Binnen enkele decennia zal ongeveer een kwart van de Noordzee bestaan uit windmolenparken. Dat is nodig om aan de groeiende vraag naar windenergie te kunnen voldoen. TNO ontwikkelt kennis over de gevolgen voor onder meer natuur en milieu.

Samenwerken met TNO aan de omgeving van windparken?

Neem contact op met Iratxe Gonzalez Aparicio

Contact opnemen

Windmolenparken samen met de omgeving ontwikkelen

De Noordzee is ook in gebruik bij andere partijen, denk aan de scheepvaart, de visserij en het toerisme, en de zee is verder natuurlijk het leefgebied van veel diersoorten. Het doel van TNO is om ervoor te zorgen dat de toekomstige windparken zoveel mogelijk met respect voor al die partijen, voor alles natuur en milieu, worden gebouwd.

De energietransitie, waarbij de traditionele, eindige energiebronnen steenkool, aardolie en aardgas worden vervangen door duurzame energiebronnen – zal ertoe leiden dat er in de komende decennia veel meer windmolenparken in de Noordzee bij komen. Dat vereist overleg en bij voorkeur ook samenwerking met andere gebruikers van de Noordzee.

Multifunctioneel gebruik windparken

Door de beperkte omvang momenteel van de windparken is dit gebruik nu nog niet zo’n issue, maar daar zal met de gestage aanleg van de parken snel verandering in komen. Daardoor moet nu al goed worden nagedacht over de inpassing van die windmolenparken in hun omgeving en de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Dat vereist nieuwe regelgeving, maar ook technische innovaties. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de aanleg van oesterbanken, mosselkwekerijen of zeewierteelt tussen de windmolens en op de ondersteunde constructies. TNO speelt vooral bij de technische innovatie een rol.

Vogels en vleermuizen

Op dit moment is TNO actief op twee gebieden: een systeem om te monitoren hoe vaak vogels door de bladen van windturbines worden geraakt (WT-Bird), en een systeem welke vogelsoorten het betreft. Zodra hierover uit metingen op zee meer bekend is geworden, kan onderzoek worden uitgevoerd om sterfte onder vogels zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door vogels nabij turbines af te schrikken. Een tweede systeem meet tot hoever vleermuizen op zee vliegen, met hetzelfde doel: om zeker te weten dat windturbines geen grote impact op vleermuizen hebben.


Bij TNO onderzoeken we de interactie van vogels met windparken en ontwikkelen we slimme oplossingen om de impact op de ecologie te verkleinen.

TNO gaat haar onderzoeksfaciliteiten naar de omgevingseffecten van zonne- en windenergie uitbreiden en expertises bundelen. Nederland kan hiermee een unieke leidende positie opbouwen. Zowel overheden als bedrijven hebben behoefte aan nieuwe inzichten over zonne- en windenergie waarbij technologie, ecologie en veiligheid hand in hand gaan.

Windmolenparken op zee en visserij

Wetgeving staat het vissen in en rond windmolenparken niet toe. Samen met partners onderzoekt TNO hoe die wetgeving wat kan worden verlicht om vissen beter mogelijk te maken en tegelijkertijd een veilige exploitatie van windparken te handhaven. Geluid als gevolg van hameren tijdens de installatie van windturbines heeft bijvoorbeeld gevolgen voor zeehonden. Nieuwe afmeertechnieken worden onderzocht om dergelijke geluidsniveaus te verlagen.

Roadmap

Systeemintegratie windenergie

De integratie en transport van opgewekte windstroom in ons energiesysteem vergt zware infrastructuur. Die stelt energiebedrijven in staat om elektriciteit daar te leveren waar de opbrengt het hoogst is... Lees verder
Ons werk

Maximaliseren waarde windenergie in toekomstige energiemix

De enorme groei van wind als hernieuwbare energiebron, conversie naar waterstof en andere energiedragers en energie-opslag gaan het speelveld de komende decennia sterk veranderen. Voor ontwikkelaars van... Lees verder
Ons werk

Benodigde infrastructuur voor inpassen wind op zee in het energiesysteem

Door de sterke groei van wind op zee moeten steeds grotere hoeveelheden windenergie in het energiesysteem worden opgenomen. Die komt deels als elektriciteit via kabels aan land, maar zal ook na conversie... Lees verder
Ons werk

Veilig en flexibel integreren en controleren van windparken in hybride energiesysteem

Het combineren van hernieuwbare energiebronnen met conversie en opslag is een belangrijke ontwikkeling bij wind op zee. Het doel is om windparken, zonneparken, electrolysers en batterijsystemen optimaal... Lees verder
Ons werk

Energie-eilanden voor conversie, transport en opslag

Landen aan de Noordzee werken steeds nauwer samen bij het versneld ontwikkelen van windenergie. Nederland, Duitsland, België en Denemarken streven naar een productie van 150 gigawatt in 2050. Belangrijk... Lees verder
Contact

Dr. Iratxe González-Aparicio

  • Windenergie