Landen aan de Noordzee werken steeds nauwer samen bij het versneld ontwikkelen van windenergie. Nederland, Duitsland, België en Denemarken streven naar een productie van 150 gigawatt in 2050. Belangrijk onderdeel van de plannen is aanleg en exploitatie van energiehubs op zee. TNO doet al langer onderzoek naar het grootschalig opwekken, converteren, opslaan en distribueren van energie tussen landen.

Samenwerken met TNO aan de ontwikkelingen van energie-eilanden?

Neem contact op met Iratxe Gonzalez Aparicio

Contact opnemen

Maatschappelijke voordelen

Kunstmatige eilanden moeten energiehubs gaan vormen die door windparken opgewekte elektriciteit kunnen omzetten naar bijvoorbeeld waterstof en transporteren naar de aangesloten landen. Daardoor zijn aanzienlijke maatschappelijke voordelen te behalen. In potentie gaat het om kostenbesparingen tot 10 procent alleen al in het energienet. Nu er zonder subsidie offshore windparken worden ontwikkeld, aangelegd en geëxploiteerd, wordt het transportnet een belangrijke kostenfactor.

Wettelijke obstakels

Grensoverschrijdende verbindingen stimuleren de interne energiemarkt van de EU, maar er zijn nog steeds barrières te slechten, zeker als het gaat om regelgeving. TNO onderzoekt daarom niet alleen innovaties in technologie, maar buigt zich ook over marktmechanismes en juridische aspecten. Wet- en regelgeving kan namelijk oplossingen in de weg staan die milieutechnisch en maatschappelijk gewenst zijn.

Innovatieve concepten

Voor het ontwerp van de benodigde infrastructuur ontwikkeld TNO innovaties om opwek, conversie, opslag en transport te integreren in hybride energiesystemen. We onderzoeken hoe de exploitatie van toekomstige energiehubs zo is in te richten dat alle betrokken partijen er baat bij hebben en de samenleving als geheel profiteert. Zo bestuderen we verschillende concepten voor netaansluiting van offshore projecten, vermindering van de afhankelijkheid van elektriciteitskabels door conversie naar en transport van waterstof en transmissiesystemen. We kijken ook of en hoe de bestaande elektrische infrastructuur is uit te breiden en of windparken zijn te verbinden met andere offshore duurzame energiebronnen als zonneparken.

Werking energiemarkt

De energie-eilanden moeten zo zijn ingericht dat het voor alle belanghebbenden rendabel is. Vandaar dat we ook onderzoek doen naar de werking van de energiemarkt en handel tussen marktpartijen. Daarbij betrekken we beleid en wetgeving in de betrokken landen die uiteen kunnen lopen. Ook ongelijkheid door verschillende subsidieregimes kunnen verstorend werken. We richten ons op de verdeling van de kosten van aanleg, netaansluiting en exploitatie over betrokken partijen en landen. In technisch opzicht gaat het om het leveren van een stabiele en betrouwbare stroomvoorziening, leveringszekerheid en beveiliging tegen cyberaanvallen. Ook bestuderen we toekomstige uitbreiding en verbetering zoals schaalbaarheid, robuustheid en interoperabiliteit van offshore energiesystemen.

Nieuw type offshore converters windenergie

In het EU-project RealC0E werken we met partners aan de ontwikkeling van een nieuw type offshore converters die windenergie omzetten in elektriciteit. Deze moeten beter presteren en concurrerend zijn met conventionele elektriciteitsbronnen. Het vergroten van de capaciteit leidt tot lagere elektriciteitsprijzen per opgewekte megawatt.

Roadmap

Systeemintegratie windenergie

De integratie en transport van opgewekte windstroom in ons energiesysteem vergt zware infrastructuur. Die stelt energiebedrijven in staat om elektriciteit daar te leveren waar de opbrengt het hoogst is... Lees verder
Ons werk

Maximaliseren waarde windenergie in toekomstige energiemix

De enorme groei van wind als hernieuwbare energiebron, conversie naar waterstof en andere energiedragers en energie-opslag gaan het speelveld de komende decennia sterk veranderen. Voor ontwikkelaars van... Lees verder
Ons werk

Benodigde infrastructuur voor inpassen wind op zee in het energiesysteem

Door de sterke groei van wind op zee moeten steeds grotere hoeveelheden windenergie in het energiesysteem worden opgenomen. Die komt deels als elektriciteit via kabels aan land, maar zal ook na conversie... Lees verder
Ons werk

Veilig en flexibel integreren en controleren van windparken in hybride energiesysteem

Het combineren van hernieuwbare energiebronnen met conversie en opslag is een belangrijke ontwikkeling bij wind op zee. Het doel is om windparken, zonneparken, electrolysers en batterijsystemen optimaal... Lees verder
Ons werk

Windparken in synergie met maatschappij en omgeving

Binnen enkele decennia zal ongeveer een kwart van de Noordzee bestaan uit windmolenparken. Dat is nodig om aan de groeiende vraag naar windenergie te kunnen voldoen. TNO ontwikkelt kennis over de gevolgen... Lees verder
Contact

Dr. Iratxe González-Aparicio

  • Windenergie