Sustainable transport en logistics

Op de afdeling Sustainable Transport & Logistics helpen wij het vervoer van goederen en personen efficiënter en duurzamer te maken. In de sector logistiek helpen we innovaties te versnellen door praktijkproeven met bedrijven. Voor duurzame mobiliteit doen we onderzoek naar emissies en energiegebruik van voertuigen en vaartuigen. Met onze kennis bieden we korte- en lange termijn handelingsperspectief voor beleidsmakers, bedrijven en de consument.

Logistiek

Het team Logistiek ontwikkelt kennis en methodieken voor intelligente en duurzame logistieke stromen. Wij werken aan de strategie voor de mainportregio van de toekomst als knooppunt in wereldwijde goederenketens, aan de inzet van ICT om logistieke ketens optimaal te laten functioneren en aan het ontwerpen, beheren en plannen van gezamenlijke logistieke processen. Hiervoor zetten we methodieken in zoals serious gaming, living labs en vervoersmodellen.

Ons doel is om bij te dragen aan een naadloos verbonden logistiek systeem dat efficiënter is, nieuwe bedrijvigheid creëert en de uitstoot van CO2 aanzienlijk terugdringt. Dit doen wij door logistieke concepten mogelijk te maken, toe te passen en te stimuleren. Onze focus ligt op de volgende drie onderwerpen:

Geautomatiseerde en zelf-organiserende logistiek

Een belangrijk toekomstbeeld is dat het logistieke systeem een steeds grotere mate van zelf organisatie gaat vertonen. Wij zijn bezig met dat toekomstbeeld en hoe we de logistieke sector handelingsperspectief kunnen maken om goed voorbereid te zijn op deze toekomst, bijvoorbeeld door aan de hand van experimenten te laten zien óf en hóe automatisering en zelforganisatie werkt.

Daarbij werken we aan vergaande automatisering van de logistiek, zoals de autonome haven, truck platooning, en zelf-organisatie. Daarbij gaat het om vraagstukken als ‘wat betekent het voor partijen in de logistiek als een pakketje in een container zichzelf routeert over de hele wereld tot op de deurmat bij de consument thuis’. Met onze kennis over deze innovaties helpen we logistieke partijen de juiste stappen te zetten en zo slim in te spelen op de toekomst.

Data gedreven logistiek

Onderzoek door TNO toont aan dat data delen door de hele logistieke keten heen loont. Door alle beschikbare data over aangeboden lading en de beschikbaarheid van vrachtwagens, vliegtuigen, treinen en schepen te combineren en te verrijken, kunnen we het transport veel efficiënter inrichten en logistieke ketens optimaal laten functioneren.

Ook kan het bijdragen aan het robuust maken van de logistieke sector tegen steeds snellere veranderingen. Dat laten we zien in demonstrator projecten op corridor niveau, maar ook op het niveau van bedrijfsvoering van individuele logistieke partijen.

Transitie naar CO2-neutrale logistiek

We bieden bedrijven en overheden inzicht en daarmee handelingsperspectief voor het verlagen van de CO2-uitstoot in de logistieke keten met een haalbare businesscase. Om de Parijsdoelstelling te realiseren is een combinatie van maatregelen noodzakelijk. Alleen met technologische maatregelen komen we er niet. We ontwikkelen en versnellen innovatieve logistieke oplossingen, die vaak alleen te realiseren zijn als de keten van logistieke partijen gaat samenwerken.

Bijvoorbeeld het voor verhoging van de beladingsgraad door ketensamenwerking en synchromodaal plannen, reductie van voertuigkilometers door de introductie van bouwlogistieke innovaties zoals een hub aan de rand van de stad in combinatie met de inzet van nul-emissievoertuigen in stedelijke logistiek.

Duurzame Mobiliteit

Het team Duurzame Mobiliteit voert projecten uit op het gebied van schone en zuinige wegvoertuigen. Onze projecten rondom schone en zuinige voertuigen bestaan uit meetprojecten waarin we emissies meten van voertuigen en uit adviesprojecten waarin we allerlei overheden adviseren over het schoner en zuiniger maken van de voertuigvloot.

Het hart van ons werk bestaat uit het vergaren, koppelen, verrijken en interpreteren van voertuigdata (emissies en gedrag). De kennis die we hiermee opdoen borgen we in onze modellen. Op basis van deze kennis en modellen adviseren we onze klanten. Onze focus ligt op de volgende drie onderwerpen:

Praktijkemissies van voertuigen en vaartuigen
TNO is in Nederland en Europa toonaangevende kennispartij op het gebied van praktijkemissies van verkeer en vervoer. We meten al jaren de emissies door motorvoertuigen op de weg onder reële omstandigheden. Daaruit blijkt dat er nog vaak een gat gaapt tussen de wettelijke normen en de daadwerkelijke uitstoot.

De resultaten van deze onderzoeken helpen overheden om betere wetgeving te maken voor schone en zuinige auto’s en om deze te kunnen handhaven. Met onze geavanceerde meet- en analysemethoden helpen we ook fabrikanten om met “real-world” data hun voertuigen optimaal schoon en zuinig te maken.

Transitie naar CO2-neutraal mobiliteit
Mobiliteit heeft een groot aandeel in onze CO2 footprint. Om de klimaatdoelstellingen van het Parijsakkoord te halen is een drastische verandering nodig van ons mobiliteitssysteem. Deze transitie vraagt om slimme inzet van een combinatie van maatregelen en vele duurzame technologieën. Sommige technologieën zullen een tijdelijke bijdrage leveren aan de ‘decarbonisatie’ van mobiliteit, andere moeten nog ontwikkeld.

Met onze diepgaande kennis van het mobiliteitssysteem en onze modellen die rekening houden met de samenhang tussen de effecten van verschillende maatregelen, adviseren we overheden en bedrijven hoe ze de transitie naar CO2 neutrale mobiliteit kunnen versnellen.

Schone en zuinige mobiliteit in steden
Met onze kennis van praktijkemissies en de transitie naar CO2 neutrale mobiliteit helpen wij steden met het vinden van maatregelen om hun mobiliteitssysteem te verduurzamen. Op basis van wagenparkscans kunnen we een uitspraak doen over de huidige emissies van het verkeer in de stad en aangeven welke maatregelen in het verkeer of aan het wagenpark welk resultaat hebben. We bieden steden tools, inzicht en stappenplannen voor de transitie naar schone en CO2 neutrale mobiliteit.

Nieuws

Experience Week Connected Transport: met 250 trucks op weg naar innovatie in de logistieke keten

01 oktober 2018
Met de Experience Week Connected Transport heeft Nederland een internationale primeur: van 1 tot en met 5 oktober 2018, worden 250 ritten gemaakt met in konvooi rijdende trucks van verschillende vervoerders,... Lees verder
Nieuws

Prof. Dr. Marieke Martens benoemd als Director of Science voor Traffic & Transport binnen TNO

28 augustus 2018
Op 1 augustus jl is prof. Dr. M.H. (Marieke) Martens benoemd tot Director of Science bij de Unit Traffic & Transport van TNO. Het wetenschappelijk profiel van de Unit krijgt hiermee een stevig anker. Lees verder
Nieuws

Scholieren denken mee over schonere logistiek

19 maart 2018
Eenentwintig scholieren van het Segbroek College Den Haag hebben met TNO meegedacht over nieuwe ideeën om logistiek transport en vervoer schoner te maken. De brugklas van het talentprogramma Technologisch... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Appl.AI Webinar #2: Zelfrijdende auto’s

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.