Het is noodzakelijk, burgerparticipatie binnen de energietransitie. Om ervoor te zorgen dat burgers zich enerzijds meer betrokken voelen bij wat er in  hun regio gebeurt en anderzijds om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor overheidsbeslissingen. De regionale energie strategie (RES) bieden een uitkomst om het standaard top-down participatieproces te veranderen.

Download de inspiratieplaat

Download

Wat is een regionale energiestrategie?

De Regionale Energie Strategie (RES)wordt gebruikt om de ruimtelijke opgave van de energietransitie met maatschappelijke betrokkenheid in te vullen. Dit biedt de mogelijkheid om het participatieproces voor bewoners opnieuw onder de loep te nemen. Tijdens dit proces van het bepalen van zoekgebieden naar het bepalen van concrete locaties voor duurzame energie projecten, wordt de ruimtelijke impact van de energietransitie steeds zichtbaarder.

Bewoners vroeg betrekken

Om de beleving van bewoners in kaart te brengen is een meer dynamische procesaanpak en een permanent gesprek met bewoners nodig. Vanuit het proces van de RES moeten burgers zo vroeg mogelijk worden betrokken in het besluitvormingsproces, maar in de praktijk vragen verschillende partijen zich af of de bewoner op betrokkenheid op dit abstractere niveau zit te wachten, en of bewoners dan niet te veel een bestuurdersrol krijgen.

Inspiratieplaat burgerparticipatie helpt overheid

TNO onderzoekt welke rol aspecten zoals plaats hechting, lokale wederkerigheid, de geschiedenis van een gebied, vertrouwen van bewoners in de lokale overheid en de houding ten opzichte van duurzame energie voor bewoners spelen. In opdracht van de Provincie Utrecht is gekeken naar de gemeenten binnen de Utrechtse RES regio’s Amersfoort, U16 en Foodvalley.

Met recente nationale en internationale wetenschappelijke inzichten én praktijkmethoden worden gemeenten met een aantal actielijnen praktisch toegerust om die regierol bij het participatie op zich te nemen. Samen met adviesbureau TwynstraGudde heeft TNO deze actielijnen gevisualiseerd en gekoppeld aan een aantal lessen. De inspiratieplaat is zo opgesteld dat gemeenten vanuit verschillende startpunten en kennisniveaus er mee aan de slag kunnen.

Hieruit blijkt dat bij dat het in voorbereidingsfase belangrijk is om de verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen om ze de behoeftes per partij boven tafel te krijgen. Stel jezelf van te voren de vraag: wat is de invloed van het participatietraject op de besluitvorming? Hoe belangrijk vindt de gemeenteraad de mening van de inwoners?

Het is een tijdsintensief proces. Dit heeft invloed op de mate van regie die een gemeenten in de proces kunnen uitoefenen. Gebruik verschillende participatiemethoden en besteed aandacht aan het betrekken van verschillende doelgroepen. Zo kunnen bewoners met een smallere beurs gebaat zijn bij een gesprek over energiearmoede. En kunnen jongeren een positief geluid laten horen in de discussie rondom de energietransitie. Combineer daarbij de participatieprojecten die al voor de RES zijn opgestart of hier parallel aan lopen.

Benieuwd wat TNO voor burgerparticipatie en beleid in jouw gemeente kan betekenen?

Neem dan contact op met Ruben Peuchen

Contact opnemen
Kennis

De sociale aspecten van de energietransitie

TNO ontwikkelt kennis over het betrekken en motiveren van mensen en over vormen van samenwerking tussen overheid en burgers, tussen bedrijven en omwonenden en tussen consumenten onderling. Dat inzicht... Lees verder
Roadmap

Systeemtransitie

De energietransitie is een complex maatschappelijk vraagstuk waarbij TNO uiteenlopende expertises gecombineerd in stelling brengt. Het gaat om veel meer dan alleen technologische oplossingen, want de... Lees verder
Kennis

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder
Contact

Drs. BEng Ruben Peuchen