Expertisegroep Work Health Technology

Globalisering, schuldencrises en vergrijzing van de (beroeps)bevolking stellen de Nederlandse economie voor grote uitdagingen. Versterking van het menselijk kapitaal is absolute noodzaak voor behoud van onze welvaart. Dit geldt voor overheid, bedrijven/instellingen en individuele werknemers. De research groep Work & Health biedt kennis en oplossingen om mensen zo lang mogelijk gezond, vitaal, bevlogen en productief aan het werk te laten zijn.

Wij doen toegepast onderzoek en adviseren over arbeid, gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers voor beleid en organisaties. Concrete thema's zijn:

 • Psychosociale en fysieke belasting
 • Vitaliteit, bevlogenheid, mentale en fysieke gezondheid
 • Gezondheidsmanagement en arbeidsgerelateerde gezondheidszorg
 • Arbo, RI&E, arbocatalogi,
 • Monitoring trends, toekomstscenario's, kosten-baten
 • Specifieke thema's als langer doorwerken, ouderen en chronisch zieken

We richten ons in de nabije toekomst speciaal op:

 • Bevlogen en betrokkenheid
 • Agressie, geweld, flexibilisering en andere risico's waar de toenemende dienstverlening mee te maken heeft
 • Langer doorwerken
 • De integratie van publieke en arbozorg thema's: Total worker health in an organizational context

Onze disciplines: arbeids- en organisatiepsychologie, gezondheidswetenschappen, ergonomie, geneeskunde, statistiek, economie.

Kennis van arbeidsrisico's en arbeidsvreugde

Door de voortgaande ontwikkelingen in de kenniseconomie is er veel behoefte aan expertise bij zowel bedrijven als overheid om de inzetbaarheid van werknemers duurzaam te vergroten. Vergroting van dit menselijk kapitaal moet vooral in arbeidsorganisaties plaatsvinden: verbeteren van de kwaliteit van arbeid en gezondheid, vermindering van nieuwe arbeidsrisico's, zoals gebrek aan beweging, agressie op het werk e.d.

 • De overheid, sociale partners en andere organisaties adviseren wij over duurzame inzetbaarheid en wij doen onderzoek naar en monitoren trends in arbeid
 • Wij ondersteunen bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties bij het vormgeven en evalueren van hun beleid
 • Wij ondersteunen partners/intermediairs/adviseurs bij de borging van hun kwaliteit door het organiseren van leernetwerken en instrumentontwikkeling
 • Wij werken in nationale en internationale netwerken.

Toepassingen en impact

 • Nationale werknemers en werkgeversenquêtes (NEA, WEA) monitoren de stand van zaken van de arbeid in Nederland ten behoeve van de nationale overheid (SZW). Het materiaal wordt tevens gebruikt voor beleidsverantwoording (Arbobalans, Monitor Arbeidsongevallen; Verzuimbrochure, evaluatie arbowet, arbeidstijdenwet) en internationaal voor het correspondentschap op gebied van kwaliteit van de arbeid;
 • Verdiepend wetenschappelijk onderzoek door koppeling enquêtes aan registergegevens zodat meer inzicht ontstaat in de relatie tussen werkervaring en registergegevens als arbeidsparticipatie, verzuim, ziekenhuisopname, overlijden naar diagnose alsook productiviteit op organisatieniveau;
 • Instrumentontwikkeling: 'Happy Worker Game' (serious gaming voor het management), ALERT (assessment belasting in functie), DIX (assessment duurzame inzetbaarheid), 'Agressie afgerekend' (tool voor kosteneffectiviteit van de aanpak van agressie);
 • Stimuleren samenwerking publieke en arbozorg: organisatie van groot internationaal congres onder auspiciën van de WHO.
Downloads

Expertisegroepen
Contact

Dr. ir. Marjon van Haandel