ligt en wat er nodig is om te versnellen en dit is als input meegenomen om de contouren te schetsen van het programma dat in 2022 van start gaat.

Voor het versnellingsprogramma bepaalt TNO het besparingspotentieel voor bedrijventerreinen. Deze resultaten worden in september verwacht en op deze pagina gecommuniceerd. 

BE+: 250 bedrijventerreinen energiepositief

In de stichting Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) werken TNO en Oost NL aan het collectief en integraal verduurzamen van bedrijven terreinen in Nederland. De stichting is onafhankelijk en heeft de komende jaren als doel 250 bedrijventerreinen te verduurzamen zonder dat de cashflow van individuele bedrijven wordt aangetast. Het bedrijventerrein wordt energiepositief en co2-neutraal.

ONDERTEKENING CONVENANT

In het convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen staan doelstellingen en knelpunten. Ook geven de partijen die ondertekenen aan op welke manier zij zich zullen inzetten om de verduurzaming van bedrijventerreinen daadwerkelijk te versnellen. Het convenant werd op 30 januari 2020 ondertekend door een groot aantal partijen waaronder TNO, vertegenwoordigers van bedrijventerreinen overheidsinstellingen en andere organisaties.

DOELSTELLINGEN ENERGIEVERBRUIK

De Europese Energy Efficiency Directive (EED) bevat de doelstelling om in 2020 het energieverbruik met 20% verlaagd te hebben en in 2030 met 30%. Er ligt echter nog veel potentie bij bedrijven, en meer specifiek bedrijventerreinen. Hier bevinden zich veelal kleine ondernemers die buiten de verplichting Meerjarenplan energie-efficiëntie (MJP) vallen. Hier vindt echter wel circa 6% van het totale energie verbruik in Nederland plaats. BE+ wil via een collectieve aanpak deze ondernemers aanzetten tot het nemen van energiemaatregelen.

Meer over bedrijventerreinen energiepositief of het versnellingsprogramma?

Neem contact op Laurens Nordkamp

Contact opnemen
Kennis

Impuls verduurzaming door aanpak bedrijventerreinen

Door nog geen tiende van de bedrijventerreinen in ons land het komend decennium energiepositief te maken, is een substantieel deel van de afspraken in het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving te realiseren.... Lees verder
TNO Insights

Hoe een duurzaam bedrijventerrein zorgt voor enorme CO2-reductie

12 januari 2021
Er gebeurt tegenwoordig veel om de gebouwde omgeving energieneutraal te krijgen. Hierbij worden bedrijventerreinen vaak nog over het hoofd gezien. Terwijl daar juist een enorm besparingspotentieel is.... Lees verder
TNO Insights

Over 5 jaar 250 bedrijventerreinen energieneutraal of zelfs energiepositief

05 juli 2017
Bedrijventerreinen bieden ongekende kansen om energie te besparen. Ondernemers verzilveren die kansen echter nog onvoldoende. De stichting Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+), waarin onder meer TNO... Lees verder
Contact

Ir. Laurens Nordkamp

  • mechanical engineering
  • psychology