De doelstellingen in het Parijs-akkoord en het nationale klimaatakkoord over het beperken van de uitstoot van broeikasgassen vergen in het domein van mobiliteit rigoreuze stappen. Zo moet de CO2-uitstoot in 2050 zijn gedaald met zo’n 80-95% ten opzichte van 1990 om de 2oC-doelstelling te behalen. Dat kan alleen door een samenhangend geheel aan maatregelen én door regievoering over de transitie vanuit de overheid en het bedrijfsleven.

TNO ontwikkelt kennis waarmee overheden en bedrijven op een onderbouwde manier op korte en langere termijn de juiste keuzes kunnen maken.

Slimme combinaties

CO2-neutrale mobiliteit vraagt om het slim combineren van vele maatregelen, energiezuinige voertuigen, elektrisch vervoer, duurzaam opgewekte energie en beheersing van de groei van het wagenpark en het aantal verkeersbewegingen. Verkeer, logistiek, stedelijke planning, ruimtelijke ordening en energiesystemen beïnvloeden elkaar. Daarbovenop komen innovaties, zoals Mobility as a Service, die de balans snel kunnen veranderen. TNO heeft kennis van elk van die onderdelen én kan de verbanden ertussen leggen.

Systeemaanpak op basis van kennis en data

In onze systeemaanpak zijn de effectiviteit van maatregelen onderling en in combinatie te vergelijken en door te rekenen. Onze aanpak is gebaseerd op analyse van een schat aan meetgegevens over brandstofverbruik en CO2-emissies van voer- en vaartuigen en uit andere databronnen. We maken gebruik van eigen modellen die de samenhang tussen CO2-besparende maatregelen doorrekenen. Zo werken we aan oplossingen op een manier die voor overheden en bedrijven praktisch uitvoerbaar en economisch haalbaar of zelfs rendabel is. We bieden deze partijen overzicht over de stappen die in de tijd nodig zijn om de doelstellingen in 2050 te bereiken. Daarmee helpen we overheden en het bedrijfsleven met handelingsperspectief in de transitie naar CO2-neutrale mobiliteit.

Handelingsperspectief voor beleidsmakers

We ondersteunen beleidsmakers op allerlei niveaus binnen de overheid voor het nemen van beslissingen rondom CO2-reductie in de mobiliteitssector. We voeren impact assessments uit om de effectiviteit van beleid op dit gebied te kunnen vaststellen. Hiermee kunnen overheden gedegen besluiten nemen en komen tot robuust en effectief beleid. We helpen met een concreet stappenplan en adaptieve programmering van een combinatie van maatregelen om de klimaatdoelen te halen. En we monitoren van de voortgang en identificeren mogelijkheden tot bijsturing.

Handelingsperspectief voor het bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven ondersteunen we bij het terugdringen van CO2. Zo helpen we de transportsector en vlooteigenaren met het nemen van investeringsbeslissingen. Hierbij valt te denken aan technische en economische beoordeling van CO2 besparende maatregelen. We analyseren het reductiepotentieel, maar ook kosten en baten van maatregelen. Daarnaast identificeren en analyseren we bijeffecten van maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en energieverbruik. Op basis van onze kennis kunnen bedrijven toekomstvaste besluiten nemen over de investeringen van vandaag én morgen.

Op deze manier draagt TNO bij aan een versnelde transitie naar duurzame mobiliteit. We brengen kennis en kunde uit alle relevante systemen samen en ondersteunen zo alle partijen in transport en mobiliteit in het verminderen van CO2-uitstoot.

Expertise

Expertisegroep Sustainable transport en logistics

Op de afdeling Sustainable Transport & Logistics helpen wij het vervoer van goederen en personen efficiënter en duurzamer te maken. In de sector logistiek helpen we innovaties te versnellen door praktijkproeven... Lees verder

Contact