Het Nationaal Consortium Zon in landschap is een initiatief van TNO en richt zich op ondersteuning van grootschalige integratie van zonne-energie in het landschap, zodanig dat dit als ontwerpopgave wordt gezien en de uitvoering zorgvuldig en verantwoord plaatsvindt, en de energietransitie versnelt. De drie programmalijnen zijn ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, en meervoudig landgebruik zoals het combineren met landbouw (Agri-PV).

Uitdagingen consortium zon in landschap

De belangrijkste uitdagingen van het Nationaal Consortium Zon in landschap zijn:

  • Het behouden en versterken van de maatschappelijke acceptatie van grootschalige zonneparken door visuele integratie in het landschap. Deze esthetische uitdagingen worden vertaald naar technische aspecten zoals kleur, vorm en formaat tegen acceptabele meerkosten en systeemoplossingen voor complexere PV-systemen.
  • Het vergroten van de kennis rondom de impact van een zonnepark op de bodem en natuurwaarde (biodiversiteit). Als een grondeigenaar na twintig jaar zijn grond terugkrijgt, hoe is die er dan aan toe? Hoe zit het met (de ontwikkeling van) nutriënten, bodemleven? Hoe gebruiken we zonneparken om natuurwaarde te creëren?
  • De functionele integratie met landbouw en het creëren van synergie resulterende in meerwaarde boven monofunctioneel gebruik. Het gaat hierbij om innovatieve ontwerpen om agrarische zonnesystemen te combineren met de bestaande agrarische functies van het land.
  • Kennis opbouwen en delen over de manier waarop belanghebbenden betrokken kunnen worden in besluitvorming, ontwerp en uitvoering.

Het consortium is multidisciplinair en bestaat uit projectontwikkelaars, financiële dienstverleners, ontwerpers, adviseurs, kennis- en overheidsinstellingen en is daarom uitstekend gepositioneerd om bestaande kennis te delen en nieuwe kennis op te bouwen.

Ontwerp voor een zonne-eiland in het Buiten-IJ

Doelen

De doelen van het consortium zijn:

  • Signaleren, agenderen en adresseren van aspecten van grondgebonden zonneparken die de fysieke leefomgeving beïnvloeden, positief en negatief.
  • De kennis in Nederland op dit thema, dat een hoog niveau heeft, te bundelen, te ontsluiten en te duiden om versnippering en inefficiëntie te voorkomen.
  • Bijdragen aan de kennisagenda voor het initiëren en uitvoeren van onderzoeks- en demonstratieprojecten.
  • Het signaleren en identificeren van maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de aanleg van grondgebonden zonneparken.

Het Nationaal Consortium Zon in Landschap

Het consortium staat open voor nieuwe leden. Het huidige ledenbestand is te vinden op de website van het Nationaal Consortium Zon in Landschap.  

Ook lid worden van het consortium?

Neem contact op met Kay Cesar ›

Contact opnemen
Ons werk

Onderzoek naar ecologische effecten innovatieve zonneparken

Een samenwerkingsverband van LC Energy, TNO, Wageningen University & Research, Eelerwoude en SolarCentury doet onderzoek naar het effect van zonneparken op de bodemkwaliteit en biodiversiteit. In... Lees verder
Ons werk

Zonnepanelen op landbouwgrond mogelijk door slimme oplossingen

Het is belangrijk om bij de aanleg van zonneparken rekening te houden met de impact op onze leefomgeving en op het gebruik van landbouwgrond. Daarom ontwikkelen energiebedrijven en onderzoeksinstituten... Lees verder
Ons werk

Verantwoord zonnepark is zuinig op landschap en natuur

Over tien jaar wekt ons land naar verwachting vijf keer zoveel zonne-energie op als in 2020. Sommige scenario’s gaan ervan uit dat dat in 2050 bijna 20 keer zoveel is. Daarvoor is een forse uitrol van... Lees verder
Ons werk

Veel besparingen mogelijk op onderhoud zonneparken

Zonneparken op land moeten minstens vijfentwintig jaar meegaan en hebben al die tijd regelmatig onderhoud nodig. Exploitatie en onderhoud maken ruwweg een kwart van de kosten van zonnestroom uit. Door... Lees verder
Ons werk

Fieldlab omgevingseffecten

De groei van de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie op land en water heeft onvermijdelijk invloed op de omgeving. Dit kan een positieve invloed zijn of juist een risico op een negatieve invloed.... Lees verder
Contact

Dr. ir. Kay Cesar

  • PV Modules & Applications

Benieuwd hoe de toekomst van zonne-energie eruit ziet?

Welke keuzes hebben we bij het benutten van zonne-energie in de gebouwde omgeving?

Wat is er nog nodig op technologisch gebied?