Succesvolle wijkaanpak: motiveer bewoners

Wat moet er precies gebeuren, door wie en wanneer om aardgasvrije wijken grootschalig mogelijk te maken? Dat is de vraag waarover onderzoekers van TNO zich buigen. Nu al is duidelijk dat het betrekken van de bewoners, zowel eigenaren als huurders, voor een groot deel bepalend is voor het succes. Te vaak nog worden beslissingen over het gasvrij maken van wijken over hun hoofden genomen.

Hulp nodig bij het zetten van de volgende stap?

Bespreek de opties met Ruud van den Brink. Neem contact op:

Contact opnemen

Voor het gasvrij maken van gemeenten is veel meer nodig dan het ontwikkelen van technologische oplossingen, die overigens voor een belangrijk deel uit de koker van TNO komen. Bij dit onderzoek gaat het juist om de combinatie van technologie en menselijk gedrag. De vraag is of en hoe bewoners zijn te beïnvloeden en te stimuleren tot de overstap naar andere vormen van energie.

Eigenaren motiveren

Eigenaren van woningen die ze bewonen dan wel verhuren vormen het uitgangspunt in het onderzoek. Op basis van uitgebreide interviews ontstaat een goed beeld wat hen beweegt en hoe zij te motiveren zijn van het gas af te stappen. Behalve eigenaren van woningen worden andere betrokken partijen bevraagd zoals gemeenten en netwerkbedrijven. Uit deze eerste studie moet duidelijk worden wat eigenaren belangrijk vinden, in hoeverre zij bereid zijn hun situatie te veranderen en wat daarvoor nodig is.

Feiten aan de basis van keuzes

Het ingezette beleid door rijksoverheid en veel gemeenten om volledig van het gas af te stappen is van betrekkelijk recente datum. Maar het ontbreekt nog aan voldoende inzicht welke wegen hier het beste zijn te bewandelen. Er blijkt grote behoefte aan objectieve cijfers in discussies die vaak vanuit emoties worden gevoerd. En bewoners voelen zich vaak overrompeld door het besluit van hun gemeente of energiebedrijf de wijk op termijn gasvrij te gaan maken. TNO wil alle partijen ondersteunen op basis van onderbouwde feiten de juiste keuzes te maken.

Van elkaar leren

Binnen TNO werken technologen, gedragswetenschappers en energie-experts samen om wijken op een voor iedereen acceptabele manier aardgasvrij te maken. Ook hebben zij door hun brede kennis zicht op het totale energiesysteem en kunnen het gasvrij maken van wijken relateren aan andere beschikbare energiebronnen. Door opgedane kennis in een gemeente of wijk beschikbaar te stellen, kunnen andere partijen weer leren van successen of juist van gemaakte fouten.

Gevolgen inzichtelijk maken

In verschillende projecten voor met name gemeenten en de Rijksoverheid wordt duidelijk welke mogelijkheden er op welke plekken zijn voor verwarming zonder aardgas en welke gevolgen dit heeft, van wooncomfort tot de benodigde netwerken. Via wetenschappelijk onderbouwde methoden kunnen partijen zo gefundeerde beslissingen nemen. Verder kunnen zij gebruik maken van energiemodellen om bepaalde situaties na te bootsen en door te rekenen. Daarmee is ook te monitoren hoe eenmaal genomen beslissingen in de praktijk uitwerken.

Kennis

In de versnelling voor een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

Nederland staat voor een grote uitdaging. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. De komende 29 jaar moeten daarom zeven miljoen huizen en één miljoen... Lees verder
Systeemtransitie
Contact

Dr. Ruud van den Brink

  • Energy Transition Studies